Los på losbåten.
Yrkesskildring

Lós

favoritt ikon

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Ein lós (statslós) går om bord på skip og hjelper kapteinar med å føre skip inn og ut norske farvatn. Lósar har bakgrunn som sjøkapteinar og liknande. Som lós er du ekspert på eit geografisk kystområde. Lósen må ha alle nødvendige opplysingar om skipet for å kunne utføre navigeringsoppgåvene sine: storleik, djupne, fart og evne til manøvrering. Lósen blir ofte frakta ut til skip via ein lósbåt eller eit lóshelikopter. Dette kan skje under alle vêrforhold.

Det er nødvendig å ha ein lós om bord under inn- og utsegling, skal alt gå føre seg på ein sikker måte. Ifølge Norsk lóslovgiving skal alle store skip bruke lós. Det finst like fullt ei rekke unnatak frå desse reglane.

I Noreg er det Kystverket som har ansvaret for lóstenestene. Skip bestiller vanlegvis lóstenester i god tid. Kystverkets lósteneste er likevel alltid tilgjengeleg.

Arbeidet kan gå føre seg til alle tider på døgnet. 

Kvar arbeider lósar?

Som statslós har du base ved ein av lósstasjonane i landet. Du er tilsett i staten eller i eit rederi.

Personlege eigenskapar

Som lós må du vere i stand til å opptre med myndigheit. Du må vere veldig god til å samarbeide, og du må kunne kommunisere med andre. I mange tilfelle er det nødvendig med gode språkkunnskapar. Arbeidet kan vere psykisk og fysisk krevjande. Det inneber også mykje ansvar.

Utdanning

Etter seks månadar og bestått deleksamen kan du få eit avgrensa lóssertifikat og tittel som statslós. Det tar omlag to år frå utdanninga byrjar til du er ferdig utdanna med fullverdig sertifikat. Så vil det gå ytterlegare tre år med praksis før du har sertifikat for alle båtstorleikar.

Opptakskrav
For å ta ei lósutdanning må du: 

  • vere under 38 år 
  • ha erfaring som navigatør i ei leiande stilling
  • ha godt syn og god helse
  • ha plettfri vandel
  • ha fullført og bestått skipsførareksamen eller maritim utdanning (nautikk) 
  • ha sertifikat som overstyrmann, attpå minst tre år med fartstid som navigatør eller minst tre år med fartstid frå marinen
  • ha eller kunne ta dekksoffisersertifikatet, klasse 1

Intervju og arbeidspsykologiske testar inngår som del av opptaket. Kystverket har opptak omlag ein gong i året, etter behov.

Les meir om losutdanninga hos Kystverket

Etter- og vidareutdanning
Statslósen må halde seg oppdatert på fagområdet. Han får derfor stadig tilbod om vidareutdanning gjennom spesialkurs og oppdateringskurs.

Kva jobbar navigatørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for lósar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dekksoffiser eller los
Heltid
Alle sektorer
6 525 personer
163 personer
6 362 personer
Ca 387 kr
Ca 328 kr
Ca 389 kr
62 630 kr
53 100 kr
62 970 kr
751 560 kr
637 200 kr
755 640 kr
Ca 387 kr
Ca 328 kr
Ca 389 kr
62 630 kr
53 100 kr
62 970 kr
751 560 kr
637 200 kr
755 640 kr
Ca 397 kr
Ca 330 kr
Ca 399 kr
64 370 kr
53 460 kr
64 650 kr
772 440 kr
641 520 kr
775 800 kr
Ca 397 kr
Ca 330 kr
Ca 399 kr
66 850 kr
55 360 kr
67 140 kr
802 200 kr
664 320 kr
805 680 kr
Dekksoffiser eller los
Deltid
Alle sektorer
443 personer
431 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
48 710 kr
49 240 kr
584 520 kr
590 880 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
48 710 kr
49 240 kr
584 520 kr
590 880 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca 357 kr
57 150 kr
57 770 kr
685 800 kr
693 240 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca 357 kr
58 150 kr
58 800 kr
697 800 kr
705 600 kr
Dekksoffiser eller los
Heltid
Privat
6 078 personer
148 personer
5 930 personer
Ca 383 kr
Ca 324 kr
Ca 385 kr
62 000 kr
52 510 kr
62 350 kr
744 000 kr
630 120 kr
748 200 kr
Ca 383 kr
Ca 324 kr
Ca 385 kr
62 000 kr
52 510 kr
62 350 kr
744 000 kr
630 120 kr
748 200 kr
Ca 395 kr
Ca 325 kr
Ca 397 kr
64 050 kr
52 710 kr
64 330 kr
768 600 kr
632 520 kr
771 960 kr
Ca 395 kr
Ca 325 kr
Ca 397 kr
65 820 kr
54 180 kr
66 110 kr
789 840 kr
650 160 kr
793 320 kr
Dekksoffiser eller los
Deltid
Privat
420 personer
410 personer
Ca 304 kr
Ca
Ca 307 kr
49 290 kr
49 800 kr
591 480 kr
597 600 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 307 kr
49 290 kr
49 800 kr
591 480 kr
597 600 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
57 770 kr
58 360 kr
693 240 kr
700 320 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
58 740 kr
59 360 kr
704 880 kr
712 320 kr
Dekksoffiser eller los
Heltid
Statlig
432 personer
417 personer
Ca 444 kr
Ca
Ca 445 kr
71 870 kr
72 160 kr
862 440 kr
865 920 kr
Ca 444 kr
Ca
Ca 445 kr
81 070 kr
81 660 kr
972 840 kr
979 920 kr
Ca 429 kr
Ca
Ca 431 kr
69 480 kr
69 790 kr
833 760 kr
837 480 kr
Ca 429 kr
Ca
Ca 431 kr
81 870 kr
82 400 kr
982 440 kr
988 800 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.

Maskinist sjekker instrumenter

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

Ein bas/nett­mann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokre gonger føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.