Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

VID Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Palliativ sykepleie handler om helhetlig omsorg for mennesker i livets sluttfase, og er et relativt nytt fagområde innen helsefaglig utdanning og forskning. Videreutdanning i palliativ sykepleie har sitt utgangspunkt i hospicebevegelsens filosofi og i WHOs definisjon av palliasjon.

Videreutdanning

Studiets oppbygging

Studiet er et deltidstudium på 60 studiepoeng over to år. Det er tre ukesamlinger per semester og passer derfor godt for yrkesaktive. I tillegg er det to ukers praksisstudier hvert år. Undervisningsformene er variert med forelesninger, studium av aktuell fag- og forskningslitteratur, fagutviklingsarbeid, oppgaveskriving og anvendelse, samt videreutvikling av kunnskap gjennom praksisstudier.

 

For å styrke kunnskapsgrunnlaget er det krav om fire ukers praksisstudier (to hvert år). Praksis skal være på palliativ avdeling, senter, enhet, team i sykehus eller sykehjem. Praksissted velges i samråd med og godkjennes av høgskolen. Praksisstudiet kan avvikles på egen arbeidsplass, på eget hjemsted eller søkes avviklet i utlandet.

 

Emner

  • Klinisk sykepleiespesialitet – palliativ sykepleie
  • Grunnlag og rammer for sykepleie
  • Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder

Opptakskrav

Fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet, autorisert sykepleier og 1 års yrkeserfaring etter utdanning.

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknaden registreres her

 

Søknadsfrist: 15.april

Læringsutbytte

Studiets hovedmål er at studentene skal videreutvikle sin teoretiske, yrkesetiske og praktiske kompetanse i palliativ sykepleie. Ferdighetene skal være integrert på en slik måte at studentene blir ressurspersoner på sine arbeidsplasser og at de skal kunne påta seg leder- og utviklingsoppgaver innen fagfeltet palliativ sykepleie.

 

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor palliativ sykepleie i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Mennesker dør og ender livet i alle deler av helsetjenesten. Studiet henvender seg til sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere, møte og gi faglig omsorg, pleie og behandling til mennesker med kort levetid.

Videre studier

Fullført videreutdanning i palliativ sykepleie gir grunnlag for å søke om innpassing i og

opptak til relevante mastergradsstudier.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i palliativ sykepleie 60sp

Alle utdanninger innen