× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

20

Kostnader

20 000

Om studiet

Kurset gir grunnleggende kunnskap om medisinske, optiske og
synsnevrologiske synshemminger, samt årsaker til ulike
synshemminger. Kurset gir også innsikt i det synspedagogiske
fagfeltet og knytter dette til lover og retningslinjer og
hvilke konsekvenser en synshemming kan ha for tilgjengelighet
i samfunnet.

Kursinnhold

Sentrale tema i kurset:

 • Øyets anatomi og patologi
 • Øyet som optisk system og grunnleggende optikk
 • Synsnevrologi og visuell persepsjon
 • Ulike typer synsnedsettelser / diagnoser
 • Synsfunksjonsutredning: Øyemedisinsk, optisk og
  synspedagogisk
 • Synspedagogisk arbeid. Tidligere skoletilbud
 • Lover, retningslinjer, hjelpeapparat. Universell
  utforming
 • Praktiske, kommunikasjonsmessige og sosiale konsekvenser
  ved synstap
 • Synsreduksjoner kombinert med andre vansker

 

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger - til sammen 8 dager.

 • Godkjente refleksjonsoppgaver
 • Godkjent emneoppgave
 • Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport

Refleksjonsoppgavene kan utarbeides individuelt eller i
grupper på max 3 studenter. Lengden på besvarelsen kan
variere med den enkelte oppgave, men 2 – 4 sider per oppgave
kan være relevant.

Emneoppgavene skal utarbeides individuelt og ha et omfang på
6 - 8 sider (Times New Roman 12, linjeavstand 1,5).
Innholdsfortegnelse, referanseliste og eventuelle vedlegg
kommer i tillegg.

I praksis skal studenten intervjue en person som er
synshemmet og skrive en rapport om dette. Intervjuet og
rapporten kan utføres individuelt eller i gruppe på max 2
studenter. Praksisrapport skal ha et omfang på 4 – 6 sider
(Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1.5).  Evt.
innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg kommer i
tillegg.

Krav som stilles til refleksjonsoppgaver, emneoppgave og
praksisrapport vil bli gjennomgått i fellessamlingene. 

Læringsmål:

Kunnskaper

Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskaper om:

 • syn, synsfunksjon, øyets anatomi og øyet som optisk
  system
 • optikk og anvendelse av optikk for å avhjelpe ulike
  synsvansker
 • synsnevrologi
 • diagnoser i Norge / vestlige land som gir eller kan gi
  synshemming
 • synspedagogisk utredning av synsfunksjonen
 • hvordan ulike typer synsnedsettelser kan virke inn på
  andre vansker
 • synspedagogikkens plass i samfunnet og utviklingen av
  skoletilbudene til synshemmede
 • sentrale lover, retningslinjer og hjelpeapparat som kan
  være aktuelle i arbeid med synshemmede
 • universell utforming av fysiske omgivelser ute og inne,
  med vekt på synshemmede
 • rådgiving, herunder spesielt Empowerment

Ferdigheter 
Etter fullført kurs skal deltakeren

 • redegjøre for øyerelaterte og hjernerelaterte diagnoser
  som fører til / kan føre til synsvansker
 • kartlegge og vurdere synsfunksjon i praktiske
  sammenhenger
 • vurdere øyemotorikk og visuell persepsjon
 • redegjøre for hvordan ulike typer synsvansker kan virke
  inn på andre vansker
 • redegjøre for ICD-10, ICF og FNs menneskerettigheter, med
  vekt på synshemmede
 • redegjøre for muligheter og utfordringer ved universell
  utforming av fysiske omgivelser ute og inne, med vekt på
  synshemmede
 • redegjøre for rådgivingsretningen Empowerment
 • finne og vurdere fagstoff og framstille dette slik at det
  belyser spørsmål og utfordringer knyttet til synsvansker,
  innenfor det medisinske, nevrologiske og optiske fagfeltet

Generell kompetanse
Etter fullført kurs skal deltakeren

 • ha innsikt i synspedagogiske problemstillinger
 • ha innsikt i roller og forventninger når det gjelder
  samarbeid med øyeleger, optikere og
  nevrologer/nevropsykologer
 • kunne presentere og kommunisere sentrale
  problemstillinger innenfor det medisinske, nevrologiske og
  optiske fagfeltet
 • kunne formidle sentralt fagstoff innenfor fagområdet,
  både skriftlig og muntlig

 

Kan inngå i masterprogram
Kurset (emnet PED6666) kan inngå i en erfaringsbasert
mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk,
eller tas som et frittstående kurs.

Dette kurset erstatter de tidligere to emnene PED6654 -
Synspedagogikk i et samfunnsperspektiv og PED6655 -
Medisinske, optiske og nevrologiske tilstander.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i
synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet

Opptakskrav

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk eller tilsvarende
- Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet
- Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
- Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
- Eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut, audiograf m.m) med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.<br>

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.<br>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>