× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnleggende jernbaneteknikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

20 000

Om studiet

Grunnleggende prinsipper for jernbanebygging, jernbanens
elektroniske anlegg, operativ togdrift samt regelverk rundt
planlegging, bygging og drifting av jernbane er tema for
dette kurset. Du vil også lære å beregne nødvendig trekkraft
på en banestrekning, bestemme sporgeometriske parametere og å
velge overbyggingskomponenter.

Kurset kan inngå i Erfaringsbasert
masterprogram i veg og jernbane
.

 • Utvikling av jernbanen i Norge fra 1854 og frem til i dag
  (teknologihistorie, jernbanens rolle i transportsystemet,
  ulike aktører og organisering)
 • Slik fungerer jernbanen
 • Grunnleggende faktorer for jernbanens linjeføring
 • Kort innføring i sporgeometri
 • Generelt om over- og underbygning
  (overbygningskomponenter, elementer i underbygningen)
 • Generelt om jernbane kjøretøy (rullende material) og
  samvirke hjul/skinne
 • Rammebetingelser/forskrifter /regelverk og praktisk bruk
  av teknisk regelverk
 • Signal-/sikringsanlegg og Teleanlegg
 • Sporveier og forstadsbaner
 • Grunnleggende elkraft og generelt om elektriske anlegg på
  jernbanen (Kontaktledningsanlegg, Banestrømsforsyning,
  Lavspenningsanlegg)
 • Ivaretakelse av verneverdier
 • Anlegg langs bane i drift
 • Jernbane og miljø
 • Operativ togdrift (driftsteknikk)
 • Jernbane og miljø
 • Ruteplanlegging, forsinkelser/Operativ togdrift
 • Jernbaneplanlegging (planprosess mv.)

 

Læringsmål

Kunnskap
Du skal ha kunnskap om jernbanens tekniske utvikling i Norge,
grunnleggende prinsipper for jernbanebygging, jernbanens
elektrotekniske anlegg, operativ togdrift og regelverk rundt
planlegging, bygging og drifting av jernbane.   

Ferdigheter
Du skal kunne beregne nødvendig trekkraft på en
banestrekning, bestemme sporgeometriske parametere på
bakgrunn av type bane, velge overbygningskomponenter ut fra
trafikkbelastning og vurdere hvilke regler og lover som skal
nyttes ved planlegging, bygging og drifting av jernbane.

Kompetanse
Du skal forstå oppbygging av jernbanens infrastruktur og
generelle operative drift.

 

Undervisningsform
To samlinger, med opphold mellom samlingene for
selvstudium. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og
oppgaver mellom samlingene. Obligatorisk oppmøte på
undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Opptakskrav

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves <br> Generell studiekompetanse
<br>Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1, eller tilsvarende.

<br> <a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon</a>
<br>
<br>
Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet.