Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.
Yrkesskildring

Ambulansearbeidar

favoritt ikon

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Ambulansearbeidaren arbeider med akuttmedisin og er eit bindeledd mellom pasienten, sjukehuset og andre helsetenester. Som ambulansearbeidar er du på vakt og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade.

Vanlege arbeidsoppgåver for ambulansearbeidaren:

  • rykke ut og transportere pasientar mellom ulike institusjonar innan helsestell
  • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
  • undersøkje og identifisere svikt i vitale organfunksjonar hos pasientane
  • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasientar
  • vurdere kor alvorleg ein situasjon er og prioritere i situasjonar med fleire skadde
  • rapportere og dokumentere pasientopplysingar
  • kvalitetssjekke og halde ved like utrykkingskøyretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sjukdom kan ambulansearbeidarane vere dei fyrste personane pasienten kjem i kontakt med. Som fagarbeidar må du då kunne kjenne att teikn og symptom for å gi rett behandling. Det kan vere langt til næraste sjukehuset, og den medisinske hjelpa ambulansepersonalet utfører kan redde livet til pasienten.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeidaren tett med politi, brannvesensjukepleiarar og legar.

Arbeidet krev god fagleg kunnskap og høy etisk standard. Det stillast krav til god vandel.

Tittelen ambulansearbeidar er verna av loven, og det krev autorisasjon frå Helsedirektoratet for å utøve yrket. 

Kvar arbeider ambulansearbeidarar?

I dag eig det offentlege helsestellet dei fleste ambulansetenestene. Det finst berre nokre få private ambulansetenester. 

Det er òg mogleg å arbeide offshore, i humanitære organisasjonar og i kriseområde. Meir spesifikt kan ambulansearbeidaren utøve faget sitt ved ulike transportmiddel, som bil, båt og fly og arbeide som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). 

Personlege eigenskapar

Som ambulansearbeidar bør du ha god fysisk og psykisk helse. Du må ha gode samarbeidseigenskapar og samtidig kunne jobbe sjølvstendig. Du må vere flink til å kommunisere med kollegaer og pasientar. I tillegg må du vere ansvarsbevisst, ha evna til å ta raske avgjerder og kunne takle stress.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Du kan også ta eit bachelorstudium i prehospitalt arbeid (paramedic) ved universitet eller høgskole.

Kva jobbar ambulansefagarbeidarar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ambulansepersonell
Heltid
Privat
182 personer
153 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca 287 kr
45 700 kr
46 540 kr
548 400 kr
558 480 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 287 kr
45 940 kr
47 020 kr
551 280 kr
564 240 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 340 kr
53 640 kr
55 130 kr
643 680 kr
661 560 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 340 kr
57 840 kr
59 990 kr
694 080 kr
719 880 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Statlig
3 846 personer
1 553 personer
2 293 personer
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 284 kr
45 330 kr
43 870 kr
46 040 kr
543 960 kr
526 440 kr
552 480 kr
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 284 kr
47 110 kr
45 290 kr
48 130 kr
565 320 kr
543 480 kr
577 560 kr
Ca 265 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
43 000 kr
40 250 kr
44 860 kr
516 000 kr
483 000 kr
538 320 kr
Ca 265 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
46 200 kr
42 940 kr
48 400 kr
554 400 kr
515 280 kr
580 800 kr
Ambulansepersonell
Deltid
Statlig
1 512 personer
677 personer
835 personer
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca 255 kr
40 310 kr
39 550 kr
41 360 kr
483 720 kr
474 600 kr
496 320 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca 255 kr
41 370 kr
40 550 kr
42 440 kr
496 440 kr
486 600 kr
509 280 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
41 820 kr
40 390 kr
43 040 kr
501 840 kr
484 680 kr
516 480 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
44 140 kr
42 600 kr
45 450 kr
529 680 kr
511 200 kr
545 400 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Alle sektorer
4 051 personer
1 589 personer
2 462 personer
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 284 kr
45 330 kr
43 870 kr
46 050 kr
543 960 kr
526 440 kr
552 600 kr
Ca 280 kr
Ca 271 kr
Ca 284 kr
47 050 kr
45 260 kr
48 070 kr
564 600 kr
543 120 kr
576 840 kr
Ca 268 kr
Ca 249 kr
Ca 281 kr
43 470 kr
40 350 kr
45 490 kr
521 640 kr
484 200 kr
545 880 kr
Ca 268 kr
Ca 249 kr
Ca 281 kr
46 710 kr
43 000 kr
49 110 kr
560 520 kr
516 000 kr
589 320 kr
Ambulansepersonell
Deltid
Alle sektorer
1 660 personer
739 personer
921 personer
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
40 350 kr
39 480 kr
41 500 kr
484 200 kr
473 760 kr
498 000 kr
Ca 249 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
41 280 kr
40 320 kr
42 460 kr
495 360 kr
483 840 kr
509 520 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
Ca 267 kr
41 940 kr
40 390 kr
43 240 kr
503 280 kr
484 680 kr
518 880 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
Ca 267 kr
44 200 kr
42 500 kr
45 630 kr
530 400 kr
510 000 kr
547 560 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør hjelper du til med å betre helsa, miljøet og sikkerheita på ein arbeidsplass.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tek bilete som blir brukte til å stille diagnosar.

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

Ein patolog er ein lege som undersøker forandringar i organ, vev og celler.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjonssjukepleiar

Ein operasjonssjukepleiar har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjonssjukepleiaren er alltid til stades når pasientar blir operert.

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist handterer du hjarte- og lungemaskin i tillegg til andre maskinar under operasjonar.

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer ut­fører også svangerskaps­kontrollar og oppfølging i barseltida.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.