Dame som oversetter bøker.
Yrkesskildring

Oversetter

favoritt ikon

Omsettarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

Omsettaren skal formidle innhald frå eit språk til eit anna på ein god måte. Som omsettar må du forstå nyansane i språket og kulturelle kodar for å behalde meininga i teksten. I dette yrket spesialiserer du deg i eitt eller fleire framandspråk. Vidare må du kunne sette deg inn i fagområdet for teksten du omset.

Omsettaren kan omsette blant anna årsrapportar, brukarmanualar, skjønnlitterære tekstar og fagtekstar, og nokon spesialiserer seg i fagområde og sjanger. Det er viktig å ha kjennskap til fagområda du skal jobbe med. Som statsautorisert translatør blir du kravde translatøreksamen frå Noregs handelshøgskole (NHH). Då får du kompetanse på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

Omsettarar og translatørar bruker digitale ordbøker og oppslagsverk. Omsettaren må svare strenge krav. Nøyaktigheit i arbeidet er mellom anna svært viktig.

Kvar arbeider omsettarar?

Omsettarar kan jobbe i offentleg og privat sektor. Som omsettar kan du til dømes jobbe for rettsstellet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskap, reklamebyrå eller omsettingsbyrå. Dei fleste er sjølvstendig næringsdrivande, eller arbeider som frilansarar for ein eller fleire oppdragsgivarar. Det er stundom stor trong for omsettarar, og da særleg dei som kan omsette innvandrarspråk. Det er også trong for omsettarar som kan omsette litteratur som er skriven på andre språk.

Personlege eigenskapar

Som omsettar må du sjølvsagt vere flink med språk og ha interesse for språk. Ei god evne til å formidle er også nødvendig. Du må elles vere svært god i norsk.

Som omsettar må du makte å sette deg godt inn i både kjende og ukjende tema. Ofte arbeider du under eit hardt tidspress. Å kunne takle ein slik arbeidssituasjon er ein nyttig eigenskap. Kulturforståing er også nødvendig for å formidle ein bodskap. Mottakaren må kunne forstå meiningsinnhaldet.

Utdanning

Du er i stor grad avhengig av sjølvstudium eller språkstudium. Mange omsettarar har til dømes ei høgare utdanning i eit språk. NHH har ansvar for translatøreksamen som gir tittelen statsautorisert translatør.

Etter- og vidareutdanning
Det finst kurs og konferansar for etter- og vidareutdanning. Statsautoriserte translatørers forening formidlar informasjon om dette.

 

Kva jobbar translatør- og omsettarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for omsettarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Oversettere, tolker
Deltid
Alle sektorer
2 314 personer
1 439 personer
875 personer
Ca 200 kr
Ca 204 kr
Ca 191 kr
32 480 kr
33 020 kr
30 970 kr
389 760 kr
396 240 kr
371 640 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
Ca 191 kr
32 480 kr
33 020 kr
30 970 kr
389 760 kr
396 240 kr
371 640 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
Ca 240 kr
38 540 kr
38 350 kr
38 830 kr
462 480 kr
460 200 kr
465 960 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
Ca 240 kr
38 600 kr
38 420 kr
38 890 kr
463 200 kr
461 040 kr
466 680 kr
Oversettere, tolker
Heltid
Alle sektorer
472 personer
303 personer
169 personer
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 232 kr
37 920 kr
38 030 kr
37 580 kr
455 040 kr
456 360 kr
450 960 kr
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 232 kr
37 920 kr
38 030 kr
37 580 kr
455 040 kr
456 360 kr
450 960 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
39 150 kr
39 130 kr
39 190 kr
469 800 kr
469 560 kr
470 280 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
39 560 kr
39 500 kr
39 660 kr
474 720 kr
474 000 kr
475 920 kr
Oversettere, tolker
Deltid
Kommunal
168 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 670 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 670 kr
404 040 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 150 kr
421 800 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 370 kr
424 440 kr
Oversettere, tolker
Heltid
Kommunal
129 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca
36 530 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca
36 530 kr
438 360 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 500 kr
450 000 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 980 kr
455 760 kr
Oversettere, tolker
Deltid
Privat
2 129 personer
1 327 personer
802 personer
Ca 196 kr
Ca 198 kr
Ca 190 kr
31 690 kr
32 120 kr
30 850 kr
380 280 kr
385 440 kr
370 200 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
Ca 190 kr
31 690 kr
32 120 kr
30 850 kr
380 280 kr
385 440 kr
370 200 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 246 kr
39 010 kr
38 490 kr
39 780 kr
468 120 kr
461 880 kr
477 360 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 246 kr
39 050 kr
38 550 kr
39 790 kr
468 600 kr
462 600 kr
477 480 kr
Oversettere, tolker
Heltid
Privat
295 personer
186 personer
109 personer
Ca 235 kr
Ca 240 kr
Ca
38 070 kr
38 820 kr
456 840 kr
465 840 kr
Ca 235 kr
Ca 240 kr
Ca
38 070 kr
38 820 kr
456 840 kr
465 840 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
39 610 kr
39 750 kr
39 370 kr
475 320 kr
477 000 kr
472 440 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
39 990 kr
40 140 kr
39 370 kr
479 880 kr
481 680 kr
472 440 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker