× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

15. mai 2019

Studiepoeng

15

Kostnader

18 500

Om studiet

Dette kurset utgjør første semester av Rådgivning 1 (30
studiepoeng), som er første del av årsstudiet i rådgivning.

Faglig innhold

Emnet introduserer masterstudiets grunnperspektiv på
rådgivning, utviklingstrekk i samfunnet, og konsekvenser for
rådgivningsfeltet både i og utenfor skolekonteksten. Dette
innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til
rådgivning på individ, gruppe- og systemnivå.  Emnet vil
legge spesielt vekt på betydning av selvinnsikt, relasjon,
kommunikasjonsferdigheter og profesjonsetiske
problemstillinger i rådgivning i et mangfoldig og
flerkulturelt samfunn, samt en introduksjon av perspektiver
på mangfold hvor klasse, kjønn og etnisitet blir sammenvevd i
skapelsen av barn og ungdoms identitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case
og gruppeprosesser. Erfaringsbasert læring og refleksiv
læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter
og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av
obligatoriske arbeidskrav. Obligatoriske arbeidskrav der
studentene reflekterer over egen praksis som
rådgiver/veileder knyttet opp til teori inngår i emnet. Disse
vurderes til bestått/ikke bestått og responsarbeid foregår
både nettbasert og i samlingene.

Opptakskrav

Du må dokumentere at du er i relevant jobb ved studiestart eller ha 2 års relevant yrkeserfaring, i tillegg til et av følgende utdanningsløp:<p>
- bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi<br/>
- cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene<br/>
- gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmenn-lærerutdanningen<br/>
- bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning<br/>
- annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning)<br/>
- institusjonen kan i enkelte tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor<br/>


<p>Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må dokumentere utdanning og ansettelse/arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</br>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon</a><p>

<p><strong>NB: Det er 30 plasser på kurset. Søkere med Rådgivning 2 fra NTNU vil bli prioritert dersom det blir flere søkere enn antall plasser. Utover dette prioriteres du etter datoen som du har registrert din søknad ved NTNU ("først til mølla"-prinsippet).</strong>