Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

NTNU VIDERE Trondheim

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.50

Kostnader

20000

Om studiet

Grunnleggende prinsipper for jernbanebygging, jernbanens elektroniske anlegg, operativ togdrift samt regelverk rundt planlegging, bygging og drifting av jernbane er tema for dette kurset. Du vil også lære å beregne nødvendig trekkraft på en banestrekning, bestemme sporgeometriske parametere og å velge overbyggingskomponenter.

Kurset kan inngå i Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane.


 • Utvikling av jernbanen i Norge fra 1854 og frem til i dag (teknologihistorie, jernbanens rolle i transportsystemet, ulike aktører og organisering)
 • Slik fungerer jernbanen
 • Grunnleggende faktorer for jernbanens linjeføring
 • Kort innføring i sporgeometri
 • Generelt om over- og underbygning (overbygningskomponenter, elementer i underbygningen)
 • Generelt om jernbane kjøretøy (rullende material) og samvirke hjul/skinne
 • Rammebetingelser/forskrifter /regelverk og praktisk bruk av teknisk regelverk
 • Signal-/sikringsanlegg og Teleanlegg
 • Sporveier og forstadsbaner
 • Grunnleggende elkraft og generelt om elektriske anlegg på jernbanen (Kontaktledningsanlegg, Banestrømsforsyning, Lavspenningsanlegg)
 • Ivaretakelse av verneverdier
 • Anlegg langs bane i drift
 • Jernbane og miljø
 • Operativ togdrift (driftsteknikk)
 • Jernbane og miljø
 • Ruteplanlegging, forsinkelser/Operativ togdrift
 • Jernbaneplanlegging (planprosess mv.)

 

Læringsmål

Kunnskap
Du skal ha kunnskap om jernbanens tekniske utvikling i Norge, grunnleggende prinsipper for jernbanebygging, jernbanens elektrotekniske anlegg, operativ togdrift og regelverk rundt planlegging, bygging og drifting av jernbane.   

Ferdigheter
Du skal kunne beregne nødvendig trekkraft på en banestrekning, bestemme sporgeometriske parametere på bakgrunn av type bane, velge overbygningskomponenter ut fra trafikkbelastning og vurdere hvilke regler og lover som skal nyttes ved planlegging, bygging og drifting av jernbane.

Kompetanse
Du skal forstå oppbygging av jernbanens infrastruktur og generelle operative drift.

 

Undervisningsform
To samlinger, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Undervisningsopplegg

samnet

Opptakskrav

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves
Generell studiekompetanse
Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1, eller tilsvarende.
Krav til dokumentasjon

Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet.

Anbefalt forhåndskunnskap

Ingeniør- eller bachelorkompetanse innen relevante teknologiske fag.