× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked, og gir rett til tittelen ‘siviløkonom’. Handelshøgskolen ved UiS har nær kontakt med næringslivet og et aktivt studentmiljø.

Studiets oppbygging

Mastergradsstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) er blant de mest anerkjente utdanningene i landet og gir deg allsidige karrieremuligheter i næringslivet i Norge og utenlands.

Som masterstudent i økonomi og administrasjon velger du hovedprofil (major) og en støtteprofil (minor). For å etablere en felles faglig og sosial plattform består 1. semester likevel av fellesemner som er obligatoriske for alle profiler.

Spesialiseringsemner

2. semester fortsetter med spesialiseringsemner på en av fire hovedprofiler: Innovasjon, Økonomiske analyse, Anvendt finans eller Strategisk markedsføring. 3. semester vies valgemner på tvers av profilene og/eller utveksling, som kan legge grunnlag for en støtteprofil (minor).

Økonomisk analyse:

Gir deg kompetanse og redskap til å analysere økonomiske sammenhenger både i næringslivet og samfunnet for øvrig. Med denne spesialiseringen blir du i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning, miljøøkonomi og energimarkeder.

Profilen Økonomisk analyse har to retninger, med mulighet for fordyping i problemstillinger knyttet til arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (departement, fagdirektorat).

Anvendt finans:

Forbereder deg på arbeid med finansiering av driften i private og offentlige virksomheter. Dette omfatter valg av foretakets finansieringsstruktur, verdsettinger av eiendeler og investeringsprosjekt, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending, samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer.

Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak. Med spesialisering i Anvendt finans har du gode jobbmuligheter i banksektoren, i kapitalforvaltningsnæringen og i næringslivet for øvrig.

Strategisk markedsføring:

Gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv og styrker dine strategiske evner og ferdigheter. Programmet kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking.

Programmet er anvendt og gjør deg i stand til å adressere strategisk viktige utfordringer som bedrifter står overfor. Du vil lære av internasjonalt anerkjente faglig ansatte som kjenner deg ved navn, arbeide med bedriftscase i team med medstudenter, få kunnskap om og etablere kontakt med ulike bransjer gjennom forelesninger holdt av bedriftsledere og eksperter, samt ta del i integrert læring i samarbeid med næringslivet.

Innovasjon:

Gir deg en forståelse av betydningen av innovasjon både for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet. Spesialiseringen gir innblikk i hvordan innovasjonsprosesser foregår, hvordan strategier og organisering påvirker bedriftenes evne til å innovere, og bedriftenes rolle i nettverk og systemer som er viktige for innovasjon.

I tillegg gir spesialiseringen kunnskap om betydningen av innovasjon for økonomien og hvordan innovasjon kan forstås i et samfunnsperspektiv. Spesialiseringen vil sette deg i stand til å bidra til innovasjonsprosesser i private og offentlige virksomheter, både som ledere og som medarbeidere, samt å legge til rette for innovasjon fra myndighetenes side.

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomisk-administrative fag eller revisjonsfag. Studenter med annen type bachelorutdanning kan også søke opptak, men under forutsetning av at de i sin utdanning oppfyller fagkrav fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-Økonomi og administrasjon).

UHR-Økonomi og administrasjon:

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.

2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:

 a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- finansregnskap

- økonomistyring

- investering og finansiering

  b)  30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

- markedsføring

- organisasjon og ledelse

- foretaksstrategi

c)  15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- makroøkonomi

- mikroøkonomi

d)  20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

- matematikk for økonomer

- statistikk for økonomer

- samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.
Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Alle som skal bli siviløkonomer skal velge en hovedprofil (major) og en støtteprofil (minor). I tillegg inngår fellesemner som økonometri og mikroøkonomi.

Hovedprofilene er:

Anvendt finans: Spesialiseringen forbereder deg på arbeid med finansielle problemstillinger, blant annet å velge foretakets finansieringsstruktur, gjøre verdsettinger, evaluere oppkjøpsbeslutninger og forvalte investeringsporteføljer.

Innovasjon: Spesialiseringen gir deg en forståelse av betydningen av innovasjon for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet. Spesialiseringen gir innblikk i hvordan innovasjonsprosesser foregår og hvordan strategier og organisering påvirker bedriftenes evne til å innovere.

Strategi og ledelse: Spesialiseringen handler om de store spørsmålene for en organisasjon; hvilke kunder vil vi ha, hvordan skal vi tjene penger, hvem er våre konkurrenter, hvordan skal vi organisere oss?

Økonomisk analyse: Spesialiseringen gir deg verktøy til å analysere økonomiske sammenhenger i næringsliv og samfunnet forøvrig.

Vidare studium

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Karrierevegar

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og andre profesjonelle organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på jobbinnhold du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom