Bilete
Aktivitør går tur med bruker.

Yrkesbeskrivelse

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Som aktivitør skal du leggje til rette for målretta aktivitetar for menneske som har varige eller forbigående aktivitetsvanskar. For eksempel eldre, psykisk utviklingshemma og psykisk eller fysisk funksjonshemma. Aktivitetane kan til dømes vere husflids- og handverksaktivitetar, fysiske aktivitetar av ulike slag eller daglegdagse gjeremål.

Aktivitøren motiverer og legg til rette for at personar skal vere aktive, aleine eller saman med andre. Gjennom tiltaka sine bidrar aktivitørane til å halde ved like eller betre brukarens funksjonar og skapar oppleving av meistring, trivsel og glede.

Tiltaka kan også vere eit ledd i terapeutisk verksemd som helsefagleg personell har ansvar for. Målet er å bevare eller betre brukarens funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein aktivitør:

  • planleggje, leie og gjennomføre aktivitetar    
  • vurdere og dokumentere aktivitetar
  • utvikle, kvalitetssikre og marknadsføre aktivitetar
  • ansvar for at rammene for aktivitetane er på plass. Det kan innebere ansvar for blant anna utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgåver 

Aktivitøren vel aktivitetar ut frå brukarens ressursar, ønsker og behov, og ut frå kjennskap til eigenskapane til ulike aktivitetar. Aktivitetane blir henta frå alle livsarenaer, som heimen, skolen, jobben eller fritida. Det kan for eksempel vere fysiske aktivitetar, musikk, kulturelle aktivitetar eller daglegdagse gjeremål.

Som aktivitør legg du aktiviteten til rette ved å forenkle framgangsmåtar og teknikkar, byggje om reiskapar og ta i bruk hjelpemiddel. Å leggje til rette kan også vere knytta til omgivnadane.

Gjennom heile arbeidsprosessen er aktivitøren opptatt av å motivere og leggje til rette for brukarens egen aktivitet og deltaking. Dette skjer i dialog med den einskilde og gjennom å leggje til rette for aktivitetar som gir passe store utfordringar og moglegheit for meistring.

I dette yrket treng du kunnskap om den naturlege utviklinga til mennesket, førstehjelp og enkel sjukdomslære. Aktivitøren må bli kjent med brukaren som person og byggje gode relasjonar. 

Hvor jobber aktivitørar ?

Som aktivitør kan du arbeide i ulike helseinstitusjonar, heimebaserte tenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorga, skole, SFO, frivilligsentralar eller i private verna verksemder. Som aktivitør arbeider du ofte med eldre, psykisk utviklingshemma, funksjonshemma, born, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering. 

Andre stillingstitlar i dette yrket er miljøarbeidar, fagarbeidar, kulturmedarbeidar, assistent, arbeidsleiar eller aktivitetsleiar. 

Personlige egenskaper

Som aktivitør bør du vere kreativ og ha evne til å finne praktiske løysingar på utfordringar som dukkar opp. Gode kommunikasjonsevner og evne til å komme i kontakt med ulike mennesketypar er òg viktig.

Bedrifter

Aktivitør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5139117 - AKTIVITØR
  • 5139110 - LEDENDE AKTIVITØR
  • 5139119 - MILJØASSISTENT (HELSE- OG SOSIALTJENESTER)
  • 5131111 - AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
  • 5139123 - ARBEIDSLEDER (VERNET BEDRIFT)
  • 5139124 - ARBEIDSTILRETTELEGGER (VERNET BEDRIFT)

Sist kvalitetsikret den 02. oktober 2018, av Aktivitørforbundet i Delta, Nestleder i Aktivitørforbundet i Delta