× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nordisk språk og litteratur, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vil du fordype deg i språk og litteratur? Vil du forstå mer av hvordan du kan beskrive og forklare språklige uttrykk? Ønsker du en dypere innsikt i hvordan språk og litteratur skaper kunnskap, opplevelser, estetisk nytelse, refleksjon og erkjennelse?

Masterstudiet gir deg inngående kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innenfor ett av områdene, språk eller litteratur.

 

Fellesemnet gir en innføring i sentrale teorier og tenkemåter innenfor deler av litteratur- og språkvitenskapen, blant annet strukturalisme, kognitivisme, retorikk og hermeneutikk. I tre fordypningsemner velger du etter eget ønske enten språklige eller litterære temaer. Du kan også lage et eget individuelt fordypningsemne. Det inngår en 60-studiepoengs masteroppgave hvor du gjennomfører et selvstendig vitenskapelig arbeid i samråd med en oppnevnt veileder.

 

Nordiskmiljøet på UiA har stor faglig tyngde og bredde, og studentene får tett oppfølging i hele studieløpet.

 

Hva lærer du?

  • Å lese tekster, å forstå og vurdere dem fra ulike synsvinkler
  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet
  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap, og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet
  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur
  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier
  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen
  • Å beherske de to norske målformene og å kunne uttrykke deg klart i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) med fordypning på 80 studiepoeng i nordisk språk og litteratur. Minimum 20 studiepoeng må være påbyggingsemner. I fordypningen må du ha minimum 30 studiepoeng i språklige emner og 30 studiepoeng i litterære emner. Det blir også stilt krav om at gjennomsnittskarakteren i fordypningsdelen av bachelorgraden er C eller bedre. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/nordisk- master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk språk og litteratur