× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nordisk språk og litteratur, masterprogram for utenlandske studenter favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Vil du fordype deg i språk og litteratur? Vil du forstå mer av hvordan du kan beskrive og forklare språklige uttrykk? Ønsker du en dypere innsikt i hvordan språk og litteratur skaper kunnskap, opplevelser, estetisk nytelse, refleksjon og erkjennelse?

Masterstudiet gir deg inngående kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innen et av områdene, språk eller litteratur.

Fellesemnet gir en innføring i sentrale teorier og tenkemåter innen deler av litteratur- og språkvitenskapen, blant annet strukturalisme, kognitivisme, retorikk og hermeneutikk. I tre fordypningsemner velger du etter eget ønske enten språklige eller litterære temaer. Du kan også lage et eget individuelt fordypningsemne. Det inngår en 60-studiepoengs masteroppgave hvor du gjennomfører et selvstendig vitenskapelig arbeid i samråd med en oppnevnt veileder.

Nordiskmiljøet på UiA har stor faglig tyngde og bredde, og studentene får tett oppfølging i hele studieløpet.


Hva lærer du?

  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet
  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet
  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur
  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier
  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen
  • Å uttrykke deg klart og formålstjenlig i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på nordisk master for utenlandske studenter må søkeren ha både annet morsmål enn norsk og annen videregående opplæring enn norsk videregående skole. I opptaksgrunnlaget skal det inngå en bachelorgrad (180 studiepoeng) i skandinavistikk eller tilsvarende fra et utenlandsk universitet med minimum 80 studiepoeng i nordisk språk og litteratur hvorav minimum 20 på påbyggingsnivå. I fordypningen skal inngå minimum 30 studiepoeng i språklige emner og minimum 30 studiepoeng i litterære emner. Det blir også stilt krav om at gjennomsnittskarakteren i fordypningsdelen av bachelorgraden er C eller bedre.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/nordisk-utenlandskestudenter.

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk språk og litteratur for utenlandske studenter