× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Teknologi og forskningslære modul II favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

1. juni 2019

Studiepoeng

7.5

Kostnader

5 000

Om studiet

Emnet inneholder hovedtemaet marin biologi (tare som
bioindikator). Emnet gir en innføring i hvordan tare kan
brukes som bioindikator ved miljøovervåking av marine
ressurser og hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike
forskningsmiljø med ny teknologi bidrar til kartlegging og
dokumentasjon av livet i havet.

Fagliginnhold

 • Tare som bioindikator
 • Miljøovervåking.
 • Teknologi som benyttes på forskningsfartøy.
 • ROV.

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en
praktisk tilnærming til faget, samt feltarbeid.Læringsmål

Kunnskaper

 • kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og
  prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på
  bioindikatorer
 • ha kunnskap om hvilke elementer som kan analyseres
 • ha kunnskap om hvordan tolke resultater
 • ha kunnskap om teknologiutvikling og tverrfaglig
  samarbeid; AUR-lab
 • ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske
  verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
  om bioindikatorer

Ferdigheter

 • kunne gjennomføre feltarbeid for innsamling av egnet
  prøvemateriale
 • kunne gjennomføre egnede eksperimenter
 • kunne bygge modell av ROV
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning med tema
  bioindikator
 • kunne veilede elever som arbeider
  med undervisningsopplegg rundt tema bioindikatorer
 • kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet
  bioindikatorer
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning med bygging
  av modell av ROV
 • kunne veilede elever som arbeider med
  undervisningsopplegg rundt tema bioindikatorer
 • kunne veilede elever i hvordan bygge modell av ROV
 • kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet
  bioindikatorer
 • kunne vurdere elevenes læring ved bygging og testing av
  ROV

Generell kompetanse

Kandidaten skal være i stand til å forklare bruk av
bioindikatorer og ROV i faget teknologi og forskningslære i
videregående skole, på en måte som fremmer de generelle
målene for faget og for opplæringen for øvrig.

Kursholdere

 • Håvard Holm Institutt for marin teknikk, NTNU
 • Bjørn Munro Jenssen Institutt for biologi, NTNU
 • Nils Kristian Rossing,Institutt for fysikk, NTNU
 • Hilde Ervik, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Opptakskrav

Minst 60 studiepoeng til sammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk, eller kjemi..


Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.