× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Applied Data Science, master favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Applied Data Science er et toårig masterprogram som skal øke IKT-kompetansen hos ingeniører fra ulike fagfelt.

Studiets oppbygging

Applied Data Science-studenter vil lære å hente ut relevant informasjon fra en sammenstilling av store datasett fra ulike kilder.

Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene for utøvere i de fleste disipliner, sektorer og næringer. Studenter med kompetanse innen Applied Data Science vil være svært ettertraktede i framtidens arbeidsmarked, hvor de skal bidra til utvikling av smarte løsninger og digitalisering. For studenter med bachelorutdanning i datatekniske studieprogram anbefaler vi masterstudiet i Data Science.

Det nye studiet kommer i kjølvannet av framveksten av store datamengder, Big Data, og behovet for å finne nyttig informasjon i disse. For å analysere, forstå og bruke disse dataene, krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper. Applied Data Science skaper muligheter for studenter med ulik ingeniørbakgrunn som har lyst til å rette seg mer mot digitalisering og dataanalyse.

Applied Data Science er avgjørende for å skape smarte løsninger, blant annet i utviklingen av smarte byer. Applied Data Science har fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk.

Masterstudiet har en praktisk profil, der du etter fordypning i statistikk og informatikk anvender algoritmene på reelle datasett. UiS har et sterkt forskningsmiljø på analyse av store datasett, skyløsninger og maskinlæring.

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er gjennomført og bestått bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende utdanning. For opptak kreves minst 10 studiepoeng med informatikk eller datatekniske emner, eller ingeniørfaglig innføringsemne med programmering, og 30 studiepoeng matematikk og statistikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.
Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Applied Data Science lærer deg å trekke ut relevant informasjon fra en kompilering av store datasett fra forskjellige kilder. Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene for utøvere i nesten alle disipliner, sektorer og næringer.

Vidare studium

Fullført mastergrad i Applied Data Science gir grunnlag for opptak på PhD-studier innen informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Karrierevegar

Forskere og utviklere i Data Science etterspørres i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Konsulentselskaper, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og forskere og utviklere i data science er helt sentrale i å virkeliggjøre informasjonssamfunnet.