× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelorprogram i informatikk: datateknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Datateknologi ved Institutt for informatikk i Bergen gir deg eit praktisk og teoretisk grunnlag innanfor programmering, testing og utvikling av datasystem. Du lærer ikkje berre prinsipp, teknikkar og metodar for programutvikling, men du får også trening i praktisk problemløysing. Slik utviklar du ferdigheiter i kreativ og analytisk tenking. Ei viktig utfordring innanfor programutvikling er at programsystem og problemstillingar er så store og kompliserte at menneske mister oversikta over dei. Du lærer derfor teknikkar for å forenkle uoversiktlege system slik at menneske og maskiner kan handtere dei, og sørge for at dei blir robuste, sikre og solide i bruk uansett om det er snakk om eit mobilspel, ein kontorapplikasjon eller eit banksystem. Som student hos oss lærer du å jobbe både aleine og saman med andre programmerarar. Du blir ein del av eit aktivt og inkluderande fagmiljø, der du har gode moglegheiter for å bli kjent med framtidige arbeidsgivarar alt undervegs i studieløpet. Fagutvalet organiserer jamlege bedriftspresentasjonar, og kvar veke er det dataorakel der ein kan få svar på spørsmål og ete vaflar med forelesarane. Du kjem til å ha teoretiske emne som bygger forståing av problemstillingar og løysingar, og i tillegg praktiske emne med øvingar på datalab. Her vil studentar som har komme lenger i utdanningsløpet rettleie og hjelpe deg til å bli ein god programmerar og problemløysar. Du vil lære å forstå teknologien dei fleste av oss bruker alt: appar på mobil og datamaskin, sosiale plattformer som Facebook og Instagram, søkemotorar som Google, bildebehandlingsprogram som Photoshop og modellering som spelmotorar og vêrmodellar. Du lærer å programmere i fleire språk, ditt første språk vil vere Python, seinare kjem du til å lære programmeringsspråket Haskell. Sjølv om du får trening i ein del spesifikke teknologiar, blir det lagt vekt på grunnleggande prinsipp og ferdigheiter. Seinare i graden vel du sjølv kva fag du vil ta, og kan på den måten tilpasse graden til eigne interesser.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Programmet gjev ein grundig innføring i prinsipp, teknikkar, og metodar for utvikling av programvare, og gjev trening i kreative og analytiske ferdigheiter og problemløysing, samt teknikkar for å forenkle kompliserte problem og system slik at dei kan handterast av menneske og maskinar. Studiet gjev eit praktisk og teoretisk grunnlag innan forskjellege teknikkar for programmering, testing og utvikling av større datasystem. Det leggast vekt på å handtere samfunnsrelaterte utfordringar, sikkerheit og høgintegritetsprogramvare.

Karrierevegar

Du blir kvalifisert for mange ulike jobbar i IT-bransjen, men du kan òg arbeide i for eksempel finans- og bankvesen, helsevesen, oljeindustrien, forsikring og konsulentverksemd. Arbeidsoppgåvene er blant anna knytte til programmering, internett, datasikkerheit og oppgåver i samband med utvikling av datasystem. Graden gir også grunnlag for undervisningskompetanse i informatikk for skoleverket.

For å utvikle djupare kompetanse anbefaler vi deg å gå vidare med ein mastergrad. Studieprogrammet kvalifiserer til opptak på masterprogramma i informatikk og programutvikling.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

66

Søknadskode (SO)

184829