× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

12 000

Om studiet

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg?

 

Bakgrunn
Mange tar utdannings- og karrierevalg som harmonerer lite med personlige forutsetninger. De mangler den oversikt og dømmekraft som trengs for å planlegge fremtiden på en meningsfull og bevisst måte. Vi vet at ugunstige utdannings- og yrkesvalg bidrar sterkt til mistrivsel, lav produktivitet og utdanning som ikke fullføres.

Kursinnhold
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet gir en grundig oversikt over karriereteorier, med vekt på kognitiv teori, personlighetsbegreper, person-miljø-samspill, beslutningsteori, testteori, narrativ teori og selvaktiv læring. Deltakerne får trening i relevante kommunikasjonsferdigheter og supervisert trening i å bruke Profråd-verktøyet for kartlegging av valgforutsetninger og personlige ressurser.

Det legges gjennom helhetlig karriererådgivning/-veiledning til rette for refleksjon og økt selvinnsikt, samt behov for videre læring og utvikling i takt med arbeidslivets endringer. Områder som kartlegges og utforskes er interesser, beslutningskompetanse, evner og anlegg som ønskes brukt, jobbverdier, kommunikasjon og samhandling.

Faglig innhold
• Relevante rådgivningsferdigheter i sammenheng med teoretiske perspektiver
• Aktuelle og relevante karriereteorier
• Metodisk utvikling av valg- og beslutningskompetanse for hensiktsmessig fremtidsplanlegging
• Trening og utvikling av oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
• Helhetlig karriererådgiving

Undervisning
Kurset består av en fire-dagers samling som inneholder teori, praksis og problembasert læring. Det legges vekt på dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging med karriereverktøyet Profråd, videobasert rådgivning og nettbasert læring. Studiet er nært knyttet opp til praktisk rådgiver-/veilederarbeid. I løpet av kurset gjennomføres videofilmet karriererådgiving med reelle veisøkere. Deltakerne samarbeider og gir hverandre tilbakemeldinger. 

Opptakskrav

<a href="https://www.ntnu.no/videre/gsk-og-rea"> Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse</a><br />Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.</p> <a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon</a><p>