× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Etterforsker samler bevis fra en bil.
Yrkesskildring

Etterforsker

favoritt ikon

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Som etterforsker innhenter du informasjon som kan avsløre straffbare forhold. De aller fleste i dette yrket jobber som politietterforskere. Noen arbeider som privatetterforsker. 

Tidligere var det vanlig å måtte jobbe som politibetjent først, før du kunne få jobb som politietterforsker. Nå er det like vanlig å begynne direkte på en etterforskningsavdeling etter fullført utdannelse fra Politihøgskolen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en politietterforsker:

 • avhøre vitner og mistenkte
 • vurdere tips
 • gjennomføre rundspørringer
 • undersøke åsted
 • ransake boliger
 • søke i politiets registre og gå gjennom dokumenter
 • samle inn og granske tekniske spor

På mindre steder i Norge vil etterforskning i mange tilfeller utføres av en politibetjent. På større steder er det politietterforskerne som tar seg av etterforskningen. Du kan spesialisere deg innenfor teknisk eller taktisk etterforskning. En teknisk etterforsker innhenter og gransker tekniske spor. En taktisk etterforsker vurderer den informasjonen som er tilgjengelig og tar stilling til hva slags etterforskning som må settes i gang.

Privatetterforskere benytter mange av de samme metodene som politietterforskere. Forskjellen er at de jobber på oppdrag fra privatpersoner. Privatetterforskere er ikke involvert i politiets arbeid. De jobber i private firma og de tar ofte på seg oppdrag som søk etter savnede personer eller etterforskning av økonomisk utroskap, svinn og tyverier fra bedrifter.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Politietterforskere trengs over hele landet, men større enheter finnes bare i de store byene. Det er ansatt mange etterforskere hos Kripos, som bistår lokalt politi i komplekse og alvorlige saker. Kripos forebygger og bekjemper organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Enkelte jobber som privatetterforskere, mens andre med etterforskningserfaring blir ansatt av et forsikringsselskap, i NAV eller av skatteetaten. De etterforsker forsikringssvindel, trygdemisbruk eller skattesvindel.

Personlege eigenskapar

Tålmodighet og nøyaktighet er nødvendig for å bli en god etterforsker. Du må ha evnen til å analysere store mengder informasjon for så å legge sammen alle bitene i puslespillet. Yrkesetikk, integritet og respekt for lover og regler er viktig for en etterforsker. Du trenger gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og det er viktig at du vekker tillit hos menneskene du møter.

Utdanning

Grunnutdanningen for politi er veien å gå for å bli etterforsker.

Politiutdanningen i Norge er en treårig yrkesutdanning som tilbys politihøgskolene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Du går ett år på skole før du tar ett år i praksis i et politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året er du tilbake på skolen. Studiet gir den en bachelorgrad.

Opptakskrav
Politihøgskolen har en rekke formelle arbeidskrav som søkeren må oppfylle:

 • norsk statsborgerskap
 • plettfri vandel
 • generell studiekompetanse fra videregående utdanning. Minstekarakteren 3 i gjennomsnitt for norsk hovedmål skriftlig eller tilsvarende nivå i nytt karaktersystem.
 • førerkort klasse B
 • fylt 20 år det året de tas opp
 • gode svømmeferdigheter
 • god helse, dvs. tilfredsstille de til enhver tid gjeldende helsekrav (normalt fargesyn og synsstyrke uten korreksjon på begge øyne som ikke er dårligere enn 5/10, 6/12, 0,5)
 • nødvendig modenhet og personlig skikkethet for tjeneste i politi- og lensmannsetaten
 • bestått fysisk test fastsatt av Politihøgskolen
 • i tillegg vektlegges også muntlig og skriftlig fremstillingsevne, modenhet, empati, vurderingsevne, motivasjon for politiyrket, og god selvinnsikt.

Se informasjon om opptakskrav hos Politihøgskolen

 

Etterutdanning
Politihøgskolen har en rekke etterutdanningstilbud, og mange av dem retter seg mot etterforskning og kriminalteknikk. Det kreves ofte videreutdanning for å jobbe innenfor spesialiserte saksfelt, som for eksempel etterforskning av grov vold eller datakriminalitet. 

Se informasjon om etterutdanning på Politihøgskolens hjemmesider

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politibetjent
Heltid
Alle sektorer
10 412 personer
3 441 personer
6 971 personer
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
50 840 kr
47 820 kr
52 430 kr
610 080 kr
573 840 kr
629 160 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
52 390 kr
48 740 kr
54 360 kr
628 680 kr
584 880 kr
652 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
51 540 kr
48 350 kr
53 110 kr
618 480 kr
580 200 kr
637 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
54 220 kr
50 070 kr
56 270 kr
650 640 kr
600 840 kr
675 240 kr
Politibetjent
Deltid
Alle sektorer
131 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 040 kr
612 480 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 950 kr
623 400 kr
Politibetjent
Heltid
Statlig
10 410 personer
3 440 personer
6 970 personer
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
50 840 kr
47 830 kr
52 430 kr
610 080 kr
573 960 kr
629 160 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 324 kr
52 390 kr
48 750 kr
54 360 kr
628 680 kr
585 000 kr
652 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
51 540 kr
48 350 kr
53 110 kr
618 480 kr
580 200 kr
637 320 kr
Ca 318 kr
Ca 298 kr
Ca 328 kr
54 220 kr
50 070 kr
56 270 kr
650 640 kr
600 840 kr
675 240 kr
Politibetjent
Deltid
Statlig
131 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 100 kr
577 200 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 040 kr
612 480 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 950 kr
623 400 kr

Andre yrker

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Tollar

Som tollar kan du mellom anna arbeide med å kontrollere reisande og reisegods, eller køyretøy og båtar.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjentar gjer samfunnet trygt, og kan arbeide med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er mellom dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør hjelper du til med å betre helsa, miljøet og sikkerheita på ein arbeidsplass.