× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Arkeologi - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som mastergradsstudent vil du inngå i et miljø hvor forskning på nordområdene står sterkt. Både undervisning og forskning har et vidt kronologisk spenn, fra tidlig forhistorisk tid fram til vår egen samtid. Aktuelle tema omfatter blant annet betydningen av klimaendringer, steinalderens bosetningsmønstre, jernalderens økonomi, mellomalderens handelsnettverk, samisk gravskikk, fangeleirer fra andre verdenskrig, moderne ruinlandskap og kulturarvstudier. Det anvendes en rekke ulike teoretiske og metodiske tilnærminger, og studentene har god tilgang til laboratorier og utstyr for digital dokumentasjon. Du får også mulighet til å følge ny og spennende forskning på instituttets åpne forskningsseminarer.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Kostnader

0

Semester

4

Om studiet

Mastergradsprogrammet i arkeologi er et forskningsbasert studieprogram som skal gi omfattende kunnskap om den arkeologiske forskningsprosessen. Gjennom kurs, seminarer og arbeidet med masteroppgaven skal studenten få god innsikt i arkeologisk problemformulering, teoridannelse og forskningsmetode, samt lære seg å mestre vitenskapelig analyse og fortolkning. Den viktigste bestanddelen i programmet er masteroppgaven. Denne skal gi ny kunnskap om et nærmere avgrenset emneområde og lære studenten hvordan forskningsbasert kunnskap erverves og formidles gjennom analyse og argumentasjon. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid utført under veiledning.

Mastergradsprogrammet går over to år og består av 120 studiepoeng. Halvparten av disse (60 studiepoeng) omfatter en opplæringsdel med en rekke tematiske emner, mens masteroppgaven utgjør de resterende 60 studiepoeng. Opplæringsdelen består av det obligatoriske emnet ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) som tas i første semester, samt 50 studiepoeng valgfrie emner. Innholdet i ARK-3026 vil variere fra år til år, men det rettes mot viktige tema i nyere arkeologisk teori og praksis. Av de 50 valgfrie emnene må minst 30 studiepoeng være arkeologifaglige emner og inntil 20 studiepoeng kan tas i emner fra andre fag.

De valgfrie emnene skal bidra til faglig bredde og støtte opp om arbeidet med masteroppgaven. Temaene vil ofte ha sammenheng med pågående forskning eller være nært knyttet til forskningsinteresser og kompetanseområder hos de vitenskapelig ansatte. Hvilke valgemner som tilbys er også avhengig av undervisningskapasitet og av hvem som underviser. Inntil 20 studiepoeng kan tas i emner fra andre fag etter eventuell anbefaling fra koordinator/veileder. Bare emner med spesiell relevans for den enkelte students oppgave kan innpasses i graden.

Masteroppgaven (ARK-3900) er på 60 studiepoeng, fordelt over fire semester, og skal ha et omfang på 50-70 sider. Arbeidet er organisert rundt et fellesseminar som løper over alle fire studiesemestrene. I første semester vil du utvikle en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven som skal inneholde problemstillinger og disposisjon, inkludert de første vurderingene av relevant metode og teori, samt valg og avgrensning av empiri. Du vil bli tildelt en veileder seinest ved slutten av første semester. I andre og tredje semester vil du, sammen med de andre kullmedlemmene, skrive og presentere kapittelutkast til oppgaven. I fjerde og siste semester jobber du kun med å ferdigstille masteroppgaven.

Tabellen under gir en veiledende oversikt over studieforløpet.

Opptakskrav

Bachelorgrad i arkeologi

Informasjon om opptak

For opptak til mastergradsprogram i arkeologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 90 studiepoeng i arkeologi. Det kreves at minimum 30 studiepoeng fordypning er på 2000-nivå (påbyggingsnivå).

Det stilles faglig minstekrav for opptak om karaktersnitt på C eller bedre innenfor 90 studiepoeng i arkeologifaglige emner. På bacheloroppgaven kreves det et absolutt karakterkrav C eller bedre. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

For studenter som har en bachelorgrad fra UiT og som har tatt emnene ARK-2001, ARK-2002 og ARK-2017, stilles det minstekrav om gjennomsnitt C på disse 3 emnene.

Karrierevegar

Mastergradsprogrammet gjør deg kvalifisert til å jobbe som arkeolog og i arkeologi- eller kulturrelaterte yrker på ulike nivåer. Det gir grunnlag for arbeid innen kulturminneforvaltning, i museer, på arkeologiske utgravningsprosjekt, samt en rekke andre felter innen kultur- og reiseliv. Mastergraden er også grunnlaget for videre forskerutdanning i arkeologi.

Les mer om arbeidsmulighetene i våre karriereintervju.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I ARKEOLOGI

Tilbys ved:

  • Tromsø

Lignende utdanninger