Barnehagelærar saman med barn.
Yrkesskildring

Barnehagelærar

favoritt ikon

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.


Barnehagen er ein arena for leik og læring. Ein dag i barnehagen består av både leik og pedagogiske aktivitetar.

Som barnehagelærar brukar du din faglege, pedagogiske og etiske kompetanse for å leggje til rette for at barnegruppa og det enkelte barnet er trygt. Du ser dei individuelle styrkane og behova hos barna, og sørger for at dei får oppleve kjensla av meistring. 

Du legg til rette for at barna møter utfordringar som kan bidra til ei allsidig utvikling hos dei, og du er bevisst på heile barnegruppas betydning for kvardagen til barna i barnehagen.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein barnehagelærar:

  • leie det daglege arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av kvart einskilt barn og heile barnegruppa
  • leie det daglege arbeidet med å skape eit trygt og utviklande miljø for kvart einskilt barn og heile barnegruppa
  • leike og vere saman med barna
  • stimulere barns fantasiar og skapartrong gjennom ulike aktivitetar
  • ha det pedagogiske ansvaret på avdelinga eller i barnehagen
  • rettleie kollegaer og skape eit godt leike- og læringsmiljø

For å jobbe i barnehage må du legge fram tilfredsstillande politiattest. 

Yrket vart tidlegare kalla førskolelærar.

Kvar arbeider barnehagelærarar?

Har du barnehagelærarutdanning kan du både jobbe som barnehagelærar og som pedagogisk leiar i ein barnehage. Du kan også bli styrar i barnehagen, både i private og kommunale barnehagar. Somme arbeidar i skolefritidsordninga og andre barnerelaterte verksemder, som for eksempel innan barnevernet. 

Som barnehagelærar kan du ha rådgivande, administrative eller leiande stillingar innanfor kommunal og statleg verksemd. 

Personlege eigenskapar

Ein barnehagelærar må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta dei vanskelege samtalane når situasjonen krev dette, noko som krev evne til å kommunisere og å vere tydeleg.

Du må ha evna til å kunne skape tillit, både hos barna, foresatte og kollegaer, og ha evna til å skape trivsel og godt samspel mellom barna.

 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Det finst mange moglegheiter til kompetanseheving og å etterutdanne seg i dette yrket, både for vidare arbeid i barnehagen og for anna arbeid. Viss du oppfyller dei aktuelle kompetanse- og tilsettingskrava, kan du undervise 1.–4. trinn i grunnskolen.

Kva jobbar barnehagelærarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for barnehagelærarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehagelærer
Heltid
Privat
11 832 personer
10 358 personer
1 474 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca 239 kr
40 260 kr
40 280 kr
38 700 kr
483 120 kr
483 360 kr
464 400 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca 239 kr
40 330 kr
40 350 kr
38 760 kr
483 960 kr
484 200 kr
465 120 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 244 kr
40 120 kr
40 200 kr
39 500 kr
481 440 kr
482 400 kr
474 000 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca 244 kr
40 290 kr
40 370 kr
39 680 kr
483 480 kr
484 440 kr
476 160 kr
Barnehagelærer
Deltid
Privat
2 907 personer
2 776 personer
131 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 236 kr
42 080 kr
42 080 kr
38 280 kr
504 960 kr
504 960 kr
459 360 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 236 kr
42 080 kr
42 080 kr
38 280 kr
504 960 kr
504 960 kr
459 360 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 246 kr
41 190 kr
41 240 kr
39 840 kr
494 280 kr
494 880 kr
478 080 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 246 kr
41 300 kr
41 350 kr
39 930 kr
495 600 kr
496 200 kr
479 160 kr
Barnehagelærer
Heltid
Kommunal
16 094 personer
14 724 personer
1 370 personer
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 257 kr
42 660 kr
42 770 kr
41 690 kr
511 920 kr
513 240 kr
500 280 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 257 kr
42 760 kr
42 870 kr
41 760 kr
513 120 kr
514 440 kr
501 120 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 256 kr
41 740 kr
41 770 kr
41 430 kr
500 880 kr
501 240 kr
497 160 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 256 kr
41 920 kr
41 950 kr
41 600 kr
503 040 kr
503 400 kr
499 200 kr
Barnehagelærer
Deltid
Kommunal
3 379 personer
3 208 personer
171 personer
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 245 kr
42 980 kr
43 060 kr
39 770 kr
515 760 kr
516 720 kr
477 240 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 245 kr
42 980 kr
43 060 kr
39 770 kr
515 760 kr
516 720 kr
477 240 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
42 560 kr
42 650 kr
40 720 kr
510 720 kr
511 800 kr
488 640 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
42 670 kr
42 760 kr
40 820 kr
512 040 kr
513 120 kr
489 840 kr
Barnehagelærer
Heltid
Alle sektorer
28 018 personer
25 164 personer
2 854 personer
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
41 670 kr
41 860 kr
40 280 kr
500 040 kr
502 320 kr
483 360 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
41 760 kr
41 950 kr
40 350 kr
501 120 kr
503 400 kr
484 200 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 250 kr
41 050 kr
41 120 kr
40 430 kr
492 600 kr
493 440 kr
485 160 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 250 kr
41 230 kr
41 300 kr
40 600 kr
494 760 kr
495 600 kr
487 200 kr
Barnehagelærer
Deltid
Alle sektorer
6 298 personer
5 996 personer
302 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
42 500 kr
42 500 kr
39 480 kr
510 000 kr
510 000 kr
473 760 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
42 500 kr
42 500 kr
39 480 kr
510 000 kr
510 000 kr
473 760 kr
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
41 890 kr
41 960 kr
40 330 kr
502 680 kr
503 520 kr
483 960 kr
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
42 000 kr
42 070 kr
40 430 kr
504 000 kr
504 840 kr
485 160 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.