Obduksjonstekniker obduserer et lik
Yrkesskildring

Autopsi­teknikar

favoritt ikon

Autopsiteknikaren utfører obduksjonar og steller lik.

Det finst inga formalisert utdanning for å bli obdusjonsteknikar. Odubsjonsteknikarar kan ha ei rekkje ulike helsefaglege bakgrunnar, som til dømes sjukepleiar eller bioingeniør.

Det finst ei eiga sertifiseringsordning for obduksjonsteknikarar med erfaring frå yrket. Las meir om sertifiseringsordninga hos Norske Medisifaglige Teknikerer (NMT).

Kvar arbeider autopsiteknikere?

Autopsiteknikarane arbeider i hovudsak på patologiavdelingar ved sjukehus eller rettsmedisinske institutt.

Personlege eigenskapar

Som autopsiteknikar må du kjenne til den menneskelege anatomien og fysiologien og ha god kunnskap om sjukdomslære. I dette yrket møter du ofte menneske i sorg, og du treng difor empatiske evner. Du må vere i stand til å gjere oppgåvene dine på ein varsam og verdig måte. Reinsleghald og god hygiene er viktig i det daglege arbeidet. For å arbeide som autopsiteknikar bør du òg ha gode samarbeidsevner. Det er viktig at du er i god fysisk og psykisk form.

Utdanning

Nytt frå 2014 er at Norske Medisinske Teknikere (NMT) og Den Norske Patologforening (DNP) samarbeider om å tilby sertifisering av obduksjonsteknikarar i jobb. Den teoretiske delen av sertifiseringa er eit nettbasert studium i anatomi og fysiologi, samt deltaking på eit kurs i regi av NMT og DNP. Vidare har sertifiseringa ein praktisk del. Sjå Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) sin nettstad for meir informasjon om sertifiseringsordninga.

Det er også vanleg at autopsiteknikarar har helsefagleg bakgrunn. Døme på helsefagleg bakgrunn er ambulansepersonell, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, portørar med meir.

Opptakskrav
Opptakskrav for å bli tatt opp til sertifiseringsordninga er:

  • Fullført minimum to års teneste innan obduksjonsteknikarfaget
  • Utført teknisk del av minst 50 obduksjonar
  • Utført teknisk del av minst fem foster-/barneobduksjonar
  • Utført minst 80 stell og lagt i kiste

Meir informasjon om opptakskrav og sertifiseringsordning finn du på Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) si nettside.

Opptakskravet for studium innan helsefag varierer frå studie til studie. Nokre medisinske og helsefaglege studium krev spesiell studiekompetanse med realfagsfordjuping.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Andre yrker

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.

Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør samlar du inn og analyserer blodprøvar og andre typar biologisk prøvemateriale.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optikar

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom arbeider du for å forbetre klientane si evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Kiropraktor

Kiropraktor

Ein kiropraktor diagnostiserer og behandlar smerter og sjukdomar i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Lege undersøker pasient

Kardiolog

Ein kardiolog er ein lege med spesialisering i hjartesjukdommar.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fagarbeidar

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeutar er vidareutdanna fysio­terapeutar som er ekspertar på musklar og skjelett.