× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Teknologi og forskningslære modul IV favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

5 000

Om studiet

Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt.
Det vil også være utprøving av modellen i bassenget ved
Marinteknisk senter og en vil jobbe med eksempler på enkle
forsøk som skal utføres og etterregnes.

Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen.
For de som har deltatt på kurs i båtbygging tidligere, vil
det nå gis større rom for utprøving av modellen i bassenget
ved Marinteknisk senter samt eksempler på enkle forsøk som
elevene kan utføre og etterregne.

Gjennom de fem kursdagene vil flere av hovedmålene i
læreplanen bli dekket i større eller mindre grad. 

Læringsmål

Kunnskaper

 • kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og
  prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på og
  utvikling av tankbåter.
 • ha kunnskap om og innsikt i virkemåten til tankbåter
 • ha kunnskap om hvordan en kan bygge modeller av tankbåter
 • ha kunnskap om og innsikt i metoder for å måle effekt ved
  uttesting av tankbåter
 • ha kunnskap om og innsikt i hvordan ulike parametere kan
  påvirke effekten på tankbåter
 • ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske
  verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
  med tankbåter

Ferdigheter

 • kunne bygge modeller av tankbåt og gjennomføre tester
 • kunne gjennomføre eksperimenter der en tester hvordan
  effekten på tankbåten varierer ved å endre på et utvalg
  parametere
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning om modeller
  av tankbåt
 • kunne veilede elever som arbeider med
  lærings-/undervisningsopplegg om tankbåter
 • kunne bruke undervisningsopplegg der elevene bygger
  modeller av tankbåt og utforsker hvordan ulike parametere kan
  påvirke effekten
 • kunne bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer
  interessekonflikter i samfunnet knyttet til drivstoff og
  utslipp
 • kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet
  tankbåter

Generell kompetanse

 • Være i stand til å bruke temaet havromsteknologi i faget
  teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte
  som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen
  for øvrig.

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en
praktisk tilnærming til faget.

Praktisk arbeid:
Bygge modell av tankbåt på MARINTEK.

 

Kursholdere

 • Berit Bungum Institutt for fysikk, NTNU
 • Nils Kristian Rossing Institutt for fysikk, NTNU
 • Håvard Holm MARINTEK
 • Hilde Ervik Institutt for lærerutdanning, NTNU

Opptakskrav

Minst 60 studiepoeng til sammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk, eller kjemi

Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.