× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medisin profesjonsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
På medisinstudiet ved UiT lærer du om den friske kroppen, og om hvordan den er bygd opp. Du lærer om hvilke faktorer som skaper sykdom og hvordan man som lege kan bidra til helse og helbredelse, både hos den enkelte, og for samfunnet generelt. Ved UiT ønsker vi å utdanne leger som kan jobbe som lege i et globalt samfunn, men med særlig fokus på legearbeid i tre nordligste fylkene. For å forberede våre studenter godt på det praktiske legeyrket har vi utplassering i primærhelsetjenesten allerede første semester, og dette gjentas i 2.og 3.studieår. Fra 2. studieår får studentene jevnlig undervisning også i spesialisthelsetjenesten. 5 studieår får alle studentene oppleve legeyrket i praksis gjennom utplassering i landsdelen. Noen av våre studenter er også så heldige å få siste studieår desentralisert i Bodø eller Finnmark. Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT har som et av sine satsningsområder tverrprofesjonell samarbeidslæring, slik at alle som studerer medisin i Tromsø blir kjent med sine medstudenter fra andre helsefag gjennom teoretisk og praktisk undervisning i fellesskap, som vil gi god erfaring i samarbeid i senere yrkesliv.

Studienivå

Profesjonsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

360

Kostnader

0

Semester

12

Om studiet

1. - 4. STUDIEÅR:
De første fire studieårene gir deg en grundig innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill. Det første året er det særlig fokus på hvordan det friske mennesket fungerer, slik at du senere skal kunne forstå hva som skjer når sykdom og skade rammer et menneske. Senere får du god innsikt i de vanligste og de farligste sykdommene; hvorfor de oppstår, hvordan de kan forebygges, behandles og følges opp.

Legeyrket krever mye teoretisk kunnskap, men først og fremst er det et praktisk yrke. Som lege møter du pasienter i alle faser og situasjoner av deres liv - fra fødsel til død, fra de lykkeligste øyeblikkene til de mest fortvilte. For å kunne håndtere disse situasjonene er det viktig å komme i gang med praktisk og pasientnær undervisning så tidlig som mulig. Dette har man tatt konsekvensen av ved medisinstudiet i Tromsø og det er lagt opp til en stor andel praktisk undervisning på sykehus og legekontor de fire første studieårene. Blant annet får du allerede en av de første ukene på studiet en grundig innføring i akutt førstehjelp av noen av Norges fremste akuttmedisinere.

Undervisningen er variert og tilpasset de ulike temaene for å gi best mulig læring. Forelesninger er naturligvis en viktig undervisningsform, men du vil også tilbringe mye tid i gruppearbeid, på laboratoriet, disseksjonssal, ferdighetssenteret og på de ulike avdelingene ved sykehuset for å møte og undersøke pasienter. Det helsevitenskapelige fakultet jobber også med å utvikle nye undervisningsarenaer i landsdelen.

5. OG 6. STUDIEÅR:
De to siste studieårene ved medisinstudiet i ved UiT skal gjøre deg klar for å ta fatt på legeyrket. For å sikre at alle studentene får sett, undersøkt og deltatt i behandlingen av så mange pasienter som mulig, blir du i femte studieåret utplassert 18 uker i sykehus (somatikk og psykiatri) og 8 uker hos allmennlege. I sykehus deltar du i den daglige driften ved sykehuset. Mye tid tilbringes i akuttmottaket sammen med turnus- og assistentlegene, der du deltar i håndteringen av et stort spekter av sykdommer og skader. Resten av tiden tilbringer du på avdelingene for å delta i utredningen, behandlingen og oppfølgingen av de innlagte pasientene. Deler av sykehuspraksis vil foregå ved et distriktspsykiatriske senter.

Ved fastlegekontoret får du eget kontor, egne pasienter og veiledning av en erfaren fastlege som skal gi deg en god introduksjon til hvordan arbeidet arter seg i helse-Norges førstelinjetjeneste. Siste del av femte studieår brukes til fullføre en vitenskapelige oppgave på 20 studiepoeng.

Sjette studieår gis det undervisning ved de kliniske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset i Bodø eller i Finnmark med base ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest. Med spesialister i de ulike fagfeltene ved din side er undervisningen fokusert rundt pasientkontakt og praktisk anvendelse av all den teoretiske kunnskapen du har lært i løpet av seks år. Etter bestått avsluttende eksamen dette året er du godt rustet for å ta fatt på din egen karriere som lege.

FORDYPNINGSMULIGHETER
Studiet har to valgfrie perioder der man gis muligheten til å fordype seg i ett eller flere tema. På femte studieår skal du skrive en 20-poengs oppgave om et selvvalgt tema. Studiet har også egen forskerlinje med opptak etter første studieår. Dette er et tilbud for de som ønsker å arbeide med forskning under studiet. Forskerlinjen benyttes ofte som starten på en doktorgrad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + MEROD

Informasjon om opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1/ S1+ S2 + Fysikk 1 + kjemi 1+2 (etter Kunnskapsløftet) eller 2MX/2MY/3MZ + 2FY + 3KJ (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 116

Søkere som tas opp på profesjonsstudiet i medisin må legge fram politiattest ved studiestart.

Poenggrenser for hovedopptaket høsten 2018

  • Førstegangsvitnemålskvote: 58,7
  • Førstegangsvitnemålskvote, nordnorsk tilknytning: 55
  • Førstegangsvitnemålskvote for søkere med tilknytning til Nord-Troms/Finnmark: 58,3
  • Ordinær kvote: 66,4
  • Ordinær kvote, nordnorsk tilknytning: 61
  • Ordinær kvote for søkere med tilknytning til Nord-Troms/Finnmark: 61,8
  • Samisk kvote: Oppgis ikke

Karrierevegar

Ved oppnådd grad får du autorisasjon som lege og søker stilling lege i spesialisering (LIS-lege). De fleste vil arbeide med pasienter, eksempelvis i allmennpraksis, på sykehus, i kommunehelsetjenesten eller som privatpraktiserende spesialister. Her finnes det et stort antall ulike fagfelt med meget varierte arbeidsoppgaver. Andre vil arbeide i administrative jobber i departement, direktorat og helsevesenet for øvrig. Det er også gode muligheter for å velge arbeid som lege i andre land.

Kvalifikasjon/tittel

CANDIDATUS MEDICINAE/CANDIDATA MEDICINAE

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

58.80 (primær)
66.90 (ordinær)

Studieplasser

116

Søknadskode (SO)

186740

Lignende utdanninger