× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Kostnader

18 500

Om studiet

Dette kurset utgjør første semester av Rådgivning 1 (30 studiepoeng), som er første del av årsstudiet i rådgivning.

 

Faglig innhold

Emnet introduserer masterstudiets grunnperspektiv på rådgivning, utviklingstrekk i samfunnet, og konsekvenser for rådgivningsfeltet både i og utenfor skolekonteksten. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til rådgivning på individ, gruppe- og systemnivå.  Emnet vil legge spesielt vekt på betydning av selvinnsikt, relasjon, kommunikasjonsferdigheter og profesjonsetiske problemstillinger i rådgivning i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn, samt en introduksjon av perspektiver på mangfold hvor klasse, kjønn og etnisitet blir sammenvevd i skapelsen av barn og ungdoms identitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfaringsbasert læring og refleksiv læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatoriske arbeidskrav. Obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis som rådgiver/veileder knyttet opp til teori inngår i emnet. Disse vurderes til bestått/ikke bestått og responsarbeid foregår både nettbasert og i samlingene.

Opptakskrav

Du må dokumentere at du er i relevant jobb ved studiestart eller ha 2 års relevant yrkeserfaring, i tillegg til et av følgende utdanningsløp:<p> - bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi<br/> - cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene<br/> - gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmenn-lærerutdanningen<br/> - bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning<br/> - annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning)<br/> - institusjonen kan i enkelte tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor<br/> <p>Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må dokumentere utdanning og ansettelse/arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</br> <a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon</a><p> <p><strong>NB: Det er 30 plasser på kurset. Søkere med Rådgivning 2 fra NTNU vil bli prioritert dersom det blir flere søkere enn antall plasser. Utover dette prioriteres du etter datoen som du har registrert din søknad ved NTNU ("først til mølla"-prinsippet).</strong>