× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ph.d.-utdanning i rettsvitenskap favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Forskarutdanning/PhD

Studiepoeng

180

Kostnader

0

Semester

6

Om studiet

Ph.d.-graden i rettsvitenskap tildeles på grunnlag av:

1. Godkjent opplæringsdel

2. Godkjent vitenskapelig avhandling

3. Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne

4. Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen ( disputas)

Opplæringsdelens oppbygging

Opplæringsdelen av ph.d.- programmet består av seks emner på til sammen 30 studiepoeng. Formålet med opplæringsdelen er å videreutvikle det vitenskapelige grunnlaget som ph.d. studenten har fått gjennom mastergraden i rettsvitenskap og gi et godt faglig grunnlag for avhandlingsarbeidet til den enkelte stipendiat.

 

Opplæringsdelen er obligatorisk for alle stipendiater som er tatt opp til ph.d.-programmet og skal gjennomføres i tråd med stipendiatens godkjente fremdriftsplan for forskerutdanningen (jf. forskriftens § 6), normalt i løpet av de to første årene.

 

Opplæringsdelen består av følgende obligatoriske emner:

JUR-8001: Rettsvitenskapens svenneprøve, rolle og etikk (undervisning på norsk) eller JUR-8008: Examination of the Role and Ethics of the Law. Introduction to the Scandinavian model. (undervisning på engelsk),

JUR-8002: Rettsvitenskapens vitenskapsteori

JUR-8003: Rettsvitenskapelige metoder

JUR-8004: Rettsvitenskapelig avhandlingsskriving og kommunikasjon

JUR-8005: Rettsvitenskapens internasjonale perspektiver

JUR-8006: Kildesøk, nasjonale og internasjonale konferanser og nettverksbygging

 

JUR-8001/JUR-8008 gir en introduksjon til ph.d-studiet og har en todelt tematikk. Den første delen om rettsvitenskapens svenneprøve omfatter hvilke kvalitetskrav som stilles til å få godkjent ph.d.-grad i rettsvitenskap, herunder spørsmål knyttet til metode, veiledning og praktiske opplysninger om organiseringen av studiet. Den andre delen av emnet tar for seg rettsvitenskapens og rettsforskerens rolle og etikk.

 

JUR-8002 tar opp aktuelle og alminnelige vitenskapelige og rettsvitenskapelige tema og problemstillinger.

 

JUR-8003 behandler ulike tradisjonelle og aktuelle rettsvitenskapelige og tverrvitenskapelige metoder.

 

I JUR-8004 behandles de allment aksepterte utgangspunktene og idealene for utforming av juridiske tekster. I emnet blir det også gitt veiledning om hvordan forskere kan formidle forskningen sin til et større publikum blant annet gjennom media. Obligatorisk midtveisevaluering er en del av dette emnet. Det er også artikkelskriving, deltakelse på skrivekurs og gjennomføring av egen samt deltakelse på andres prosjektpresentasjoner.

 

JUR-8005 tar for seg rettsvitenskapens internasjonale perspektiver. Emnet omhandler særlig utviklingen av EU-retten og menneskerettighetene. Internasjonaliseringens betydning for norsk rett behandles også. En studietur til relevante internasjonale rettslige institusjoner inngår også i emnet.

 

JUR-8006 tar opp aktuelle og alminnelige norske, nordiske og internasjonale rettsvitenskapelige tema og problemstillinger. Emnet inneholder videre temaer og problemstillinger som har direkte/indirekte relevans for den enkelte students doktorgradsprosjekt. Emnet er tredelt og omfatter deltagelse på det nasjonale doktorandseminaret i rettsvitenskap, deltakelse på valgfrie fagspesifikke og nordiske/internasjonale konferanser samt et kurs i kildesøk av internasjonal litteratur.

 

Det er utarbeidet emnebeskrivelser for de enkelte emnene, som er tilgjengelige på UiTs nettsider.

 

Den mest sentrale delen av ph.d.-programmet er det selvstendige arbeidet med en avhandling i rettsvitenskap, slik som beskrevet i emnet JUR-8900. Emnebeskrivelsen for avhandlingen er tilgjengelig på UiTs nettsider.

 

Avhandlingen er hovedarbeidet som ligger til grunn for å bli vurdert for graden ph.d. Doktoravhandlingen skal omhandle et rettsvitenskapelig emne og skal ellers bygge på kunnskap tilegnet gjennom øvrige studieemner i doktorgradsprogrammet. Avhandlingen må frembringe ny rettsvitenskapelig kunnskap, og være på et slikt faglig nivå at det kan publiseres som en del av den rettsvitenskapelige litteratur.

Opptakskrav

Master i rettsvitenskap eller annen tilsvarende utdanning fra utlandet.

Informasjon om opptak

Søkeren må ha graden cand. jur. eller 5-årig mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. Fakultetet kan i det enkelte tilfelle godkjenne tilsvarende utdanning (minst 300 studiepoeng) som grunnlag for opptak. Utdanningen må være av en slik art at det kvalifiserer for utføring av doktorgradsprosjektet. For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet må søkeren også dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning.

Karrierevegar

Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsarbeid og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Kompetansen til å formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt er relevant for juriststillinger innen domstolene, forvaltningen, næringslivet, advokatprofesjonen, politi og påtalemyndighet. En som har oppnådd graden ph.d. i rettsvitenskap er spesialisert innenfor sitt emne og er også kvalifisert for en rekke andre yrker og arbeidsoppgaver både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjon/tittel

PHILOSOPHIAE DOCTOR I RETTSVITENSKAP

Tilbys ved:

  • Tromsø

Lignende utdanninger