× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Masterprogram i teatervitskap favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Om studiet

Masterstudiet i teatervitskap er forankra i ein humanvitskapleg og estetisk-hermeneutisk fagtradisjon. Gjennom studiet skal studenten få fordjupa forståing for teater som kunstnarisk uttrykk i samfunnet. Studiet skal gi god innsikt i vitskaplege problemstillingar og metodar i høve til dei systematiske områda i faget: dramaturgi, skodespelarkunst, regi, scenografi og teaterkritikk. Studiet skal gi innsikt i og fortrulegheit med nyare teoriar og metodar i teatervitskapen.

Undervisinga som vert gitt skal i størst mogleg grad vere forskingsbasert, fagleg oppdatert og tilpassa teaterfeltet og kultursektoren sine behov for kunnskap.

Karrierevegar

Masterprogrammet i teatervitskap kvalifiserer blant anna for arbeid innanfor praktisk teaterarbeid, undervisning, forsking og kulturadministrasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teatervitenskap