× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnssikkerhet - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn.

Studiets oppbygging

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Fra tid til annen oppstår det likevel trusler fra nye og uventede farekilder, både nasjonalt og internasjonalt, tilsiktede og utilsiktede. Slike trusler er gjerne komplekse, mer grenseoverskridende og involverer flere aktører enn tidligere

Trusler mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

Slike trusler gjør samfunnet mer sårbart og utfordrer aktører på ulike nivå til planlegging og iverksetting av tiltak og økt beredskap. Masterstudiet i samfunnssikkerhet handler om å studere uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste.

Opptakskrav

Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag: mediefag, hotell- og reiseliv, helse- og sosialfag, økonomi og jus og samfunnsfag. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Fagområder som kvalifiserer til opptak på master i samfunnssikkerhet er:

- Sosiologi

- Psykologi

- Pedagogikk

- Sosialantropologi

- Jus

- Statsvitenskap

- Samfunnsfag

- Helse- og sosialfag

- Økonomi/administrasjon

- Hotell- og reiseliv

- Politiutdanning

- Lærerutdanning

- Journalistikk

- Historiefag

- Redningstjeneste

- Forsvar

Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi og statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått minst 4 av følgende 5 emner:

- BSA145 Risikosamfunnet (10 sp)

- BSA230 Politikk og risiko (10 sp)

- BSA240 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10 sp)

- BSA250 Kriser og samfunnssikkerhet (10 sp)

- BSA260 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10 sp)

Det gis også tilleggspoeng til andre studenter med bachelor i samfunnssikkerhet, for eksempel fra Universitetet i Tromsø og fra Metropol (København).

For å velge spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet må du ha: Bachelor i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Treårig bachelorstudium i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Annen teknisk-naturvitenskapelig utdanning kan også kvalifisere til opptak etter individuell vurdering.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Dette studiet passer for deg som er interessert i forebygging av risikoer og trusler, konsekvenser av teknologisk utvikling, regulering og planlegging av kritiske samfunnsfunksjoner, beredskap, trygghet og tillit.

Vidare studium

Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

Karrierevegar

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter ( HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner og krisehåndtering i privat og offentlig regi.

Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer stillinger som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i Samfunnssikkerhet