Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.
Yrkesskildring

Helse­fagarbeidar

favoritt ikon

Som helsefagarbeidar gir du omsorg, og utfører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Helsefagarbeidaren skal vareta den einskilde pasienten og brukaren sine behov for heilskapleg omsorg, ernæring, grunnleggande sjukepleie og miljøarbeid. Helsefagarbeidaren skal yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggande førstehjelp og vareta pasientsikkerheita.

Som helsefagarbeidar har du varierte arbeidsoppgåver og kontakt med menneske i alle aldrar. Nokre er sjuke og andre har nedsett funksjonsevne eller skal trene seg opp etter ei ulykke.

Ein helsefagarbeidar skal kunne planlegge og gjennomføre ulike oppgåver, til dømes:

  • førebu måltider og kartlegge ernæringssituasjon
  • hjelpe til med personleg hygiene, påkledning, flytting og trening for å halde ved like brukaren sitt funksjonsnivå
  • miljøretta tiltak og aktivitetar for at brukaren skal meistre eige liv
  • utføre grunnleggjande førstehjelp
  • sette i verk førebyggjande og behandlande tiltak innan eige ansvars- og kompetanseområde
  • bruke tilgjengeleg velferdsteknologi
  • bruke elektronisk pasientjournal og dokumentere etter gjeldande retningslinjer

Helsefagarbeidaren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å førebyggje einsemd, bidra til at pasientane og brukarane kan føle meistring i kvardagen, og legge til rette for eit meir aktivt liv.

Som helsefagarbeidar må du rekne med å jobbe turnus. Du kan også velje å arbeide berre som nattevakt på institusjonar eller i heimetenesta.

Tittelen helsefagarbeidar erstattar titlane hjelpepleiar og omsorgsarbeidar. Helsefagarbeider er ein beskytta tittel og du må ha autorisasjon frå Helsedirektoratet.

 

Kvar arbeider helsefagarbeidarar?

Helsefagarbeidaren jobbar i dei heimebaserte tenestene, i helse- og sosialtenesta, på sjukeheim, på bu- og servicesenter, på sjukehus, i rusomsorga, i psykiatrien, i bustader for funksjonshemma eller psykisk utviklingshemma menneske, ved senter for trening og behandling, og i skolen med born eller ungdom som treng ekstra hjelp.
 

Personlege eigenskapar

For å bli helsefagarbeidar må du like å jobbe med menneske. Du må kunne jobbe med menneske som har ulik kulturell bakgrunn og livssituasjon og som har ulike evner og moglegheiter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlegheit og respekt og ha evne til å bry deg om andre. Det er viktig med gode samarbeidsevner sidan du i tillegg til pasientar og brukarar, også samarbeider mykje med andre yrkesgrupper og pårørande. Evne til læring og omstilling er også viktig.

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Som helsefagarbeidar kan du ta vidareutdanning innanfor ulike retningar på fagskole.

Kva jobbar helsefagarbeidarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for helsefagarbeidarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Helsefagarbeider
Deltid
Alle sektorer
83 164 personer
72 708 personer
10 456 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 244 kr
40 790 kr
40 880 kr
39 470 kr
489 480 kr
490 560 kr
473 640 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 244 kr
40 830 kr
40 920 kr
39 560 kr
489 960 kr
491 040 kr
474 720 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
40 250 kr
40 350 kr
39 470 kr
483 000 kr
484 200 kr
473 640 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
40 720 kr
40 780 kr
40 190 kr
488 640 kr
489 360 kr
482 280 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Alle sektorer
26 972 personer
21 665 personer
5 307 personer
Ca 241 kr
Ca 242 kr
Ca 240 kr
39 100 kr
39 140 kr
38 830 kr
469 200 kr
469 680 kr
465 960 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
Ca 240 kr
39 110 kr
39 150 kr
38 830 kr
469 320 kr
469 800 kr
465 960 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 360 kr
36 220 kr
36 920 kr
436 320 kr
434 640 kr
443 040 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 970 kr
36 750 kr
37 820 kr
443 640 kr
441 000 kr
453 840 kr
Helsefagarbeider
Kommunal
91 333 personer
80 075 personer
11 258 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
40 320 kr
40 410 kr
39 460 kr
483 840 kr
484 920 kr
473 520 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
40 350 kr
40 440 kr
39 510 kr
484 200 kr
485 280 kr
474 120 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 237 kr
38 990 kr
39 080 kr
38 350 kr
467 880 kr
468 960 kr
460 200 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 237 kr
39 470 kr
39 520 kr
39 090 kr
473 640 kr
474 240 kr
469 080 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Kommunal
70 029 personer
62 385 personer
7 644 personer
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 246 kr
40 950 kr
41 010 kr
39 870 kr
491 400 kr
492 120 kr
478 440 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 246 kr
40 990 kr
41 050 kr
39 960 kr
491 880 kr
492 600 kr
479 520 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 245 kr
40 450 kr
40 530 kr
39 760 kr
485 400 kr
486 360 kr
477 120 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 245 kr
40 890 kr
40 950 kr
40 420 kr
490 680 kr
491 400 kr
485 040 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Kommunal
21 304 personer
17 690 personer
3 614 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
39 270 kr
39 290 kr
39 160 kr
471 240 kr
471 480 kr
469 920 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
39 280 kr
39 300 kr
39 170 kr
471 360 kr
471 600 kr
470 040 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 227 kr
36 310 kr
36 210 kr
36 820 kr
435 720 kr
434 520 kr
441 840 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 227 kr
36 860 kr
36 700 kr
37 640 kr
442 320 kr
440 400 kr
451 680 kr
Helsefagarbeider
Privat
11 675 personer
8 480 personer
3 195 personer
Ca 224 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
36 320 kr
36 680 kr
35 560 kr
435 840 kr
440 160 kr
426 720 kr
Ca 224 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
36 320 kr
36 680 kr
35 560 kr
435 840 kr
440 160 kr
426 720 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 221 kr
36 290 kr
36 460 kr
35 880 kr
435 480 kr
437 520 kr
430 560 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 221 kr
36 740 kr
36 840 kr
36 520 kr
440 880 kr
442 080 kr
438 240 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Privat
8 369 personer
6 329 personer
2 040 personer
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 221 kr
36 710 kr
37 080 kr
35 820 kr
440 520 kr
444 960 kr
429 840 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 221 kr
36 710 kr
37 080 kr
35 820 kr
440 520 kr
444 960 kr
429 840 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca 225 kr
37 060 kr
37 220 kr
36 530 kr
444 720 kr
446 640 kr
438 360 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca 225 kr
37 450 kr
37 570 kr
37 080 kr
449 400 kr
450 840 kr
444 960 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Privat
3 306 personer
2 151 personer
1 155 personer
Ca 221 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
35 760 kr
36 070 kr
35 420 kr
429 120 kr
432 840 kr
425 040 kr
Ca 221 kr
Ca 223 kr
Ca 219 kr
35 760 kr
36 070 kr
35 420 kr
429 120 kr
432 840 kr
425 040 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
35 300 kr
35 300 kr
35 300 kr
423 600 kr
423 600 kr
423 600 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
35 830 kr
35 730 kr
36 020 kr
429 960 kr
428 760 kr
432 240 kr
Helsefagarbeider
