× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innføring i kognitiv atferdsterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

1. mai 2019

Studiepoeng

7.5

Kostnader

5 000

Om studiet

Kognitiv atferdsterapi er en av de best dokumenterte og mest
brukte metodene innen psykisk helsevern for barn og unge. I
tillegg til en innføring i det teoretiske, forskningsmessige
og etiske grunnlaget i kognitiv atferdsterapi, skal emnet gi
kompetanse i bruk av sentrale metoder i arbeidet med barn,
ungdom og deres familier. 

Emnet gir en innføring i det teoretiske, forskningsmessige og
etiske grunnlaget i kognitiv atferdsterapi. Du vil få
kompetanse i bruk av sentrale metoder i arbeidet med barn,
ungdom og deres familier. 

 • Emnet gir deg en innføring i det teoretiske grunnlaget
  for kognitiv atferdsterapi generelt, med spesielt fokus på
  tilpasning til barn og unge.
 • Opplæring og trening i kognitiv terapi og
  eksponeringstrening anvendt i grupper eller individuelt og
  med inkludering av foreldre i prosessen.
 • Om spesielle hensyn ved behandling av barn og unge.
 
Faglig innhold 


Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en samlebetegnelse for
en stor gruppe terapeutiske tilnærminger kjennetegnet av noen
få viktige felles hovedelement.


KAT tilnærmingene har historisk sett utviklet seg fra
atferdsteori og –terapi samt empirisk kunnskap om
kognisjon/kognitiv terapi, men kan også inneha element fra
andre terapitilnærminger som familieterapi og
meditasjonstradisjoner (3. gen. KAT). Senere tilnærminger kan
også legge mer vekt på emosjonelle aspekt ved menneskelig
atferd.


De viktigste felleskomponentene i KAT tilnærminger er
metoder for å endre atferd og/eller inngrodde tankemønster
som kan utvikle og vedlikeholde (psyko-) patologi. Typiske
KAT opplegg vil være en korttidstilnærming (e.g. 15 timer)
der en (pedagogisk) innføring i mekanismer som er med på å
vedlikeholde/ fremme angst, samt en atferdsmodifiserende
komponent er basis for utforsking av idiosynkratiske
løsningsstrategier, og trening på alternativer til inngrodde
negative atferds- og tankemønster. Terapiløpene er basert på
empirisk kunnskap om sammenhenger som er med på dannelse og
vedlikehold av problemer, men er også i stor grad individuelt
tilpasset den enkelte pasient og hans/hennes historie og
problem. Tilnærmingen er transparent og kasusformuleringer og
gjennomføring av terapiforløpet blir i stor grad et samarbeid
mellom terapeut og pasient/familie.


En godt gjennomført KAT behandling vil i de fleste
tilfelle føre til positiv endring for pasienten, og at f.eks.
angst reduseres til innenfor et normalt nivå. Noen pasienter
vil ikke ha en slik rask og positiv effekt, og en isolert KAT
tilnærming vil da ikke være tilstrekkelig. Utvelgelse av
pasienter til individuell KAT behandling er en viktig del av
arbeidet i psykisk helsevern. Også åpning for å forlate en
KAT-modell vil være viktig der det viser seg at problemer
ikke kan løses gjennom en korttidsorientert problemfokusert
individualterapi.
 
Undervisning
 
Består av forelesninger, videodemonstrasjoner, øving i gruppe
og pensumlitteraturlesing.

Opptakskrav

<br>1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.<br/>

<br>2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor.
Søkere med særlig relevant mastergrad og tilsvarende kompetanse kan fritas for dette.<br/>

<br>Ved flere søkere enn plasser rangeres kvalifiserte søkere etter antall års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor<br/>

<br><b>Viktig om dokumentasjon</b><br/>

<br>Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut. <br/>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon</a>
<br/>