× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelorprogram i molekylærbiologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vel du å studera hos oss får du kunnskap om molekyla som cellene er oppbygde av og dei som styrer og regulerer prosessar som celledeling, vekst, differensiering og død, alt i lys av millionar av år med evolusjon. Med ein bachelorgrad i molekylærbiologi får du brei kunnskap om den molekylære oppbygginga, kjemien og fysikken til biologiske makromolekyl som DNA og proteinar, slik at du betre kan forstå deira plass og funksjon i levande organismar.  Du opparbeider solide praktiske ferdigheiter i faget gjennom å nytta  eit breitt utval av molekylærbiologiske metodar og instrument i laboratoriet.  Du kjem i kontakt med forskarar og miljø med spanande forskingsprosjekt innan eit breitt felt av problemstillingar innan biologi, bioteknologi og biomedisin. Hos oss lærer du om dei biologiske makromolekyla og livsprosessane dei inngår i. Du får kunnskap om celler og organismar, om korleis biologisk informasjon blir omsett til biologisk funksjon og korleis biologisk informasjon blir overført frå generasjon til generasjon.  Og du vil lære om korleis mutasjonar kan endra regulering av  biologiske prosessar og føra til sjukdom eller død. Du lærer dei grunnleggande molekylærbiologiske metodane som er nødvendige for å kunne forstå og studere og utforska  molekylære livsprosessar.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Mål

Målet med studieprogrammet er å gje studentane ei brei og basal forståing av molekylærbiologiske metodar og tenkemåtar basert på kjemisk analyse slik at dei kan bruka kunnskapen til undervisning i molekylærbiologi, byrje å arbeide i eit laboratorium eller til vidare studiar i molekylærbiologi eller tilgrensande fag som biologi, kjemi eller biomedisin.

 

Innhald

Studiet gjev ei oversikt i moderne molekylærbiologi og tek opp tema som metabolisme, molekylær cellebiologi, eksperimentell molekylærbiologi, genstruktur og -funksjon og anvendt bioinformatikk.

Karrierevegar

Arbeidshøve for molekylærbiologer er mange, både her heime og ute i den store verda. Du kan arbeide med molekylærbiologiske spørsmål innan både bioteknologisk og medisinsk forsking innan offentleg eller privat sektor. Det er vanleg å få jobb som laboratorieingeniør ved universitet, høgskolar eller sjukehus. Mange arbeider òg innanfor undervisning og formidling. Du kan også arbeide i konsulentbransjen, med utgreiingsarbeid, eller bli bioteknologisk gründer.

 

Skal du bli lektor med naturfagkompetanse eller ønskjer du å bli forskar, må du bygge på bachelorgraden med ein master.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

184865

Lignende utdanninger