× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnssikkerhet - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn.

Studiets oppbygging

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Fra tid til annen oppstår det likevel trusler fra nye og uventede farekilder, både nasjonalt og internasjonalt, tilsiktede og utilsiktede. Slike trusler er gjerne komplekse, mer grenseoverskridende og involverer flere aktører enn tidligere. De kan ha sitt utspring i natur og klima, i mennesker og teknologi, i konflikt og kriminalitet eller i kritisk infrastruktur som energiforsyning, vannforsyning eller kommunikasjon og transportnett. De gjør samfunnet mer sårbart og utfordrer aktører på ulike nivå til planlegging og iverksetting av tiltak og økt beredskap.

Studiet gir en bred presentasjon av hvordan sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Perspektiver innen samfunnssikkerhet gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner.

Opptakskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag: mediefag, hotell- og reiseliv, helse- og sosialfag, økonomi og jus og samfunnsfag.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annet utdanningsløp av minimum 3 års omfang innen samfunnsvitenskapelige fag (180 studiepoeng/60 vekttall). Graden må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng, eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

Fagområder som kvalifiserer til opptak på master i samfunnssikkerhet er:

Sosiologi

Psykologi

Pedagogikk

Sosialantropologi

Jus

Statsvitenskap

Det etableres mange nye studietilbud som kan ha relevans for mastergradene både i Norge og i utlandet. Det utformes derfor ikke en fullstendig uttømmende liste over studieprogram som kan gi opptak. Definerte bachelorutdanninger og profesjonsutdanninger som tilfredsstiller kravene til mål, innhold og nivå for opptak kan være studieprogrammer innen:

Samfunnsfag

Helse- og sosialfag

Økonomi/administrasjon

Hotell- og reiseliv

Politiutdanning

Lærerutdanning

Journalistikk

Historiefag

Søkere til studiet i samfunnssikkerhet, som har profesjonsutdanning innen sikkerhetsrelaterte fag som redningstjeneste og forsvar, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Søkere med andre tverrfaglige bachelorutdanninger som oppfyller dybdekravet, vil bli vurdert av opptakskomiteen.

Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi og statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått minst 4 av følgende 5 emner:

BSA145 Risikosamfunnet (10 sp)

BSA230 Politikk og risiko (10 sp)

BSA240 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10 sp)

BSA250 Kriser og samfunnssikkerhet (10 sp)

BSA260 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10 sp)

Hvis kandidater med spesialisering samfunnssikkerhet fra bachelorprogrammene i sosiologi eller statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger har vært på utenlandsopphold, må de moduler/emner som kandidatene tar i utlandet være relevante i forhold til samfunnssikkerhet for at kandidatene skal kunne få tilleggspoengene ved opptak.

Det gis også tilleggspoeng til andre studenter med bachelor i samfunnssikkerhet, for eksempel fra Universitetet i Tromsø og fra Metropol (København).

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

master i samfunnssikkerhet får du innblikk i sentrale teorier som belyser planlegging og risikostyring, forvaltning og regulering, beredskap og krisehåndtering. Du får økt kunnskap om skadeforebygging, skadebegrensning og krisehåndtering i samfunnet, i privat og offentlig sektor. Ved endt studium vet du hvordan man forebygger skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering og hvordan man kan etablere beredskap for å håndtere de kriser og katastrofer vi ikke kan forebygge.

Vidare studium

Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

Karrierevegar

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter ( HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner og krisehåndtering i privat og offentlig regi.

 

Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer stillinger som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i Samfunnssikkerhet