× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fysioterapi - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelorutdanning i fysioterapi er et treårig studium, som sammen med ett års turnustjeneste gir rett til autorisasjon som fysioterapeut. Studiet har en profilering mot kommunehelsetjenesten. Det legges vekt på de utfordringer som er fremtredende i dagens helsetjeneste, sammensatte helseproblemer og sammenhengen mellom funksjon/funksjonsforstyrrelser, sosialt liv og nærmiljø. Forståelse av fysioterapi som relasjonell virksomhet er en grunnleggende premiss i studiet. Det pedagogiske opplegget baseres på læring via erfaring og praksisnærhet.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorutdanning i fysioterapi er et treårig studium, som sammen med ett års turnustjeneste gir rett til autorisasjon som fysioterapeut. Studiet har en profilering mot kommunehelsetjenesten. Det legges vekt på de utfordringer som er fremtredende i dagens helsetjeneste, sammensatte helseproblemer og sammenhengen mellom funksjon/funksjonsforstyrrelser, sosialt liv og nærmiljø. Forståelse av fysioterapi som relasjonell virksomhet er en grunnleggende premiss i studiet. Det pedagogiske opplegget baseres på læring via erfaring og praksisnærhet.

Studiet gir deg yrkeskompetanse som fysioterapeut gjennom både teoretiske og praktiske undervisningsformer. Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Kunnskap om menneskekroppen ses i sammenheng med kunnskap om samfunn og miljø.

Praksis er en viktig del av studiet, er fordelt over alle studieår og foregår i kommune- og institusjonshelsetjenesten i Nord-Norge.

Se oppbygging av studiet nedenfor. For mer detaljert beskrivelse av studiet, se fagplan for studiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Informasjon om opptak

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Kvoter
Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak. Studiet er adgangsregulert.


Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For fysioterapi regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

 
Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

 
Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Poenggrenser for opptaket høsten 2018
Førstegangsvitnemålskvote: 50.0/ førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: 47.6
Ordinær kvote: 59.3/ ordinærkvote Nord-Norge: 50.5
Samisk kvote: oppgis ikke

Politiattest
Søkere som tas opp på fysioterapiutdanninga må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Overflytting
Søknad om overflytting til 2. studieår, eventuelt 3. studieår, gjennomføres som et eget lokalt opptak. Søknadskoden for fysioterapi er 3044. For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her. Fristen for å søke om overflytting er 15. april

Karrierevegar

Velger du fysioterapi, velger du et etablert helsefag med offentlig autorisasjon og dokumentert kunnskapsgrunnlag. For å få autorisasjon som fysioterapeut må man etter endt utdanning gjennomføre en ettårig og lønnet turnustjeneste.

Fysioterapeuter jobber med forebyggende arbeid, behandling og habilitering/rehabilitering. Det er varierte arbeidsmuligheter både innenfor det offentlige helsevesenet og i privat sektor.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i fysioterapi

Tilbys ved:

 • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

49.70 (primær)
56.80 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

186703

Lignende utdanninger