× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Hvordan kan private og offentlige bedrifter oppnå verdiskapning gjennom markedsføring, ledelse og økonomistyring? Masterstudiet i økonomi og administrasjon/siviløkonom gir en videregående utdanning i økonomi-, markeds- og administrasjonsfag, og gir gode muligheter for både spesialisering og faglig bredde.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.

Studenter på masterstudiet i økonomi og administrasjon har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i økonomistyring og et emne i markedsføring. For andre og tredje semester skal studentene velge en «major» og en «minor».

Studieplanen nedenfor er spesialdesignet for studenter som følge undervisningen som er gitt for studenter i Harstad og Alta. Det er ikke mulig for studenter som er lokalisert i Tromsø å følge denne studieplanen.

Studenter med studiested Harstad/Alta kan velge major innen økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser.

Økonomistyring 

Fordypning i økonomistyring har fokus på den aktiviteten i en virksomhet som tar sikte på å styre ressursbruken mot maksimering av overordnede mål. Emnene i denne fordypningen vil gi studenten innsikt i hva innebærer det å drive økonomistyring, og hvorfor lønnsomhetsvurderinger, prisstrategi, regnskap og verdsetting gir grunnlag for gode beslutninger for å nå virksomhetens mål.

Ledelse

Fordypning i ledelse av menneskelige ressurser har fokus på mobilisere menneskene i virksomheten for å yte sitt beste. Gjennom emnene «Endringsledelse», «Utvikling av menneskelige ressurser» og «Innflytelse og samspill i organisasjoner» lærer studenten å analysere virksomheten og den kompetansen som er nødvendig for at virksomheten skal kunne oppnå gode resultater. Fordypningen gir også forståelse for menneskelig samspill og innflytelse i virksomheten og hvordan endringsprosesser kan forstås og drives fram.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av Nasjonalt fagråd for økonomisk-administrative fag (NRØA).

Opptakskrav

Se nedenfor

Informasjon om opptak

For opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp. Det spesielle opptakskravet er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å være kvalifisert for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

  • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, regnskap, finansregnskap med analyse, driftsregnskap og budsjettering, investering og finansiering. Minimum 30 studiepoeng.
  • Administrasjonsfag: Organisasjon, markedsføring og strategi, men kan også omfatte andre emner. Minimum 25 studiepoeng.
  • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng.
  • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne.

 

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på bachelorgradsstudiet være C med en gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre.

Utfyllende informasjon om opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon.

Studiet er adgangsregulert.

Karrierevegar

Mastergraden i økonomi og administrasjon gir en helhetlig utdanning på høyt nivå. Studiet kvalifiserer for stillinger innen økonomistyring, ledelse, HRM, markedsføring, økonomistyring, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON/SIVILØKONOM