× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grammatikk og pragmatikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Kostnader

9 000

Om studiet

I dette kurset lærer du syntaktiske analyser av
komplekse setninger på norsk, og du får god kjennskap til
norsk morfologi. Du får god innsikt i teoretiske prinsipp for
bruk av språk i kontekst, og du får praktiske ferdigheter i å
analysere skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Emnet omfatter grammatikk og pragmatikk. I tillegg vil emnet
inneholde fagdidaktiske tema knyttet til norskfaget i skolen

Grammatikk:
Formålet med grammatikkstudiet er at studentene skal tilegne
seg teoretisk og analytisk kompetanse når det gjelder
språksystemet i moderne norsk, samt kunne bruke denne
kunnskapen til å sammenligne sentrale trekk i moderne norsk
med grammatiske fenomener i norrønt. En viktig del av studiet
er å forstå språket som en del av den allmenne mentale og
kognitive utrustningen som alle mennesker har. Studiet
omfatter en oversikt over morfologiske og syntaktiske
strukturer og fenomener som fins i moderne norsk, samt
utvalgte språkkonstruksjoner i norrønt. Studiet er en
innføring i både teori og analyse, der det blir lagt stor
vekt på å øve opp evnen til praktisk syntaktisk analyse.
Studiet tematiserer hvorfor forståelse av grammatikk er en
forutsetning for å kunne arbeide analytisk og systematisk med
språkbruk.

Pragmatikk:
I pragmatikkstudiet legges hovedvekten på språket i bruk, med
særlig fokus på hvordan kontekst påvirker tolkningen av
språklige uttrykk. Kurset omfatter blant annet
tekstlingvistikk, som handler om hvordan man skaper
sammenheng i tekster, samt retorikk, som er studiet av
overbevisende kommunikasjon. Formålet med pragmatikkstudiet
er at studentene tilegner seg teoretisk og analytisk
kompetanse innenfor ulike tilnærminger til skriftlig og
muntlig kommunikasjon, samt praktiske ferdigheter i å utføre
slike analyser

Undervisningskompetanse

Kurset kan inngå i studiet Nordisk
språk og litteratur
. Dersom du tar alle fem emnene, får
du undervisningskompetanse i norsk i ungdomsskole og
videregående opplæring.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
<br>
<p>Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.</p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>