Statlig
7 128 personer
5 818 personer
1 310 personer
Ca 254 kr
Ca 253 kr
Ca 261 kr
41 160 kr
40 940 kr
42 310 kr
493 920 kr
491 280 kr
507 720 kr
Ca 254 kr
Ca 253 kr
Ca 261 kr
41 360 kr
41 110 kr
42 790 kr
496 320 kr
493 320 kr
513 480 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
40 480 kr
40 000 kr
42 560 kr
485 760 kr
480 000 kr
510 720 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
41 580 kr
40 930 kr
44 390 kr
498 960 kr
491 160 kr
532 680 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Statlig
4 766 personer
3 994 personer
772 personer
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca 272 kr
42 080 kr
41 900 kr
44 100 kr
504 960 kr
502 800 kr
529 200 kr
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca 272 kr
42 280 kr
42 070 kr
44 630 kr
507 360 kr
504 840 kr
535 560 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 560 kr
42 210 kr
44 570 kr
510 720 kr
506 520 kr
534 840 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
43 530 kr
43 040 kr
46 350 kr
522 360 kr
516 480 kr
556 200 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Statlig
2 362 personer
1 824 personer
538 personer
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 256 kr
40 230 kr
39 860 kr
41 540 kr
482 760 kr
478 320 kr
498 480 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 256 kr
40 440 kr
40 020 kr
42 020 kr
485 280 kr
480 240 kr
504 240 kr
Ca 236 kr
Ca 231 kr
Ca 254 kr
38 250 kr
37 390 kr
41 150 kr
459 000 kr
448 680 kr
493 800 kr
Ca 236 kr
Ca 231 kr
Ca 254 kr
39 490 kr
38 450 kr
43 020 kr
473 880 kr
461 400 kr
516 240 kr
Helsefagarbeider
Alle sektorer
110 136 personer
94 373 personer
15 763 personer
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
40 140 kr
40 250 kr
39 110 kr
481 680 kr
483 000 kr
469 320 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
40 170 kr
40 280 kr
39 160 kr
482 040 kr
483 360 kr
469 920 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
38 810 kr
38 910 kr
38 200 kr
465 720 kr
466 920 kr
458 400 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
39 330 kr
39 380 kr
39 010 kr
471 960 kr
472 560 kr
468 120 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Alle sektorer
14 451 personer
11 709 personer
2 742 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 020 kr
33 020 kr
33 080 kr
396 240 kr
396 240 kr
396 960 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 020 kr
33 020 kr
33 080 kr
396 240 kr
396 240 kr
396 960 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 208 kr
33 450 kr
33 390 kr
33 720 kr
401 400 kr
400 680 kr
404 640 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 208 kr
33 690 kr
33 620 kr
34 000 kr
404 280 kr
403 440 kr
408 000 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Alle sektorer
1 556 personer
1 199 personer
357 personer
Ca 210 kr
Ca 208 kr
Ca 217 kr
34 020 kr
33 660 kr
35 170 kr
408 240 kr
403 920 kr
422 040 kr
Ca 210 kr
Ca 208 kr
Ca 217 kr
34 020 kr
33 660 kr
35 190 kr
408 240 kr
403 920 kr
422 280 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 300 kr
34 010 kr
35 260 kr
411 600 kr
408 120 kr
423 120 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 770 kr
34 430 kr
35 870 kr
417 240 kr
413 160 kr
430 440 kr
Hjemmehjelper
Kommunal
9 681 personer
8 156 personer
1 525 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 040 kr
33 060 kr
33 020 kr
396 480 kr
396 720 kr
396 240 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 040 kr
33 060 kr
33 020 kr
396 480 kr
396 720 kr
396 240 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
33 590 kr
33 570 kr
33 710 kr
403 080 kr
402 840 kr
404 520 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
33 930 kr
33 880 kr
34 200 kr
407 160 kr
406 560 kr
410 400 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Kommunal
8 755 personer
7 403 personer
1 352 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 200 kr
33 020 kr
33 020 kr
32 330 kr
396 240 kr
396 240 kr
387 960 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 200 kr
33 020 kr
33 020 kr
32 330 kr
396 240 kr
396 240 kr
387 960 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 206 kr
33 450 kr
33 460 kr
33 350 kr
401 400 kr
401 520 kr
400 200 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 206 kr
33 750 kr
33 750 kr
33 750 kr
405 000 kr
405 000 kr
405 000 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Kommunal
926 personer
753 personer
173 personer
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
33 720 kr
33 470 kr
35 140 kr
404 640 kr
401 640 kr
421 680 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
33 720 kr
33 470 kr
35 140 kr
404 640 kr
401 640 kr
421 680 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
