× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å bidra til at samfunnet blir et tryggere sted for mennesker og miljø? Dette er et samfunnsfaglig studium som gir deg innsikt i hvordan man kartlegger og håndterer risiko og sårbarhet i samfunnet. Slik kan du være med å forebygge ulykker, sikre kritiske samfunnsfunksjoner og håndtere kriser.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Nasjonalt og internasjonalt ser vi økt fokus på sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer. Dette har skapt et behov for styring av fagkunnskapen på disse saksfeltene både i offentlig sektor og næringslivet.

Studiet i Samfunnssikkerhet og miljø gir blant annet kunnskap om forvaltningsstrategi, samfunnsplanlegging, miljøforvaltning, sikkerhet i nordområdene, Helse, Miljø og Sikkerhet ( HMS) og krisehåndtering. Målet er å lære hvordan man kan styrke beredskapen og ivareta sikkerheten i samfunnet, samt forebygge og ikke minst håndtere eventuelle kriser. Studiet gir kunnskap om sikkerhet og miljø i samfunnsinstitusjoner, bedrifter, kommuner og andre former for offentlig og privat beredskap og virksomhet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

Informasjon om opptak

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For samfunnssikkerhet og miljø regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

  • Erfaring innenfor industri, administrasjon og organisasjonsarbeid.
  • Utdanning og kurs innenfor administrasjon, helse, miljø og sikkerhet, organisasjonsarbeid og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
  • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 45 studieplasser og er adgangsregulert.
Ved opptak høst 2016 ble alle kvalifiserte tilbudt plass.

Karrierevegar

Bachelorprogrammet i samfunnssikkerhet og miljø gir allsidige yrkesmuligheter innenfor et bredt spekter av virksomheter. Du kan jobbe med helse, miljø og sikkerhet i et entreprenørfirma, et flyselskap eller på et sykehus. Du kan være beredskapsrådgiver for en kommune, hos Fylkesmannen eller i et oljeselskap. Du kan organisere øvelser i Forsvaret eller forske på dem ved et universitet. Du kan arbeide i brannvesenet eller politiet, for eksempel i forhold til skadestedsledelse, samarbeid mellom etater og på tvers av distrikter. Når den neste influensaepidemien inntreffer kan det være du som sjekker at kommunene har organisert vaksinering. Dersom et fly styrter i Norge kan du være medlem i granskningskommisjonen. Kanskje du er foredragsholder på en framtidig klimakonferanse, eller fagansvarlig for et seminar om økt skipstrafikk gjennom Nordøstpassasjen? I en verden som preges av alvorlige miljøutfordringer, uforutsigbare konflikter, avansert teknologi og tettere internasjonalt samarbeid øker stadig behovet for personer med spesialkompetanse på beredskapsplanlegging, ulykkesforebygging og krisehåndtering.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.40 (primær)
45.20 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

186877