× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning med master i nordisk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Det norske språket angår oss alle, vi bruker det kvar dag og høyrer det rundt oss heile tida, men det er også ein del av historia og kulturen vår.   Norskfaget står sentralt i skolen og er eit utfordrande og samansett undervisningsfag. Gjennom studiet lærer du både om den historiske utviklinga til dei nordiske språka og korleis moderne språk er strukturerte. Ein tar for seg språkbruksanalyse, talemål og norrønt. I andrespråksopplæringa ser ein for eksempel på korleis innvandrarar med ulike morsmål lærer seg norsk.   Litteraturundervisninga gir deg innblikk i norsk og nordisk kulturhistorie. I løpet av studiet lærer du om norsk litteratur før og etter 1900, frå sagalitteraturen og Edda-diktinga til sakprosa og nyare fiksjonslitteratur. Du møter sentrale forfattarskap og ulike sjangrar.   Gjennom studiet og praksis får du undervisningskompetanse i to fag. Du fordjupar deg i nordisk.   Store delar av arbeidslivet krev gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg. Ei av dei viktigaste oppgåvene til framtidige norsklærarar vil vere å skape leselyst og skriveglede hos elevane.

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Om studiet

Lektorutdanning med master i nordisk utgjer eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den vidaregåande skulen. Utdanninga kombinerer solid fagkunnskap i nordisk (fag I) og eitt anna universitetsfag (fag II) med fagdidaktikk, pedagogikk og praksis. Praksis er integrert i studiet i fire av dei fem studieåra.

 

Studiet gir eit solid grunnlag i dei to studiefaga med vekt på fagleg forståing, problemløysing og forståing for metodar og tenkjemåtar i faga. Studiet gir dessutan ei grunnleggande forståing av vitskapsfaga og skulefaga i ein samfunnsmessig og kulturell samanheng.

 

Profesjonsfaget gir grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk og fremjar dugleikar for praktisk yrkesutøving.

 

Studiet av nordisk er delt mellom språk og litteratur. Namnet på faget understrekar eit nordisk perspektiv, men hovudtyngda i studiet ligg på norsk språk og norsk litteratur. Språkstudiet gir innsikt i korleis språket er oppbygd som system, korleis det har utvikla seg historisk, og i dei variantane av skriftmål og talemål vi har i dag. Litteraturstudiet går inn på nordiske litterære tekstar, litteraturhistorie og tekstteori og gir innsikt i sentrale forfattarskapar, ulike sjangrar og kulturhistorie. På høgare nivå er det høve til å spesialisere seg i sjølvvalde faglege emne. I det siste året arbeider ein med masteroppgåva, som er eit sjølvstendig vitskapleg arbeid skrive under rettleiing.

 

Som det andre faget i utdanninga vel ein eitt av faga engelsk, fransk, historie, sosiologi, religionsvitskap, spansk språk og latinamerikastudium eller tysk. Alle desse faga har òg eit fagdidaktisk tilbod tilrettelagt for lektorutdanningsprogrammet.

Karrierevegar

Lektorutdanning med master i nordisk er ei profesjonsutdanning som først og fremst gjer deg kvalifisert til å jobbe som lærar i den vidaregåande skolen eller i ungdomsskolen, men ho opnar også for andre yrkesvegar innan formidling eller som forskar. Lektorutdanninga gir deg grunnlag for undervisning i to fag.

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk - integrert praktisk-pedagogisk utdanning

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

28

Søknadskode (SO)

184817

Lignende utdanninger