Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Konduktør

Yrkesbeskrivelse

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjerane sin sikkerheit om bord i toget og når dei stig av og på toget.

Konduktøren sel og sjekkar billettar, og gir signal til lokføraren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarleg» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarleg) i toget.

Vanlege arbeidsoppgåver for konduktøren:

  • rydding/reinhald i toget
  • informere om rutetider og endringar i rutetider
  • halde oppsyn med komforten og tryggleiken til passasjerane
  • sjå til at alt vognmateriale er forskriftsmessig på plass
  • skadestadleiar ved eventuelle ulukker og andre hendingar

Konduktøren representerer dessutan togselskapet utetter. Konduktøren arbeider tett saman med lokføraren. Dei har ansvaret for sikkerheita til passasjerane, og ansvaret for at toget er i rute. 

Ein konduktør jobbar alltid turnus, noko som kan omfatte kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du rekne med å jobbe jul, påske og andre heilagdagar.

 

Hvor jobber konduktørar ?

Konduktørar jobbar i Vy (tidlegare NSB). Ombordansvarleg på Flytoget (flytogvert) har mange av dei same oppgåvene som ein konduktør, men ikkje same utdanning.

Personlige egenskaper

Som konduktør må du vere omgjengeleg, positiv, serviceretta og flink til å samarbeide. Du er alltid på farta i dette yrket. Du bør derfor ha god fysisk form. Utfordrande situasjonar kan oppstå på arbeid. Som del av togpersonellet må du makte å halde hovudet kaldt og takle stressande situasjonar. 

Utdanning

Du utdannar deg til konduktør hos Vy (tidlegare NSB). For å bli konduktør må du søkje på ei ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir tilsett, får du internopplæring på om lag 18 veker. Opplæringa omfattar både teori og praksis. Du får lønn under utdanninga.

 

Bedrifter

Konduktør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5111 - Flyverter, båtverter mv.
  • 5112 - Konduktører

Sist kvalitetsikret den 09. mai 2019, av Vy (tidligere NSB), Norsk Jernbaneforbund