× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du ha innsikt i bedriftsøkonomi, markedsføring og ledelse/organisasjon og anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som bedriften står overfor?

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

5

Om studiet

Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) er et studieprogram som gir studentene ledelseskompetanse innen økonomi, markedsføring, strategi og organisasjonsteori. Studentene utvikler samtidig sin digitale kompetanse gjennom nettbaserte læringsformer. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidslivserfaring. Studiet kombinerer forskningsbasert viten fra fagområdene ledelse, organisasjon, markedsføring, økonomistyring og finansiell analyse og anvender dem på praktiske problemstillinger som moderne organisasjoner står ovenfor. Nettverksbygging, erfaringsutveksling og dialog inngår derfor som viktige elementer i kunnskapsutviklingen. Mastergradsprogrammet gir studentene innsikt i vitenskapsteori, forskningsdesign og dataanalyser og etablerer forståelse for de forskjellige metoders styrker og svakheter i forhold til arbeidet med egen masteroppgave. Studentene vil gjennom masteroppgaven videreutvikle sine analytiske evner og vil oppøve evnen til å ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Mastergradsprogrammet består av fem fagspesifikke emner (totalt 60 stp.) som er obligatoriske og en masteroppgave (30 stp.). De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven, mens masteroppgaven gir studentene mulighet til å fordype seg i noen av de utfordringer som er forbundet med strategi og styringsutfordringer i moderne organisasjoner. Studiet forutsettes gjennomført på 2,5 år, hvorav 1,5 år medgår til de fagspesifikke emnene og 1 år til skriving av masteroppgaven. Det avlegges eksamen i hvert emne.

Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid som krever at studentene er i stand til å behandle et bestemt tema på en faglig og presis måte. Det tas utgangspunkt i et tema og en problemstilling som faller innenfor programmets overordnede faglige profil. Hovedvekten av dette arbeidet skal gjøres i 4. og 5. semester. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to studenter.

Oppbygging av studiet:

 • Semester 1: Bed-3070: Markedsføringsledelse (10 stp.).
  Emnet gir inngående kunnskap i analyse, planlegging, gjennomføring og evaluering av markedsføringstiltak. Sentrale tema vil være produktutvikling, prissetting, distribusjon og markedskommunikasjon.
 • Semester 1: Bed-3071: Økonomisk styring og finansiell analyse (10 stp.).
  Emnet gir inngående kunnskap i finansiell analyse og ulike modeller for økonomistyring. Kandidatene får ferdigheter til å bruke og analysere økonomiske modeller samt teoretisk og praktisk innsikt i å bruke regnskap og finansiering som verktøy.
 • Semester 2: STV-3073: Moderne teorier om organisering og ledelse (10 stp.). 
  Emnet gir inngående kunnskap om organisasjonsteoriens perspektiver og begreper, presenterer teorier om ledelse, organisasjonsdesign og endringsledelse, og viser hvordan disse kan anvendes i praksis.
 • Semester 2: STV-3074: Vitenskapelig metode (10 stp.). 
  Emnet gir forskningsbasert kunnskap om vitenskapelige metoder og hvordan de anvendes. Emnet vektlegger utvikling og begrunnelse av vitenskapelige spørsmål, formulering av problemstilling, valg av forskningsdesign, samt krav til dokumentasjon og argumentasjonsmåter.
 • Semester 3: STV-3075: Strategi- og styringsutfordringer i næringsvirksomheter (20 stp.). 
  Emnet gir en helhetlig og forskningsbasert tilnærming til strategi og virksomhetsstyring i organisasjoner. Sentrale delemner er strategiutforming, strategiimplementering og virksomhetsstyring. Det legges vekt på hvordan disse elementene kan knyttes sammen i arbeidet med å øke virksomhetens verdiskaping.
 • Semester 4/5: STV-3910 og BED-3910 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (30 stp.) Masteroppgaven innebærer anvendelse av de kunnskaper som er ervervet gjennom de fem fagspesifikke emnene.  Masteroppgaven kan skrives alene eller i gruppe på maks to personer. Veiledningen kan både være kollektiv og individuell. Arbeidet med masteroppgaven kan også påbegynnes tidligere i studiet, men veiledning vil ikke bli gitt før alle obligatoriske emner er bestått.

Tabellen gir en veiledende oversikt over studieforløpet

Opptakskrav

Bachelorgrad og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Informasjon om opptak

For opptak til Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanninger. Faglig minstekrav er karakteren C eller 2.9 på eldre karakterskala, beregnet som vektet gjennomsnitt av de karakterene som utgjør opptaksgrunnlaget.

I tillegg kreves det minimum to års relevant yrkespraksis. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring som kan knyttes til programmets profil eller erfaring fra arbeid med oppgaver som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket.

Slik dokumenterer du yrkespraksis:

Dokumentert yrkeserfaring skal inneholde startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stort omfang stillingen hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent.

Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Studiet er adgangsbegrenset.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi