× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked, og gir rett til tittelen ‘siviløkonom’. Handelshøgskolen ved UiS har nær kontakt med næringslivet og et aktivt studentmiljø.

Studiets oppbygging

Mastergradsstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) er blant de mest anerkjente utdanningene i landet og gir deg allsidige karrieremuligheter i næringslivet i Norge og utenlands.

Som masterstudent i økonomi og administrasjon velger du hovedprofil (major) og en støtteprofil (minor). For å etablere en felles faglig og sosial plattform består 1. semester likevel av fellesemner som er obligatoriske for alle profiler.

Spesialiseringsemner

2. semester fortsetter med spesialiseringsemner på en av fire hovedprofiler: Innovasjon, Økonomiske analyse, Anvendt finans eller Strategisk markedsføring. 3. semester vies valgemner på tvers av profilene og/eller utveksling, som kan legge grunnlag for en støtteprofil (minor).

Økonomisk analyse:

Gir deg kompetanse og redskap til å analysere økonomiske sammenhenger både i næringslivet og samfunnet for øvrig. Med denne spesialiseringen blir du i stand til å gjøre kompetente analyser av eksempelvis internasjonale konjunkturbevegelser og kapitalmarkeder, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, ressursforvaltning, miljøøkonomi og energimarkeder.

Profilen Økonomisk analyse har to retninger, med mulighet for fordyping i problemstillinger knyttet til arbeidsmarked og motivasjon og/eller energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Spesialiseringen gir gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, olje og energi) og offentlig forvaltning (departement, fagdirektorat).

Anvendt finans:

Forbereder deg på arbeid med finansiering av driften i private og offentlige virksomheter. Dette omfatter valg av foretakets finansieringsstruktur, verdsettinger av eiendeler og investeringsprosjekt, evaluering av beslutninger for oppkjøp og avhending, samt forvaltning av ulike typer investeringsporteføljer.

Spesialiseringen gir i tillegg spesifikk kunnskap om problemstillinger knyttet til selskapsorganisering, fusjoner og oppkjøp. Du blir kjent med redskaper og metoder som legges til grunn for verdsetting og investeringsbeslutninger i ulike typer bedrifter og finansforetak. Med spesialisering i Anvendt finans har du gode jobbmuligheter i banksektoren, i kapitalforvaltningsnæringen og i næringslivet for øvrig.

Strategisk markedsføring:

Gir deg kunnskap om markedsføring fra et strategisk perspektiv og styrker dine strategiske evner og ferdigheter. Programmet kombinerer kunnskap om strategi og markedsføring med en dataanalytisk tilnærming til beslutningstaking.

Programmet er anvendt og gjør deg i stand til å adressere strategisk viktige utfordringer som bedrifter står overfor. Du vil lære av internasjonalt anerkjente faglig ansatte som kjenner deg ved navn, arbeide med bedriftscase i team med medstudenter, få kunnskap om og etablere kontakt med ulike bransjer gjennom forelesninger holdt av bedriftsledere og eksperter, samt ta del i integrert læring i samarbeid med næringslivet.

Innovasjon:

Gir deg en forståelse av betydningen av innovasjon både for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet. Spesialiseringen gir innblikk i hvordan innovasjonsprosesser foregår, hvordan strategier og organisering påvirker bedriftenes evne til å innovere, og bedriftenes rolle i nettverk og systemer som er viktige for innovasjon.

I tillegg gir spesialiseringen kunnskap om betydningen av innovasjon for økonomien og hvordan innovasjon kan forstås i et samfunnsperspektiv. Spesialiseringen vil sette deg i stand til å bidra til innovasjonsprosesser i private og offentlige virksomheter, både som ledere og som medarbeidere, samt å legge til rette for innovasjon fra myndighetenes side.

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachloer i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.

2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:

 a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- finansregnskap

- økonomistyring

- investering og finansiering

  b)  30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

- markedsføring

- organisasjon og ledelse

- foretaksstrategi

c)  15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- makroøkonomi

- mikroøkonomi

d)  20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

- matematikk for økonomer

- statistikk for økonomer

- samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget. Dette tilsvarer minimum 60%.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søker må fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Andelen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse og administrasjonsfag må tilsvare minst 30 studiepoeng. Metodefag må inkludere både matematikk og statistikk.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Vidare studium

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Karrierevegar

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og andre profesjonelle organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på jobbinnhold du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom