× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ledelse, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

9

Om studiet

Masterprogram i ledelse er et erfaringsbasert studium i ledelse med ulike spesialiseringsretninger. Studiet tar for seg de utfordringer en leder står overfor, og studentene får en lederutdanning som gir kunnskap og ferdigheter i økonomistyring, ledelse, strategisk tenkning og jus. Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Hva er ledelse og hvordan styre atferd i organisasjoner er sentrale spørsmål i studiet.

Studentene vil få et faglig, praktisk og metodisk grunnlag for å lede, planlegge, administrere og gjennomføre tiltak, både i offentlige og private virksomheter. Studentene vil lære å utforme undersøkelser samt å ta i bruk samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Gjennom studiet utvikler studentene praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform.

Studiets oppbygning

Studiet omfatter 90 studiepoeng (sp). Av disse er 40 sp obligatoriske fellesemner. Utover dette velger studentene en spesialisering på 20 sp. De siste 30 sp omfatter en masteroppgave der en bygger videre på den valgte spesialiseringen.

Obligatoriske emner:

  • BE-900 Økonomisk styring i offentlig sektor
  • JU-907 Arbeids- og avtalerett
  • ORG916 En offentlig sektor i endring
  • ORG929 Styringsverktøy i offentlig sektor.

De obligatoriske emnene er felles for alle spesialiseringsretningene i erfaringsbasert masterstudium i ledelse.

Opptakskrav

Opptaksgrunnlag er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet på uia.no.

Kvalifikasjon/tittel

Master i ledelse

Tilbys ved:

  • Kristiansand