Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.
Yrkesskildring

Barne- og ungdomsarbeidar

favoritt ikon

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Som barne- og ungdomsarbeidar planlegg, gjennomfører og vurderer du ulike pedagogiske tilbod for barn og ungdom, for å stimulere til vekst og utvikling.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein barne- og ungdomsarbeidar:

  • hjelpe barn med å få ei sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samhald, fellesskap, lek, utforsking og læring
  • rettleie barn og unge til å ta ansvar for sitt eiga liv
  • planlegge og gjennomføre aktivitetar
  • vere eit godt førebilete for barn og unge

Barne- og ungdomsarbeidaren arbeider med grupper og einskildpersonar med ulik bakgrunn og føresetnader i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetane blir gjort med utgangspunkt i den einskilde sitt funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den einskilde si fysiske og psykiske helse. Aktivitetane kan vere mellom anna leik, drama, litteratur, song og musikk, forming og friluftsaktivitetar – eller daglege gjeremål som matlaging og påkleding.

Barne- og ungdomsarbeidaren arbeider i nær samhandling med born, ungdom, føresette og kollegaer.

Kvar arbeider barne- og ungdomsarbeidarar?

Barne- og ungdomsarbeidaren arbeider på alle arenaer der born og ungdom er. Døme kan vere barnehagar, barneparkar, skolar, skolefritidsordningar, fritidsklubbar, andre førebyggande tiltak og i kommunale etatar.

Personlege eigenskapar

Som barne- og ungdomsarbeidar er du interessert i å arbeide med born og ungdom. Du må vere open og samarbeidsvillig, ha forståing og kunne kommunisere med menneske som har ulike bakgrunnar og livssituasjonar. Du må òg kunne arbeider sjølvstendig og vere ansvarsmedviten.

Barne- og ungdomsarbeidaren må ha kunnskap om menneske om kva som påverkar åtferda og livssituasjonen til menneske. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Dersom du tek faga du manglar for å få generell studiekompetanse, er det mange tilbod på høgskolenivå for den som vil arbeide med born og ungdom. Døme er barnehagelærervernepleierlærer, fritidsleder og barnevernspedagog.

Ulike fagskoletilbod gir òg høve til å få meir kunnskap om barne- og ungdomsarbeid. I tillegg er det mogleg å ta bachelor i barnehagelærar via y-vegen.