34 180 kr
34 020 kr
34 890 kr
410 160 kr
408 240 kr
418 680 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
34 660 kr
34 430 kr
35 660 kr
415 920 kr
413 160 kr
427 920 kr
Hjemmehjelper
Privat
6 326 personer
4 752 personer
1 574 personer
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
33 190 kr
32 900 kr
34 070 kr
398 280 kr
394 800 kr
408 840 kr
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
33 190 kr
32 900 kr
34 070 kr
398 280 kr
394 800 kr
408 840 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 670 kr
33 400 kr
34 490 kr
404 040 kr
400 800 kr
413 880 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 880 kr
33 600 kr
34 730 kr
406 560 kr
403 200 kr
416 760 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Privat
5 696 personer
4 306 personer
1 390 personer
Ca 203 kr
Ca 201 kr
Ca 208 kr
32 900 kr
32 630 kr
33 740 kr
394 800 kr
391 560 kr
404 880 kr
Ca 203 kr
Ca 201 kr
Ca 208 kr
32 900 kr
32 630 kr
33 740 kr
394 800 kr
391 560 kr
404 880 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
33 450 kr
33 240 kr
34 100 kr
401 400 kr
398 880 kr
409 200 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
33 590 kr
33 370 kr
34 260 kr
403 080 kr
400 440 kr
411 120 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Privat
630 personer
446 personer
184 personer
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 310 kr
34 000 kr
35 270 kr
411 720 kr
408 000 kr
423 240 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 370 kr
34 060 kr
35 320 kr
412 440 kr
408 720 kr
423 840 kr
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
34 460 kr
34 000 kr
35 590 kr
413 520 kr
408 000 kr
427 080 kr
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
34 910 kr
34 440 kr
36 050 kr
418 920 kr
413 280 kr
432 600 kr
Hjemmehjelper
Alle sektorer
16 007 personer
12 908 personer
3 099 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
33 020 kr
33 600 kr
396 960 kr
396 240 kr
403 200 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
33 020 kr
33 600 kr
396 960 kr
396 240 kr
403 200 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
33 620 kr
33 510 kr
34 100 kr
403 440 kr
402 120 kr
409 200 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
33 910 kr
33 780 kr
34 460 kr
406 920 kr
405 360 kr
413 520 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Alle sektorer
78 150 personer
59 196 personer
18 954 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 060 kr
33 020 kr
33 240 kr
396 720 kr
396 240 kr
398 880 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
33 070 kr
33 380 kr
397 560 kr
396 840 kr
400 560 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
34 490 kr
34 390 kr
34 790 kr
413 880 kr
412 680 kr
417 480 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
35 010 kr
34 840 kr
35 500 kr
420 120 kr
418 080 kr
426 000 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Alle sektorer
6 509 personer
3 850 personer
2 659 personer
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 219 kr
34 640 kr
34 070 kr
35 420 kr
415 680 kr
408 840 kr
425 040 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 219 kr
34 720 kr
34 140 kr
35 510 kr
416 640 kr
409 680 kr
426 120 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
Ca 220 kr
34 880 kr
34 340 kr
35 680 kr
418 560 kr
412 080 kr
428 160 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
Ca 220 kr
35 770 kr
35 070 kr
36 800 kr
429 240 kr
420 840 kr
441 600 kr
Pleiemedarbeider
Kommunal
71 260 personer
54 638 personer
16 622 personer
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
33 190 kr
33 170 kr
33 250 kr
398 280 kr
398 040 kr
399 000 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
33 260 kr
33 230 kr
33 360 kr
399 120 kr
398 760 kr
400 320 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
34 450 kr
34 410 kr
34 580 kr
413 400 kr
412 920 kr
414 960 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
34 980 kr
34 880 kr
35 270 kr
419 760 kr
418 560 kr
423 240 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Kommunal
67 027 personer
51 915 personer
15 112 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 203 kr
33 020 kr
33 040 kr
32 960 kr
396 240 kr
396 480 kr
395 520 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 203 kr
33 080 kr
33 090 kr
33 070 kr
396 960 kr
397 080 kr
396 840 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 460 kr
34 460 kr
34 460 kr
413 520 kr
413 520 kr
413 520 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 930 kr
34 890 kr
35 060 kr
419 160 kr
418 680 kr
420 720 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Kommunal
4 233 personer
2 723 personer
1 510 personer
