× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Videreutdanning

Studiets oppbygging

Studiet tilsvarer 60 studiepoeng og er organisert i ukesamlinger. Kreftsykepleie kan tas på heltid (1 år) eller på deltid (2 år). Deltidsstudiet har 3 samlinger à 1 uke per semester. Det er to praksisperioder à 6 uker.

 

Studiet tilbys i Oslo og Bergen.

 

Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker helse- og livssituasjonen i stor grad. Kort liggetid i sykehus gir behov for økt kompetanse på alle nivå i helsetjenesten. Oppdatert kunnskap innen kreftomsorg er viktig når sykepleiere i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper skal gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag. I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal tjenester som utøves være virkningsfulle, trygge og sikre og styrke brukerperspektivet. Tjenestene skal være samordnet, preget av kontinuitet og god samhandling på tvers av fag og nivåer der ressursene utnyttes på en god måte.

 

Emner

  • Kreftsykepleiens grunnlag og kontekst
  • Klinisk spesialitet i kreftsykepleie
  • Fordypning i klinisk kreftsykepleie
  • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode

Opptakskrav

Søker må ha fullført en bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier og to års relevant yrkespraksis etter godkjenning.

 

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

 

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.

Informasjon om opptak

Det søkes direkte til høgskolen. Søknaden registreres her

 

Søknadsfrist: 15.april

Læringsutbytte

VID vitenskapelige høgskole har som mål å utdanne reflekterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til kreftpasienter innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse. Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet. Høgskolens kvalitetssikringssystem medvirker til kvalitet i utdanningstilbud og læringsmiljø.

Vidare studium

Flere høgskoler og universiteter tilbyr relevante masterstudier. Etter gjennomført videreutdanning i kreftsykepleie kan studenten søke opptak til masterstudium, og videre søke om godkjenning av videreutdanning (innpass).

Karrierevegar

Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer til å arbeide med:

 

  • Forebygging av kreftsykdom
  • Kreftpasienter med ulike kreftdiagnoser i alle aldersgrupper, inkludert barn med kreftsykdom
  • Kreftpasienter i ulike faser: utredning, behandling, rehabilitering, lindrende og terminal fase
  • Andre alvorlig og /eller kronisk syke

Utveksling

Studentene kan i løpet av studiet gjennomføre en studietur nasjonalt eller internasjonalt. Hensikten med studietur er faglig påfyll og inspirasjon og idéer til fornyelse innen kreftomsorg. 

Kvalifikasjon/tittel

2-årig kreftsykepleie