× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spesialpedagogikk, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Noen lærer fort og tilpasser seg uten videre utvikling og endringer i skolehverdag og arbeidsliv. Andre har særskilte behov og trenger mer tilpasning og mer tid på seg. Da kan vi sette inn tiltak for den enkelte, eller vi kan endre og utvikle organisasjonen. Spesialpedagoger kombinerer gjerne begge deler. De tilrettelegger lærings- og utviklingsopplegg for den enkelte og for større grupper.

Spesialpedagogikk dreier seg om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivid og sammen med fellesskapet de tilhører. Studiet gir en bred innføring i spesialpedagogikkens teorier og forskningsmetoder. Du får grunnleggende kunnskap om utviklingshemming, atferdsvansker og lærer hvordan du kan tilrettelegge læring for individ og grupper.

Det er to uker obligatorisk observasjonspraksis i 2. semester og to uker i 4. semester. I 2019 legges praksis til ukene 12 og 13.

Hva lærer du?

 • bred kunnskap innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet, herunder fagets historie, politiske og lovmessige føringer, teorimangfold og arbeidsmåter
 • kunnskap om ulike vanskeområder og læringsutfordringer innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet gjennom hele livsløpet
 • inngående kunnskap om inkluderingsbegrepets betydning for spesialpedagogikkfeltet og for læring generelt
 • å kunne identifisere og kartlegge bekymringsfulle forhold knyttet til ulike vanskeområder og deres betydning for livslang læring og inkludering
 • å iverksette forebyggende tiltak og tilrettelegge for livslang læring og inkludering
 • å vise selvstendighet og evne til å samarbeide på tvers av faget for å legge til rette for en meningsfull opplæringssituasjon
 • å beherske forskningsmetoder tilsvarende bachelornivå
 • å være i stand til å anvende disiplinens kunnskapsbase og tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter
 • å vise evne til å vurdere og formidle spesialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag og potensielle bidrag innenfor ulike sammenhenger
 • å ha et bevisst forhold til etiske utfordringer knyttet til lovverk, arbeidsmåter og ulike vitenskapelige ståsted innenfor spesialpedagogikkfeltet
 • å planlegge, gjennomføre og dokumentere selvstendig akademisk arbeid

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i spesialpedagogikk

Tilbys ved:

 • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

42.70 (primær)
49.50 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201853

Lignende utdanninger