Bilete
Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Yrkesbeskrivelse

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Ei heimehjelp yter praktisk bistand til menneske som grunna sjukdom, alder eller spesielle behov treng hjelp til daglege gjeremål. Som heimehjelp hjelper du til med mellom anna reingjering, matlaging, innkjøp og vask av klede. I tillegg kan du som heimehjelp gi omsorg og hjelpe til med personleg stell. Formålet er at brukarane skal få nødvendig hjelp slik at dei kan bli buande heime. Brukarmedverknad og brukarane sine behov er sentralt i alt omsorgsarbeid.

Det er ein flytande overgang mellom oppgåvene som heimehjelpa og heimesjukepleiaren utfører med tanke på personleg stell. Oppgåvene liknar også dei ein finn hos helsefagarbeidar og personleg assistent. Medan helsefagarbeidaren har fagbrev og gir behandling, er heimehjelpa og personlege assistentar ofte utan formell kompetanse i helsefag.

Du må rekne med å jobbe turnus .

Hvor jobber heimehjelparar ?

Heimehjelpa jobbar heime hjå folk, og er tilsett i kommunen eller i ei privat bedrift.

Personlige egenskaper

Som heimehjelp må du vere glad i menneske. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre, og du må vise omsyn og respekt. Du må kunne arbeide både sjølvstendig og saman med andre.

Utdanning

I dag er det inga formell utdanning for å bli heimehjelp, men du bør ha relevant fagbrev . Ofte må du også ha førarkort klasse B.

Bedrifter

Heimehjelp i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5133107 - ASSISTENT (HJEMMEHJELP)
  • 5133104 - DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELP)
  • 5133101 - HJEMMEHJELPER
  • 5133103 - HJEMMEHJELPSLEDER
  • 5133106 - SONELEDER (HJEMMEHJELP)

Sist kvalitetsikret den 22. januar 2013, av Fagforbundet, seksjon for helse og sosial