× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rådgiving og veiledning for PPT favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Kostnader

18 500

Om studiet

Kurset rådgivning og veiledning for PPT legger vekt på
veiledning og rådgivning i et mangfoldig samfunn i endring.

Kurset tar opp teorier om kommunikasjon og relasjon i
veiledning, og teorier om inkludering og utenforskap.
Utvikling av selvinnsikt, egen rolle og funksjon er sentralt.
 

Kurset har som mål å øke innsikt i utviklingstrekk i
samfunnet av særlig betydning for profesjonsutøvelse i PPT.
Gjennom studiet skal studenten ta utgangspunkt i egen
praksiserfaring og opparbeide kunnskap og forståelse for
systemrettet arbeid og profesjonsetiske dilemma i
rådgiverrollen i et mangfoldig samfunn. Kurset legger
spesielt vekt på betydning av selvinnsikt,
relasjonskompetanse, kommunikasjons- og
samspillsferdigheter, teoretiske perspektiver om
inkludering og utenforskap, samt innsikt i hvordan elevenes
forutsetninger påvirker muligheter innen utdanning og
skole. Målet for kurset er at studenten øker sin personlig
integritet, kritisk tenkning og ansvarlighet i rollen som
veileder og rådgiver.

Undervisning:

Samlingene består av forelesninger, gruppedrøftinger og
dialogarbeid, samt refleksjon over relevante caser for
PP-rådgiverens arbeid.

Kan inngå i masterprogram

Kurset kan inngå  i en erfaringsbasert mastergrad i pedagogisk psykologisk
rådgiving

Opptakskrav

Ansettelse i PP- tjenesten eller i tilsvarende tjenester som gir veiledning til barn og unge og deres familier. <br/>
- bachelor med fordypning i pedagogikk, eller <br/>
- gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanningen, eller <br/>
- bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning, eller <br/>
- bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller <br/>
- 3-årig faglærerutdanning, eller <br/>
- bachelor med fordypning i psykologi, eller <br/>
- tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).
<br/> <br/>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon</a>