× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Forskarutdanning/PhD

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap dekker alle fakultetets fagområder, (Se https://www.uia.no/forskning/forskerutdanning-phd/forskerutdanningsprogram/phd-programme-at-the-faculty-of-health-and-sport-sciences)

  • Den faglige spesialiseringen skjer i prosjektet, gjennom veiledning og kursportefølje.

 

Formålet med programmet er å tilby er forskerutdanning innen fakultetets tematiske forskningsområder. Disse områdene kan grovt deles inn i folkehelsevitenskap, sykepleievitenskap, psykososial helse, ernæringsvitenskap og idrettsvitenskap. Selv om dette er ulike fag er det glidende overganger mellom dem, og de er beslektede. En felles kobling er mennesket og dets iboende (fysiske, psykiske og sosiale) potensiale for helse, utvikling og/eller prestasjon. Uavhengig av fagdisiplin har forskningsprosjektene en empirisk forankring, og både kvalitative og/eller kvantitative data utforskes ved hjelp av dertil egnede forskningsmetoder.

 

Derfor tilbyr vi et fakultært ph.d.- program som omfatter fakultetets faglige interesser. En oversikt over hvilken forskning som bedrives på fakultetet finnes her. Programmet inneholder obligatoriske kurs med et generelt tilsnitt; vitenskapsfilosofi, forskningsformidling, kvalitativ og/eller kvantitativ metode og systematiske litteraturstudier. I disse kursene legges det opp til at kandidatene kan bruke sitt eget fag og spesifikke tema som bakgrunn for arbeidet med problemstillinger, oppgaver og presentasjoner. I tillegg til disse generelle obligatoriske kursene kan kandidatene velge mellom ulike mer fagspesifikke og spissede kurs. Det er også mulig å få godkjent kurs fra andre institusjoner på tilsvarende nivå.

 

Nærmere om opplæringsdelen

Innholdet i programmet er en obligatorisk opplæringsdel på 30 sp, hvorav 20 sp er obligatoriske, og en ph.d.- avhandling på 150 sp, og skal til sammen være normert til 3 års fulltids arbeid.

 

Opplæringsdelen er lagt opp til å gå parallelt med avhandlingsarbeidet gjennom hele studieløpet. Emnene blir gitt jevnlig og etter behov. Emnene undervises normalt på engelsk, men kan gis på norsk/skandinavisk, når deltakelsen tilsier det. Opplæringsdelen skal være til støtte for arbeidet med avhandlingen, samt bidra til nødvendig faglig dybde og bredde. Kandidaten skal i samråd med sin veileder sette opp en plan for gjennomføring av opplæringsdelen. Kandidaten må selv melde seg til vurdering innen oppsatte frister. Kurset ME-624 Forskningsformidling løper gjennom hele ph.d. perioden, og dette kurset fungerer også som en sosial møteplass for ph.d.-kandidatene Kandidatene er automatisk oppmeldt i dette kurset. Eksterne emner kan inngå i opplæringsdelen, men disse må godkjennes av fakultetet etter søknad. For prosedyrer for oppmelding til emner og godkjenning av eksterne kurs/emner, se Canvas.

 

Det er ønskelig at det legges inn et utenlandsopphold i opptaksperioden.

 

 

Studiets oppbygging

 

Opplæringsdelen - Ph.d--program i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Emnekode

Emnetittel

Studiepoeng

Obligatoriske emner:

 

 

EX-602

Philosophy of Science

5

ME-617

Systematic Reviews and Evidence Synthesis

2,5

ME-618 eller ME-619

Qualitative Research Methods eller

Quantitative Research Methods and Regression Analysis*

5

ME-624

Research Dissemination

7,5

Valgfrie emner:

 

 

HEL600

Critical Perspectives on Health Challenges and Health Promotion

5

HEL602

Physical Function, Exercise and Health

5

HEL603

Health Behavior Change and Evaluation of Health Promoting Programmes

5

HEL605

Phenomenological Approach to Mental Health

5

HEL606

Recovery in Mental Health and Substance Abuse ¿ Perspectives and Practices

5

HEL607

Innovation and Improvement in Community Health Care Services ¿ Research Possibilities and Challenges

5

HEL608

http://www.uia.no/studieplaner/topic/HEL608-1
http://www.uia.no/studieplaner/topic/HEL608-1

Dialogical and Collaborative Practices ¿ Ontology, Epistemology, and Methodology
.

5

HEL609

Research in eHealth and Health Information Systems

5

HEL610

Developmental Origins of Health and Disease

5

HEL611

Nutritional Epidemiology

5

 

*ME-618 Qualitative Research Methods ellerME-619 Quantitative Research Methods and Regression Analysis, ved behov for begge emnene, kan evtentuelt ett av disse godkjennes som valgemne.

Opptakskrav

For å kunne bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad ( mastergrad, hovedfag eller tilsvarende) fra norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole innenfor et fagområde relevant for fakultetets forskning og undervisning. Det kan være fra (1) fakultetets egne 120 studiepoengs masterprogram, (2) andre mastere innen fakultetets fagområder, eller (3) andre utdanninger som fakultetet vurderer som likeverdig.

Det er vedtatt en Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA samt Utfyllende regler for graden Philosophiae doctor, i helse- og idrettsvitenskap som definerer ytterligere krav til opptak og gjennomføring av ph.d.-utdanningen. Se https://www.uia.no/forskning/forskerutdanning-phd/forskrifter-om-doktorgradene-ved-uia

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor (ph.d.)

Tilbys ved:

  • Kristiansand