Kva jobbar barne- og ungdomsfagarbeidarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Alle sektorer
98 148 personer
81 071 personer
17 077 personer
Ca 203 kr
Ca 204 kr
Ca 189 kr
32 840 kr
33 020 kr
30 600 kr
394 080 kr
396 240 kr
367 200 kr
Ca 203 kr
Ca 204 kr
Ca 189 kr
32 840 kr
33 020 kr
30 600 kr
394 080 kr
396 240 kr
367 200 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 194 kr
31 770 kr
31 830 kr
31 440 kr
381 240 kr
381 960 kr
377 280 kr
Ca 196 kr
Ca 196 kr
Ca 194 kr
31 880 kr
31 930 kr
31 620 kr
382 560 kr
383 160 kr
379 440 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Alle sektorer
61 504 personer
50 274 personer
11 230 personer
Ca 203 kr
Ca 204 kr
Ca 183 kr
32 810 kr
33 020 kr
29 640 kr
393 720 kr
396 240 kr
355 680 kr
Ca 203 kr
Ca 204 kr
Ca 183 kr
32 810 kr
33 020 kr
29 640 kr
393 720 kr
396 240 kr
355 680 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 194 kr
32 030 kr
32 150 kr
31 390 kr
384 360 kr
385 800 kr
376 680 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 194 kr
32 120 kr
32 230 kr
31 550 kr
385 440 kr
386 760 kr
378 600 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Alle sektorer
36 644 personer
30 797 personer
5 847 personer
Ca 203 kr
Ca 204 kr
Ca 194 kr
32 870 kr
33 020 kr
31 380 kr
394 440 kr
396 240 kr
376 560 kr
Ca 203 kr
Ca 204 kr
Ca 194 kr
32 870 kr
33 030 kr
31 380 kr
394 440 kr
396 360 kr
376 560 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
31 560 kr
31 580 kr
31 490 kr
378 720 kr
378 960 kr
377 880 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
31 690 kr
31 700 kr
31 680 kr
380 280 kr
380 400 kr
380 160 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Kommunal
62 859 personer
52 465 personer
10 394 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 189 kr
33 020 kr
33 060 kr
30 650 kr
396 240 kr
396 720 kr
367 800 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 189 kr
33 020 kr
33 060 kr
30 650 kr
396 240 kr
396 720 kr
367 800 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 193 kr
32 000 kr
32 130 kr
31 230 kr
384 000 kr
385 560 kr
374 760 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 193 kr
32 100 kr
32 220 kr
31 360 kr
385 200 kr
386 640 kr
376 320 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Kommunal
42 848 personer
35 036 personer
7 812 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 184 kr
33 020 kr
33 050 kr
29 730 kr
396 240 kr
396 600 kr
356 760 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 184 kr
33 020 kr
33 050 kr
29 730 kr
396 240 kr
396 600 kr
356 760 kr
Ca 200 kr
Ca 202 kr
Ca 193 kr
32 440 kr
32 670 kr
31 190 kr
389 280 kr
392 040 kr
374 280 kr
Ca 200 kr
Ca 202 kr
Ca 193 kr
32 510 kr
32 730 kr
31 290 kr
390 120 kr
392 760 kr
375 480 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Kommunal
20 011 personer
17 429 personer
2 582 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
33 020 kr
33 060 kr
32 010 kr
396 240 kr
396 720 kr
384 120 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
33 040 kr
33 090 kr
32 010 kr
396 480 kr
397 080 kr
384 120 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca 193 kr
31 580 kr
31 620 kr
31 270 kr
378 960 kr
379 440 kr
375 240 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca 193 kr
31 710 kr
31 740 kr
31 440 kr
380 520 kr
380 880 kr
377 280 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Privat
34 006 personer
27 892 personer
6 114 personer
Ca 197 kr
Ca 201 kr
Ca 186 kr
31 930 kr
32 580 kr
30 070 kr
383 160 kr
390 960 kr
360 840 kr
Ca 197 kr
Ca 201 kr
Ca 186 kr
31 930 kr
32 580 kr
30 070 kr
383 160 kr
390 960 kr
360 840 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
31 200 kr
31 210 kr
31 130 kr
374 400 kr
374 520 kr
373 560 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
31 300 kr
31 300 kr
31 280 kr
375 600 kr
375 600 kr
375 360 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Privat
17 674 personer
14 712 personer
2 962 personer
Ca 188 kr
Ca 190 kr
Ca 173 kr
30 530 kr
30 770 kr
27 960 kr
366 360 kr
369 240 kr
335 520 kr
Ca 188 kr
Ca 190 kr
Ca 173 kr
30 530 kr
30 770 kr
27 960 kr
366 360 kr
369 240 kr
335 520 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 188 kr
30 740 kr
30 780 kr
30 490 kr
368 880 kr
369 360 kr
365 880 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 188 kr
30 810 kr
30 840 kr
30 600 kr
369 720 kr
370 080 kr
367 200 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Privat
16 332 personer
13 180 personer
3 152 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 188 kr
32 610 kr
32 610 kr
30 530 kr
391 320 kr
391 320 kr
366 360 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 188 kr
32 610 kr
32 610 kr
30 530 kr
391 320 kr
391 320 kr
366 360 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
31 450 kr
31 460 kr
31 400 kr
377 400 kr
377 520 kr
376 800 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
31 570 kr
31 560 kr
31 570 kr
378 840 kr
378 720 kr
378 840 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Statlig
982 personer
526 personer
456 personer
Ca 244 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
39 470 kr
39 840 kr
39 070 kr
473 640 kr
478 080 kr
468 840 kr
Ca 244 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
39 960 kr
40 280 kr
39 640 kr
479 520 kr
483 360 kr
475 680 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
39 640 kr
39 590 kr
39 690 kr
475 680 kr
475 080 kr
476 280 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
40 840 kr
40 750 kr
40 930 kr
490 080 kr
489 000 kr
491 160 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Statlig
301 personer
188 personer
113 personer
Ca 227 kr
Ca 217 kr
Ca 242 kr
36 830 kr
35 110 kr
39 180 kr
441 960 kr
421 320 kr
470 160 kr
Ca 227 kr
Ca 217 kr
Ca 242 kr
37 140 kr
35 300 kr
39 830 kr
445 680 kr
423 600 kr
477 960 kr
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 240 kr
36 790 kr
35 500 kr
38 940 kr
441 480 kr
426 000 kr
467 280 kr
Ca 227 kr
Ca 219 kr
Ca 240 kr
37 800 kr
36 290 kr
40 310 kr
453 600 kr
435 480 kr
483 720 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Statlig
1 283 personer
714 personer
569 personer
Ca 237 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
38 400 kr
37 520 kr
39 170 kr
460 800 kr
450 240 kr
470 040 kr
Ca 237 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
38 790 kr
37 820 kr
39 770 kr
465 480 kr
453 840 kr
477 240 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 243 kr
38 530 kr
37 870 kr
39 430 kr
462 360 kr
454 440 kr
473 160 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 243 kr
39 650 kr
38 880 kr
40 720 kr
475 800 kr
466 560 kr
488 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleiar

Som vernepleiar rettleier og legg du til rette for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Barnesykepleier fjerner gips på armen til en gutt.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke.

Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

Ein prest held gudstenester og har ansvar for kyrkjelege handlingar som viing, konfirmasjon, dåp og gravferd.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.