× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du lyst å bidra til å styrke barn og unges egenverd, sette i spill deres potensiale, kompetanse og uante muligheter? Hva med å utvikle ferdigheter til å samhandle med barn og unge på måter som gir dem tilhørighet og fellesskap, samt endre tjenestesystemer slik at barns behov og rettigheter kan sikres?

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Videreutdanning.

Studiets oppbygging

Gjennom utdanningen vil studentene blant annet utvikle kunnskap og kompetanse om barn og unges psykiske vansker og lidelser, hvordan man kan få til samarbeid og koordinering av tjenestene og øke den tverrfaglige kompetansen.

 

Studiet og praksisveiledningen spesielt har for øvrig følgende mål

 • Utvide handlingsrommet for meningsskapende, myndiggjørende og selvreflekterende kommunikasjon i møte med barn og unge og deres nettverk og på deres egne arenaer

 

 • Utvide handlingsrommet for å styrke barn og unges fellesskap med tanke på å fremme deres initiativ, identitet og tilhørighet. Dette innbefatter også å utvikle en tjenesteprofil med økt tilgjengelighet og samordning i tråd med barn og unges behov.

 

Organisering av studiet

 

Studiet gjennomføres over 2 år med totalt 8 samlinger første studieår, med 4 samlinger hver på 4 dager hvert semester. Andre studieår er det 5 samlinger hvert semester hvor hver samling er på 3 dager. Det er til sammen 60 timer veiledning fordelt på 30 timer hvert studieår, og veiledning er lagt til samlingene.

 

Studiesamlingene kan bli brutt opp i flere, men kortere samlinger, med forelesninger, gruppearbeid, egen fordypning og egne framleggelser av fagstoff og materiale fra praksis.

 

Gjennomføring av dialogkonferanser, nettverksmøter og selvstendige seminarer i samarbeid med praksisfeltet må gjøres utenom de fast oppsatte samlingene. Det regnes dermed som en del av din yrkesutøvelse.

I hele studietiden må du delta i veiledning (totalt 100 timer) med 25 timer pr. semester hvorav 15 timer er med skolens veiledere. Det skal tilstrebes å ha minimum 5 gruppesamlinger i semesteret.

Opptakskrav

 • Det kreves bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende i relevante fagområder: helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), diakonalt arbeid, medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi.

 

 • Det kreves to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning.

 

 • I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte arbeid med barn og unge (0 til 23 år).

 

 

Det er også mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Informasjon om opptak

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknaden registreres her

 

Søknadsfrist: 15.april

Læringsutbytte

Du lærer om

 • grunnlag for samspill og selvdannelser hos barn
 • barns rettigheter, levekår, oppvekstmiljø som risiko- og beskyttelse
 • sammenhenger mellom biologiske, psykologiske og sosiale forståelser med relevans for barns tilknytning og tilhørighet
 • former for psykiske plager og lidelser hos barn og unge – og hvordan disse kan komme til uttrykk
 • grunnleggende forskningsmetoder og forskningsetikk – og om aksjonsforskning spesielt
 • innovasjon og prosjektarbeid i barne- og ungdomsfeltet og i tjenestesystem

Du utvikler ferdigheter til å kunne:

 • inngå i hensiktsmessige kontaktforhold og utviklingsstøttende dialog og samspill med barn og unge, familier og nettverk
 • initiere og utvikle samarbeid og samordning hvor psykisk helse og utsatte livssituasjoner er i fokus på tvers av profesjons- og etatsgrenser
 • tilrettelegge for samarbeid, samordning, kunnskaps- og praksisutvikling sammen med barn og unge og deres nettverk, myndigheter, næringsliv og frivillig sektor
 • initiere og lede utviklingsprosjekter

Vidare studium

Undervisning og veiledning vil være forsknings- og kunnskapsbasert, og det gis egen forskningsopplæring som også vil framgå av vitnemålet. Man kan søke utdanningen innpasset ved andre relevante masterutdanninger ved VID (gjelder Master i sosialt arbeid) eller ved andre skoler, og få deler av eller hele utdanningen godkjent som første året i en mastergrad (1+1).

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Tilbys ved:

 • VID Oslo

Lignende utdanninger