Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.
Yrkesskildring

Heimehjelp

favoritt ikon

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Ei heimehjelp yter praktisk bistand til menneske som grunna sjukdom, alder eller spesielle behov treng hjelp til daglege gjeremål. Som heimehjelp hjelper du til med mellom anna reingjering, matlaging, innkjøp og vask av klede. I tillegg kan du som heimehjelp gi omsorg og hjelpe til med personleg stell. Formålet er at brukarane skal få nødvendig hjelp slik at dei kan bli buande heime. Brukarmedverknad og brukarane sine behov er sentralt i alt omsorgsarbeid.

Det er ein flytande overgang mellom oppgåvene som heimehjelpa og heimesjukepleiaren utfører med tanke på personleg stell. Oppgåvene liknar også dei ein finn hos helsefagarbeidar og personleg assistent. Medan helsefagarbeidaren har fagbrev og gir behandling, er heimehjelpa og personlege assistentar ofte utan formell kompetanse i helsefag.

Du må rekne med å jobbe turnus.

Kvar arbeider heimehjelparar?

Heimehjelpa jobbar heime hjå folk, og er tilsett i kommunen eller i ei privat bedrift.

Personlege eigenskapar

Som heimehjelp må du vere glad i menneske. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre, og du må vise omsyn og respekt. Du må kunne arbeide både sjølvstendig og saman med andre.

Utdanning

I dag er det inga formell utdanning for å bli heimehjelp, men du bør ha relevant fagbrev. Ofte må du også ha førarkort klasse B.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Hva er de vanligste utdanningene for heimehjelparar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Hjemmehjelper
Deltid
Alle sektorer
14 451 personer
11 709 personer
2 742 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 020 kr
33 020 kr
33 080 kr
396 240 kr
396 240 kr
396 960 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 020 kr
33 020 kr
33 080 kr
396 240 kr
396 240 kr
396 960 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 208 kr
33 450 kr
33 390 kr
33 720 kr
401 400 kr
400 680 kr
404 640 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 208 kr
33 690 kr
33 620 kr
34 000 kr
404 280 kr
403 440 kr
408 000 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Alle sektorer
1 556 personer
1 199 personer
357 personer
Ca 210 kr
Ca 208 kr
Ca 217 kr
34 020 kr
33 660 kr
35 170 kr
408 240 kr
403 920 kr
422 040 kr
Ca 210 kr
Ca 208 kr
Ca 217 kr
34 020 kr
33 660 kr
35 190 kr
408 240 kr
403 920 kr
422 280 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 300 kr
34 010 kr
35 260 kr
411 600 kr
408 120 kr
423 120 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 770 kr
34 430 kr
35 870 kr
417 240 kr
413 160 kr
430 440 kr
Hjemmehjelper
Kommunal
9 681 personer
8 156 personer
1 525 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 040 kr
33 060 kr
33 020 kr
396 480 kr
396 720 kr
396 240 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
33 040 kr
33 060 kr
33 020 kr
396 480 kr
396 720 kr
396 240 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
33 590 kr
33 570 kr
33 710 kr
403 080 kr
402 840 kr
404 520 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
33 930 kr
33 880 kr
34 200 kr
407 160 kr
406 560 kr
410 400 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Kommunal
8 755 personer
7 403 personer
1 352 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 200 kr
33 020 kr
33 020 kr
32 330 kr
396 240 kr
396 240 kr
387 960 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 200 kr
33 020 kr
33 020 kr
32 330 kr
396 240 kr
396 240 kr
387 960 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 206 kr
33 450 kr
33 460 kr
33 350 kr
401 400 kr
401 520 kr
400 200 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 206 kr
33 750 kr
33 750 kr
33 750 kr
405 000 kr
405 000 kr
405 000 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Kommunal
926 personer
753 personer
173 personer
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
33 720 kr
33 470 kr
35 140 kr
404 640 kr
401 640 kr
421 680 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
33 720 kr
33 470 kr
35 140 kr
404 640 kr
401 640 kr
421 680 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
34 180 kr
34 020 kr
34 890 kr
410 160 kr
408 240 kr
418 680 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
34 660 kr
34 430 kr
35 660 kr
415 920 kr
413 160 kr
427 920 kr
Hjemmehjelper
Privat
6 326 personer
4 752 personer
1 574 personer
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
33 190 kr
32 900 kr
34 070 kr
398 280 kr
394 800 kr
408 840 kr
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
33 190 kr
32 900 kr
34 070 kr
398 280 kr
394 800 kr
408 840 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 670 kr
33 400 kr
34 490 kr
404 040 kr
400 800 kr
413 880 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 880 kr
33 600 kr
34 730 kr
406 560 kr
403 200 kr
416 760 kr
Hjemmehjelper
Deltid
Privat
5 696 personer
4 306 personer
1 390 personer
Ca 203 kr
Ca 201 kr
Ca 208 kr
32 900 kr
32 630 kr
33 740 kr
394 800 kr
391 560 kr
404 880 kr
Ca 203 kr
Ca 201 kr
Ca 208 kr
32 900 kr
32 630 kr
33 740 kr
394 800 kr
391 560 kr
404 880 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
33 450 kr
33 240 kr
34 100 kr
401 400 kr
398 880 kr
409 200 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
33 590 kr
33 370 kr
34 260 kr
403 080 kr
400 440 kr
411 120 kr
Hjemmehjelper
Heltid
Privat
630 personer
446 personer
184 personer
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 310 kr
34 000 kr
35 270 kr
411 720 kr
408 000 kr
423 240 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 218 kr
34 370 kr
34 060 kr
35 320 kr
412 440 kr
408 720 kr
423 840 kr
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
34 460 kr
34 000 kr
35 590 kr
413 520 kr
408 000 kr
427 080 kr
Ca 213 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
34 910 kr
34 440 kr
36 050 kr
418 920 kr
413 280 kr
432 600 kr
Hjemmehjelper
Alle sektorer
16 007 personer
12 908 personer
3 099 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
33 020 kr
33 600 kr
396 960 kr
396 240 kr
403 200 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
33 020 kr
33 600 kr
396 960 kr
396 240 kr
403 200 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
33 620 kr
33 510 kr
34 100 kr
403 440 kr
402 120 kr
409 200 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
33 910 kr
33 780 kr
34 460 kr
406 920 kr
405 360 kr
413 520 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fagarbeidar

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleiar

Som vernepleiar rettleier og legg du til rette for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Lege undersøker pasient

Kardiolog

Ein kardiolog er ein lege med spesialisering i hjartesjukdommar.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist handterer du hjarte- og lungemaskin i tillegg til andre maskinar under operasjonar.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør hjelper du til med å betre helsa, miljøet og sikkerheita på ein arbeidsplass.

Osteopat behandlar nakke.

Osteopat

Ein osteopat påverkar vev og manipulerer ledd i behandling av sjukdommar og plager.

Gynekolog

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdomar og fødselshjelp.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandlar du tenner.