× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

2. september 2019

Studiepoeng

7.5

Kostnader

12 000

Om studiet

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og
fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg?

Bakgrunn
Mange tar utdannings- og karrierevalg som harmonerer lite med
personlige forutsetninger. De mangler den oversikt og
dømmekraft som trengs for å planlegge fremtiden på en
meningsfull og bevisst måte. Vi vet at ugunstige utdannings-
og yrkesvalg bidrar sterkt til mistrivsel, lav produktivitet
og utdanning som ikke fullføres.

Kursinnhold
Karriererådgivning for privat og offentlig
virksomhet
gir en grundig oversikt over karriereteorier,
med vekt på kognitiv teori, personlighetsbegreper,
person-miljø-samspill, beslutningsteori, testteori, narrativ
teori og selvaktiv læring. Deltakerne får trening i relevante
kommunikasjonsferdigheter og supervisert trening i å bruke
Profråd-verktøyet for kartlegging av valgforutsetninger og
personlige ressurser.

Det legges gjennom helhetlig karriererådgivning/-veiledning
til rette for refleksjon og økt selvinnsikt, samt behov for
videre læring og utvikling i takt med arbeidslivets
endringer. Områder som kartlegges og utforskes er interesser,
beslutningskompetanse, evner og anlegg som ønskes brukt,
jobbverdier, kommunikasjon og samhandling.

Faglig innhold
• Relevante rådgivningsferdigheter i sammenheng med
teoretiske perspektiver
• Aktuelle og relevante karriereteorier
• Metodisk utvikling av valg- og beslutningskompetanse for
hensiktsmessig fremtidsplanlegging
• Trening og utvikling av oppmerksomhets- og
påvirkningsferdigheter
• Helhetlig karriererådgiving

Undervisning
Kurset består av en fire-dagers samling som inneholder teori,
praksis og problembasert læring. Det legges vekt på
dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, refleksjoner
rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging
med karriereverktøyet Profråd, videobasert rådgivning og
nettbasert læring. Studiet er nært knyttet opp til praktisk
rådgiver-/veilederarbeid. I løpet av kurset gjennomføres
videofilmet karriererådgiving med reelle veisøkere.
Deltakerne samarbeider og gir hverandre
tilbakemeldinger. 

Opptakskrav

<a href="https://www.ntnu.no/videre/gsk-og-rea"> Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse</a><br />Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.</p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon</a><p>