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 215 kr
34 040 kr
33 610 kr
34 850 kr
408 480 kr
403 320 kr
418 200 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 215 kr
34 170 kr
33 750 kr
34 960 kr
410 040 kr
405 000 kr
419 520 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
34 390 kr
34 010 kr
35 090 kr
412 680 kr
408 120 kr
421 080 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
35 280 kr
34 770 kr
36 200 kr
423 360 kr
417 240 kr
434 400 kr
Pleiemedarbeider
Privat
6 218 personer
4 323 personer
1 895 personer
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 370 kr
35 720 kr
410 040 kr
400 440 kr
428 640 kr
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 370 kr
35 720 kr
410 040 kr
400 440 kr
428 640 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
34 650 kr
34 000 kr
35 910 kr
415 800 kr
408 000 kr
430 920 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
35 090 kr
34 380 kr
36 460 kr
421 080 kr
412 560 kr
437 520 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Privat
5 180 personer
3 740 personer
1 440 personer
Ca 204 kr
Ca 201 kr
Ca 214 kr
33 110 kr
32 530 kr
34 660 kr
397 320 kr
390 360 kr
415 920 kr
Ca 204 kr
Ca 201 kr
Ca 214 kr
33 110 kr
32 530 kr
34 700 kr
397 320 kr
390 360 kr
416 400 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 000 kr
33 390 kr
35 460 kr
408 000 kr
400 680 kr
425 520 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 420 kr
33 770 kr
35 990 kr
413 040 kr
405 240 kr
431 880 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Privat
1 038 personer
583 personer
455 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
36 250 kr
36 440 kr
36 180 kr
435 000 kr
437 280 kr
434 160 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
36 250 kr
36 440 kr
36 180 kr
435 000 kr
437 280 kr
434 160 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
36 070 kr
35 690 kr
36 560 kr
432 840 kr
428 280 kr
438 720 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
36 070 kr
37 130 kr
438 360 kr
432 840 kr
445 560 kr
Pleiemedarbeider
Statlig
7 181 personer
4 085 personer
3 096 personer
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 218 kr
34 230 kr
33 750 kr
35 260 kr
410 760 kr
405 000 kr
423 120 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 218 kr
34 520 kr
33 890 kr
35 730 kr
414 240 kr
406 680 kr
428 760 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
35 370 kr
34 410 kr
36 410 kr
424 440 kr
412 920 kr
436 920 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
36 570 kr
35 300 kr
37 940 kr
438 840 kr
423 600 kr
455 280 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Statlig
5 943 personer
3 541 personer
2 402 personer
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 214 kr
33 750 kr
33 200 kr
34 720 kr
405 000 kr
398 400 kr
416 640 kr
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 214 kr
34 100 kr
33 390 kr
35 320 kr
409 200 kr
400 680 kr
423 840 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
35 270 kr
34 360 kr
36 430 kr
423 240 kr
412 320 kr
437 160 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
36 430 kr
35 210 kr
37 980 kr
437 160 kr
422 520 kr
455 760 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Statlig
1 238 personer
544 personer
694 personer
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
34 950 kr
34 170 kr
36 010 kr
419 400 kr
410 040 kr
432 120 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 130 kr
34 230 kr
36 300 kr
421 560 kr
410 760 kr
435 600 kr
Ca 220 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
35 580 kr
34 560 kr
36 380 kr
426 960 kr
414 720 kr
436 560 kr
Ca 220 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
36 850 kr
35 530 kr
37 880 kr
442 200 kr
426 360 kr
454 560 kr
Pleiemedarbeider
Alle sektorer
84 659 personer
63 046 personer
21 613 personer
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 380 kr
33 250 kr
33 850 kr
400 560 kr
399 000 kr
406 200 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 450 kr
33 300 kr
33 980 kr
401 400 kr
399 600 kr
407 760 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 216 kr
34 550 kr
34 380 kr
35 000 kr
414 600 kr
412 560 kr
420 000 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 216 kr
35 130 kr
34 870 kr
35 810 kr
421 560 kr
418 440 kr
429 720 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleiar

Som vernepleiar rettleier og legg du til rette for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

En sosionom i samtale med en bruker.

Sosionom

Ein sosionom hjelper menneske med å førebyggje, løyse og redusere problem.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­teknikar

Ortopedi­teknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.