× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ledelse - erfaringsbasert master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ledelse ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette. I tillegg utfordres du personlig ved å fokusere på din egen lederatferd og hvordan du kan videreutvikle deg som leder.

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Studiet har et omfang på 90 studiepoeng og arrangeres på deltid over tre år. Det har både fungerende og kommende ledere som målgruppe. Hensikten med å organisere studiet på deltid er at det skal kunne kombineres med jobb. Den klassiske forelesninga vil bli supplert med gruppearbeid, systematisert erfaringsutveksling og personlige utfordringer i form av bl.a. muntlige framlegg. Studiet består av seks emner på 10 studiepoeng, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Emnet Å organisere og styre (10 studiepoeng) går over det første semesteret. Hensikten er å oppnå en bred og generell kunnskap om organisering og styring av mennesker og organisasjoner i ulike omgivelser og situasjoner.

Det andre emnet er Personlig lederutvikling (10 studiepoeng), som går over de to første semestrene. Formålet med dette emnet er å gi studentene anledning til å utvikle egen bevissthet og egen atferd med tanke på de utfordringer de vil møte som ledere. Det forventes og forutsettes stor egenaktivitet fra studentene. Kullet blir delt inn i faste grupper, med lærerne som gruppeveiledere. Det er obligatorisk frammøte på minimum 80 % av timene i disse gruppemøtene.

Det tredje emnet har tittelen Å lede (10 studiepoeng, som går over det andre semesteret. Emnet gir en bred og generell kunnskap om ledelse av mennesker og organisasjoner. Den vil også gi inngående kunnskap om sammenhengene mellom ledelse og underordnedes atferd, prestasjoner og resultat. Emnet vil også vektlegge etiske spørsmål og dilemmaer knyttet til ledelse.

 

Det fjerde emnet, Å kommunisere (10 studiepoeng) går over det tredje semestret. I emnet vektlegges kunnskap om kommunikasjonsteorier som er relevante for ledelse. Emnet er praktisk rettet ved at det legges stor vekt på å utarbeide strategier og planer for kommunikasjonstiltak, formidling og presentasjoner. I tillegg vektlegges hvordan man gjennomfører praktiske kommunikasjonstiltak som møter, muntlige presentasjoner, skriftlige presentasjoner, mediekontakt og bruk av sosiale medier.

Det femte emnet, Ledelse i praksis (10 studiepoeng) går over det fjerde semestret. Emnet fokuserer på hvilke faktorer som begrenser og utvider lederens handlingsrom, og forståelse for eget handlingsrom som leder. Hensikten er å øve opp evnen til å analysere faktorer som former lederes handlingsrom, og bli bedre i stand til å velge virkemidler som passer til den oppgaven som skal løses.

Det sjette emnet, Vitenskapsteori og metode (10 studiepoeng), starter i tredje semester og går over to semestre. Gjennom forelesninger og praktiske øvelser gis studentene kunnskap som er nødvendig for å utvikle en problemstilling og gjennomføre masteroppgaven. Emnet skal også hjelpe og stimulere til å forholde seg kritisk og spørrende til egne og andres grunnleggende antagelser, premisser og kunnskaper.

Den sjuende delen av studiet består i å skrive en Masteroppgave (30 studiepoeng). Her blir det anledning til å fordype seg i et selvvalgt emne og anvende teoretisk innsikt i et selvstendig arbeid. Mesteparten av arbeidet med oppgaven vil foregå i løpet av de to siste semestrene av studiet. Vi forventer at studentene deltar på disse samlingene med bl.a. obligatoriske framlegg.

Studentene oppmuntres og utfordres til å se sammenhenger mellom de ulike emnene. Innenfor det enkelte emne og i studiet som helhet, kan den faglige progresjonen tydeliggjøres på denne måten:

  • Oversikt. Generelle temaer med vekt på beskrivelse for å skaffe oversikt.
  • Innsikt. Spesifikke temaer med vekt på grundig beskrivelse for å oppnå økt innsikt (dybdeboring).
  • Selvinnsikt. Spesifikke temaer med vekt på personlige utfordringer og grundig trening for å oppnå økt selvinnsikt (lederutvikling).
  • Analyse. Vitenskapsteoretiske, metodiske og faglige temaer med sikte på forklaring, forståelse og prediksjon av sammenhenger.
  • Syntese. Praktiske temaer der refleksjon, utprøving og anvendelse står i fokus.

 

 

 

Opptakskrav

Se nedenfor

Informasjon om opptak

For å bli tatt opp til erfaringsbasert master i ledelse kreves bachelorgrad, evt. den tidligere cand.mag.-grad eller annen grad av minimum 3 års omfang.

Det er satt et faglig minstekrav der det kreves karakter C, beregnet som vektet gjennomsnitt av de karakterene som utgjør opptaksgrunnlaget.

I tillegg kreves minimum 2 års relevant arbeidserfaring (jf. Forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. desember 2005.) Arbeidserfaring skal i all hovedsak være oppnådd etter gjennomført høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå. Med relevant arbeidserfaring menes her arbeidserfaring som kan knyttes til programmets profil innen organisasjon og ledelse. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsattest som dokumenterer yrkeserfaring, skal inneholde startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stor omfang stillingen hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av studiet.

Kvalifikasjon/tittel

ERFARINGSBASERT MASTER I LEDELSE