× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Vassdrags- og våtmarkrestaurering (grunnkurs) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

27 000

Om studiet

Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og
ferdigheter innen vassdrags- og våtmarkrestaurering og kunne
kommunisere godt med brukere og bidragsytere fra ulike
fagfelt.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi grunnleggende kunnskaper om økologiske,
hydrologiske og morfologiske prosesser i elver, våtmark og
myr og effekten av menneskelige inngrep i disse. Deltakerne
får oversikt over utredninger som behøves i forkant av
restaurering, data og metoder som kan brukes, og egnete
restaureringstiltak i ulike elve-, våtmarks- og myrtyper.
Kurset legger stor vekt på tverrfaglig kommunikasjon og
hvordan restaureringstiltak kan implementeres og overvåkes i
dialog med brukere og offentlig forvaltning.

Målet med kurset er at deltakerne skal tilegne seg
grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen vassdrags- og
våtmarkrestaurering og kunne kommunisere godt med brukere og
bidragsytere fra ulike fagfelt.

Læringsformer og aktiviteter:

Kurset er samlings- og nettbasert og består av to samlinger
og 6 læringsmoduler på nett. Samlingene vil bestå av
forelesninger, øvinger og ekskursjon(er). Hver læringsmodul
inneholder læremateriell med oppgaver eller øvinger som
kandidaten jobber med på egen hånd. Caseoppgaven blir utført
som gruppearbeid (3-5 personer) og arbeides med hele
semesteret. Tema for caseoppgaven og gruppeinndeling blir
avtalt under første samling. Veiledning mellom
undervisningsukene foregår via e-læringsplattformen

Læringsutbytte:

Kandidaten skal etter kurset kunne

 • forstå grunnleggende økologiske og hydrologiske prosesser
  i elver, våtmark og myr
 • kjenne til viktige indikatorer og typeinndelinger for
  vassdrag og våtmark (f. eks. elve- og myrtyper)
 • forstå betydningen av hydromorfologi og hydromorfologisk
  tilstand
 • analysere og vurdere påvirkninger og endringer over tid
  ved bruk av historiske kart og flyfoto 
 • kjenne til juridiske og administrative krav for
  restaureringsprosjekter
 • foreslå prinsipielt egnete restaurerings- eller avbøtende
  tiltak og henvise til nødvendige spesialutredninger der det
  trenges
 • kjenne til størrelsesorden av kostnader for vanlige
  restaureringstiltak
 • kommunisere godt med eksperter og bidragsytere fra ulike
  fagfelt (f. eks. økologi, vannkraft)

Vurdering: 

Hjemmeeksamen og case-rapport. Begge vurderingsdeler må
bestås for å få bestått karakter i emnet. Det kreves minimum
80 % deltakelse på samlingene for å gå opp til eksamen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
<br>
<p>Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.</p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>