× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bioinformatikk handlar om utvikling og bruk av informatikkmetodar for å løyse utfordringar innanfor molekylærbiologi og medisin. Moderne molekylærbiologi generer særs store mengder data og er dermed heilt avhengig av avanserte informatikkmetodar. I dag er det for eksempel mogleg å bestemme genomet (samla genetisk materiale) for enkeltpersonar. Stadig betre bioinformatikkmetodar må derfor utviklast for å organisere og analysere desse dataa, og for å finne samanhengar mellom genar, livsstil og sjukdom. Bioinformatikk er også sentralt i studiar av proteina sin verkemåte i organismar og i utviklinga av nye legemiddel, for eksempel gjennom oppdaging og optimalisering av nye enzym. Som bioinformatikkstudent i Bergen vil du opparbeide deg ein solid kompetanse innanfor informatikkemne som programmering, algoritmar, søking og maskinlæring. Du vil òg tileigne deg kunnskap innanfor molekylærbiologi og medisin for å kunne forstå sentrale utfordringar innanfor desse fagfelta, for dermed å kunne utvikle og bruke relevante informatikkmetodar. Bioinformatikk-miljøet ved Universitetet i Bergen har heilt sidan 2002 leia ei nasjonal plattform for bioinformatikk og leiar frå 2015 òg ein nasjonal forskarskole på feltet.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Bioinformatikk er uunnverleg i moderne biologi og dermed i forståinga av liv og utviklinga av helse og sjukdom. Bioinformatikk er dermed av særleg nytte for samfunnet. Målet med dette programmet er å undervise studentane i dei grunnleggjande emna som er naudsynte for å kunne utvikle nye bioinformatikk metodar for problemstillingar i biologi, og til å legge eit grunnlag for vidare studiar i bioinformatikk på masternivå.

Karrierevegar

Med ein fullført bachelorgrad har du kunnskap om korleis metodar frå bioinformatikken kan bidra til å løyse oppgåver innanfor andre fagområde. Dette gjer at du er attraktiv for stillingar innanfor forsking, forvaltning og bioteknologiske bedrifter, men også for eksempel innanfor energisektoren.

Etter bachelorgraden kan du gå vidare med eit masterstudium i bioinformatikk. Du vil også vere kvalifisert for andre masterretningar innanfor informatikk. Dersom du vel å avslutte studia etter fullført bachelorgrad, vil kompetansen din med bruk av informatikk vere eit stort konkurransefortrinn du kan ta med deg inn i eit anna fagfelt.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

184395