× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Språkhistorie og talemål favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

4 500

Om studiet

Dette emnet tar for seg hovedlinjene i utviklingen av
norsk språk fra de eldste tider og fram til i dag. Du får
også innsikt i historisk, geografisk og sosialt betinget
talemålsvariasjon i Norge.

NORD1106 omfatter hovedkomponentene språkhistorie og talemål.

Språkhistorie:
Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i
og en dypere forståelse av hovedlinjene i norsk
språkhistorie. Det gjelder både den indre strukturelle
utviklingen av norsk språk fra urnordisk tid og fram til i
dag, og den ytre sosiale og politiske historien om norsk
språk. I tillegg til å trekke opp de store historiske linjene
vil det i denne komponenten bli lagt hovedvekt på to sentrale
perioder – norrøn tid og perioden etter 1814.

Talemål:
Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i
historisk, geografisk og sosialt betinget talemålsvariasjon i
Norge. Det innebærer kunnskap om tradisjonelle norske
dialekter og hovedinndelingen av dem, den historiske
sammenhengen mellom dialektene og det norrøne språktrinnet,
samt hvordan og hvorfor det tradisjonelle dialektlandskapet
har endret seg de siste tiårene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse