Bilete
Kaptein ser på horisonten i kikkert

Yrkesbeskrivelse

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Som kaptein er du den øvste leiaren på eit skip. Du har ansvaret for mannskapet, passasjerane, lasta og utstyret. Kapteinen har også ansvaret for navigasjonen og sikkerheita. Som kaptein står du elles også som ansvarleg overfor arbeidsgivaren og myndigheitene. I tillegg til maritime kunnskapar må du ha kunnskapar om leiing og økonomi.

Overstyrmannen er nestkommanderande og avløysar for kapteinen. Han har vanlegvis hovudansvaret for laste- og losseoperasjonane og behandlinga av lasta. Kapteinen høyrer til leiargruppa på skipet saman med overstyrmannen, maskinsjefen og førstemaskinisten. På eit skip er det som regel ein kaptein, ein overstyrmann og to til tre styrmenn. Talet på personar om bord varierer etter type skip og fartsområde.

Kapteinen jobbar skift, og han må rekne med å vere om bord i lange periodar. Maritimt Forum har laga ein film om yrket.

For å bli kaptein bør du ha erfaring som styrmann. Etter endt utdanning byrjar du vanlegvis som kadett. Deretter kan ein bli styrmann, så overstyrmann og til slutt kaptein. Dette er den naturlege karrierevegen på eit skip.

Styrmann, los, overstyrmann og kaptein går under betegnelsen dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer etter kva type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeide på ei ferje og på ein tankbåt i internasjonale farvatn.

Hvor jobber kapteinar ?

Kapteinen arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvatn. Han kan arbeide på alt frå tankskip og offshorefartøy til hurtigbåtar. Etter lengre tid som kaptein kan  du også arbeide på land med administrasjon, personalleiing, kvalitets- og sikkerheitsarbeid, i administrasjonen i reiarlag, maritime bedrifter eller i offentleg sjøforvalting.

Personlige egenskaper

Som kaptein må du vere snarrådig, effektiv og nøyaktig. Dersom du tek ei feil avgjersle eller ikkje er merksam, kan det medføre farlege situasjonar. Du må vere serviceretta, god til å samarbeide med andre og like å arbeide tett på mange menneske. Du bør kunne inspirere og leie andre. 

Du vil vere mange døgn på havet. Nokon meiner at det å arbeide som kaptein er meir ein livsstil enn ein jobb. For å trivst i jobben er det derfor viktig at du liker å vere på havet, og at du kan vere borte frå heimen over lange periodar.

Du bør ha plettfri vandel. Dette er eit krav for å få visum til mange av dei landa skip reiser innom.

Utdanning

For å bli kaptein må du ha godkjend helseattest, godt fargesyn og god høyrsel. Dersom du har diabetes, allergi og/eller astma vil du bli vurdert spesielt før du får godkjend helseattest.

Etter- og vidareutdanning
Kapteinen må halde seg oppdatert på fagområdet. Som kaptein får du derfor jamleg tilbod om spesialkurs og oppdateringskurs. Du kan også vidareutdanne deg til kaptein, men som regel kjem opprykket eller forfremjinga etter kvart som du opparbeider deg erfaring.

Hva jobber nautikkutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 5813 - Maritime navigasjonsfag
  • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag
  • 6813 - Maritime navigasjonsfag
  • 681309 - Bachelor, nautikkutdanning, treårig
  • 681302 - Høgskoleingeniørutdanning, nautikk, treårig
  • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
  • 681304 - Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig

Bedrifter

Kaptein i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3142121 - KAPTEIN (SJØ)
  • 3142113 - SJØKAPTEIN
  • 3142126 - DP-OPERATØR

Sist kvalitetsikret den 13. mars 2020, av Norsk Sjøoffiserforbund