Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker
Yrkesskildring

Eigedomsmeklar

favoritt ikon

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Ein eigedomsmeklar hjelper privatpersonar og bedrifter med kjøp, sal og utleige av eigedom.

Å kjøpe bustad eller fritidsbustad er ei av dei største investeringane ein gjer. Meklaren har som oppgåve å hjelpe begge partar i ein handel på ein upartisk måte. 

Bransjen er strengt lovregulert. Det er bare firma med særskilt godkjenning, samt nokre advokatar, som kan drive eigedomsmekling.

Vanlege arbeidsoppgåver for eigedomsmeklarar ved sal av bustad:

  • hjelpe seljar med planlegging og gjennomføring av sal
  • lage prospekt over eigedommen
  • gjere verdivurdering
  • annonsere i aviser og på internett
  • gjennomføre visning og bodrunde
  • halde kontraktsmøte mellom partane
  • fylle ut nødvendige dokument og sende ut aktuelle papir for tinglysing
  • utføre det økonomiske oppgjeret mellom partane

Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regelverk.

Tittelen eigedomsmeklar er verna og gjeld berre dei som har eigedomsmeklarbrev. Brevet blir gitt av Finanstilsynet (tidlegare kalla Kredittilsynet). For å få eit eigedomsmeklarbrev må du ha godkjent eigedomsmeklareksamen, og to år med praksis. Eigedomsmeklarbrevet gir deg rett til å drive sjølvstendig eigedomsmekling og til å jobbe som fagansvarleg.

Kvar arbeider eigedomsmeklarar?

Ein eigedomsmeklar jobbar gjerne på eit eigedomsmeklarkontor. Ein eigedomsmeklar kan også jobbe som eigedomsforvaltar, eigedomsutviklar eller med marknadsføring innanfor bransjen.

Personlege eigenskapar

Som eigedomsmeklar må du like å snakke med ulike typer menneske og klare å skape tillit. Eigedomsmeklaren utfører mykje administrativt arbeid, derfor må du må vere i stand til å jobbe systematisk og målretta. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, både munnleg og skriftleg.

Utdanning

Ein bachelorgrad i eigedomsmekling og to års praksis etter dette, kvalifiserer deg til å jobbe som eigedomsmeklar. Du har òg moglegheit til å jobbe som eigedomsmeklar viss du er advokat. Viss du er jurist kan du jobbe som eigedomsmeklar etter at du har fått ei spesiell godkjenning frå Finanstilsynet.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning
Studiet kvalifiserer for opptak til ulike masterstudier og til siviløkonomstudier.

Kva jobbar eigedomsmeklarkandidatar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for eigedomsmeklarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Alle sektorer
5 175 personer
1 922 personer
3 253 personer
Ca 347 kr
Ca 311 kr
Ca 369 kr
56 250 kr
50 410 kr
59 700 kr
675 000 kr
604 920 kr
716 400 kr
Ca 347 kr
Ca 311 kr
Ca 369 kr
56 250 kr
50 410 kr
59 700 kr
675 000 kr
604 920 kr
716 400 kr
Ca 410 kr
Ca 365 kr
Ca 437 kr
66 450 kr
59 150 kr
70 760 kr
797 400 kr
709 800 kr
849 120 kr
Ca 410 kr
Ca 365 kr
Ca 437 kr
66 700 kr
59 490 kr
70 960 kr
800 400 kr
713 880 kr
851 520 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Alle sektorer
608 personer
307 personer
301 personer
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
46 350 kr
43 000 kr
50 310 kr
556 200 kr
516 000 kr
603 720 kr
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
46 350 kr
43 000 kr
50 310 kr
556 200 kr
516 000 kr
603 720 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 403 kr
56 680 kr
49 210 kr
65 240 kr
680 160 kr
590 520 kr
782 880 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 403 kr
56 950 kr
49 550 kr
65 420 kr
683 400 kr
594 600 kr
785 040 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Privat
5 116 personer
1 895 personer
3 221 personer
Ca 348 kr
Ca 311 kr
Ca 370 kr
56 340 kr
50 410 kr
59 860 kr
676 080 kr
604 920 kr
718 320 kr
Ca 348 kr
Ca 311 kr
Ca 370 kr
56 340 kr
50 410 kr
59 860 kr
676 080 kr
604 920 kr
718 320 kr
Ca 411 kr
Ca 366 kr
Ca 438 kr
66 590 kr
59 250 kr
70 910 kr
799 080 kr
711 000 kr
850 920 kr
Ca 411 kr
Ca 366 kr
Ca 438 kr
66 830 kr
59 580 kr
71 100 kr
801 960 kr
714 960 kr
853 200 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Privat
604 personer
304 personer
300 personer
Ca 287 kr
Ca 268 kr
Ca 309 kr
46 460 kr
43 360 kr
50 000 kr
557 520 kr
520 320 kr
600 000 kr
Ca 287 kr
Ca 268 kr
Ca 309 kr
46 460 kr
43 360 kr
50 000 kr
557 520 kr
520 320 kr
600 000 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 402 kr
56 740 kr
49 320 kr
65 180 kr
680 880 kr
591 840 kr
782 160 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 402 kr
57 010 kr
49 670 kr
65 360 kr
684 120 kr
596 040 kr
784 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

To personer analyserer grafer

Marknadsanalytikar

Marknadsanalytikaren jobbar med å analysere marknader, for så å informere om resultata.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Marknads­sjef

Marknads­sjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Marknadsførings­konsulent

Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Finans

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferds­konsulent

Ein gravferds­konsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferds­konsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­teknikar

Apotek­teknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.

Megler tar en person i hånda.

Meklar

Meklarar hjelper til med forhandling og rådgiving mellom kjøparar og seljarar. Meklarar er også med på å løyse konfliktar mellom partar.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.