× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning, deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Studiet er relevant for deg som arbeider med barn, ungdom og familier. Psykososialt arbeid handler om å gi barn og unge muligheter til å utvikle seg i harmoni med omgivelsene sine. Med utgangspunkt i barn og unges ressurser skal psykososialt arbeid bidra til å øke egenverd, fremme selvstendighet og gi bedre muligheter for å mestre dagliglivets krav. Psykososialt arbeid baserer seg på en forståelse av mestring og psykososiale problemer der de relasjonelle aspektene er vektlagt.

 

Undervisningen gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester. Samlingene gjennomføres på Campus Grimstad, men enkelte studiedager er lagt til Kristiansand. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. Nærmere informasjon om aktuelle datoer vil ligge i timeplanen for høstsemesteret fra og med 15. juni.

Hva lærer du?

Du tilegner deg en kompetanse som setter deg i stand til å initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og ungdom.

Du lærer mer om:

  • Barn og unges psykiske vansker og lidelser
  • Kritisk og historisk kunnskap om normalutvikling
  • Ulike perspektiver på barndom, ungdom og kultur
  • Brukermedvirkning med utgangspunkt i barn og unge
  • Mestring av dagliglivet
  • Grunnleggende vilkår for å utvikle barn og unges evne til å mestre livskriser og psykososiale belastninger
  • Samordning og tjenesteutvikling
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid, og/eller psykologi, og minst ett års relevant yrkespraksis fra arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Søkere med annen høyskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

 

Andre opplysninger:

Alle deltakere må arbeide direkte med barn og/eller ungdom i minimum 50 % stilling under hele studiet, og må bekrefte arbeidsforholdet i søknaden.

 

Studiet tilbys med forbehold om finansiering fra Helsedirektoratet.

Kvalifikasjon/tittel

Psykososialt arbeid med barn, ungdom og deres foreldre

Tilbys ved:

  • Grimstad

Lignende utdanninger