Bilete
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Yrkesskildring

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Ergoterapeutar bidrar til løysingar når det oppstår eit gap mellom ein persons helse og kvardagens krav. Som ergoterapeut gir du menneske moglegheit til å leve eit aktivt liv.

Ergoterapeutar arbeider for at alle skal kunne delta og vere mest mogleg aktive i leik, læring, arbeid og kvardagen elles. Som ergoterapeut kartlegg du kva som hindrar eller muleggjer kvardagsaktivitetar og fokuserer på kva som er viktig i livet til den personen du skal hjelpe.

For å nå måla arbeider ergoterapeutar for at personar skal meistre aktivitetane sine i ulike omgivnader.

Dette omfattar innsats på tre område:

 • den einskilde innbyggar si meistring og utføring av kvardagsaktivitetar gjennom trening og motivering
 • tilrettelegging av aktivitetar
 • tilpassing av omgivnader med universell utforming, bustadtilpassing og velferdsteknologi

Ergoterapeut er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Hvor jobber ergoterapeutar ?

Ergoterapeutar kan arbeide helsefremjande og førebyggande, for eksempel i frisklivssentralar, bedriftshelseteneste og folkehelsearbeid.

Ergoterapeutar kan arbeide innanfor behandling på sjukehus og opptreningsinstitusjonar, dei kan arbeide rehabiliterande i spesialinstitusjonar og kommunehelsetenesta. For eksempel innanfor NAV, kvardagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling. Ergoterapeutar kan òg jobbe utanfor helsetenestene i andre bransjar.

Personlege eigenskapar

Ein ergoterapeut jobbar med og saman med menneske, både sjølvstendig og i team. Du må derfor vere tillitvekkande, og ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Som ergoterapeut kan du ta master i ergoterapi og ei rekke tverrfaglege vidareutdanningar og mastergrader. 

Kva jobbar ergoterapeututdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 665102 - Bachelor, ergoterapi, treårig
 • 665101 - Ergoterapeututdanning, treårig
 • 665199 - Ergoterapi, uspesifisert, lavere nivå
 • 665103 - Videreutdanning for ergoterapeuter

Bedrifter

Ergoterapeut i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3226114 - AVDELINGSERGOTERAPEUT
 • 3226101 - ERGOTERAPEUT
 • 3226119 - ERGOTERAPEUT (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3226104 - KOMMUNEERGOTERAPEUT
 • 3226106 - LEDENDE ERGOTERAPEUT
 • 3226116 - SJEFERGOTERAPEUT
 • 3226117 - SPESIALERGOTERAPEUT

Sist kvalitetssikret den 01. desember 2021, av Ergoterapistudentene